Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 104-13 om kontanthjælp - uddannelsessøgende - arbejdsløshedsdagpenge

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp

De særlige regler om nedsatte arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år udelukker ikke, at der i konkrete individuelle tilfælde kan ydes supplerende kontanthjælp, når ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed), og ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det fornødne til sin og familiens forsørgelse.

Der foreligger f.eks. en social begivenhed, hvis ansøgeren er blevet arbejdsløs og skal forsørge et mindreårigt barn.

Hvis en ansøger har været ude for en social begivenhed, skal kommunen tage stilling til, om ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til kontanthjælp.

Ikke ret til supplerende kontanthjælp til nedsatte arbejdsløshedsdagpenge under uddannelse

En borger, der er under uddannelse, har som hovedregel ikke ret til kontanthjælp.

En borger har dog ret til kontanthjælp under uddannelse, hvis den pågældende er omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

En borger, som deltager i HF-enkeltfagskursus som tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 32, og som i den forbindelse modtager nedsatte arbejdsløshedsdagpenge efter reglerne om arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år, har ikke ret til supplerende kontanthjælp under uddannelsen. Ansøgeren er i den situation ikke omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Ret til kontanthjælp efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, forudsætter, at borgeren modtager kontanthjælp forud for, at uddannelsen påbegyndes. Det er endvidere en forudsætning, at kommunen har godkendt undervisningen, før uddannelse omfattet af § 2, stk. 1, påbegyndes.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 12

Lov om aktiv beskaeftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013 - § 2, nr. 1, § 32, stk. 1, § 37 og § 38

Lov om arbejdsløshedsforsikring - lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012 - § 52a

Bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 148 af 27. februar 2012 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde § 1 og § 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, om en ansøger, som er begyndt på HF-enkeltfagskursus som tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven som arbejdsløshedsforsikret dagpengemodtager på nedsatte dagpenge, er under uddannelse og af den grund er afskåret fra at modtage supplerende kontanthjælp efter aktivlovens § 12.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik

Det fremgår af § 12, stk. 1, at personer under uddannelse som udgangspunkt ikke har ret til kontanthjælp, jf. dog §§ 37 og 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6.

Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.

Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde

Det fremgår af § 1, stk. 1, at hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, kan der ydes hjælp efter §§ 25 og 34 til en uddannelsessøgende, herunder en uddannelsessøgende udlænding, der er berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte, og

1) som på grund af sygdom eller ophør af samlivet med ægtefællen er afskåret fra at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, såfremt behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser, herunder statens uddannelsesstøtte,

2) som før arbejdsledighed har haft fuldtidsbeskæftigelse og har uddannet sig i sin fritid,

3) som efter § 47, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik er under revalidering med revalideringsydelse, under revalidering på nedsat arbejdstid med helt eller delvis løntilskud, eller som deltager i en uddannelsesmæssig foranstaltning som led i forrevalidering,

4) som deltager i et uddannelsestilbud med løn efter § 32, stk. 1, nr. 1, jf. § 38, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) som deltager i et uddannelsestilbud til en SU-berettigende uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, jf. § 37, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

6) som deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse efter integrationslovens § 23 a, stk. 6.

Det fremgår af § 1, stk. 2, at til en uddannelsessøgende, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan der kun ydes hjælp, såfremt pågældende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, herunder adgang til forlænget støttetid i forbindelse med fødsel og adoption samt til at optage slutlån.

Det fremgår desuden af § 2, stk. 1, at en person, der modtager hjælp efter §§ 25 og 34, kan med kommunens godkendelse deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, som ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, og som ikke er led i en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Endelig fremgår det af § 2, stk. 2, at det er en forudsætning for deltagelse i undervisning efter stk. 1, at modtageren af hjælp er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

129-12: Unge under 30 år på arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp kan ikke få tilbud om en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse. Ved studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse i § 37 i beskæftigelsesindsatsloven forstås en hel ordinær uddannelse, som enten giver studie- eller erhvervskompetence. HF enkeltfag er ikke en hel kompetencegivende uddannelse. Derfor er HF enkeltfag ikke omfattet af § 37 og vil kunne gives som tilbud til unge under 30 år.

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

197-10: Praksis om, at de særlige regler om arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år ikke udelukker, at der i konkrete individuelle tilfælde kan ydes supplerende kontanthjælp, når ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, er indarbejdet i denne Principafgørelse.

159-09: Principafgørelsen, der omhandler bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde, er kasseret, da Principafgørelsen er uklar.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt en ansøger, som er begyndt på HF-enkeltfagskursus som tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven som arbejdsløshedsforsikret dagpengemodtager på nedsatte dagpenge, er under uddannelse og af den grund er afskåret fra at modtage supplerende kontanthjælp efter aktivlovens § 12.

Resultatet er

• Du har ikke ret til supplerende kontanthjælp i perioden, hvor du deltog i HF-enkeltfagskursus

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du ikke har ret til supplerende kontanthjælp i perioden, hvor du deltog i HF-enkeltfagskursus som tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 32.

Vi har lagt vægt på, at du er forsørger for et mindreårigt barn og har været ude for ændringer i dine forhold i form af arbejdsløshed. Du opfylder således kravet om en social begivenhed for ret til kontanthjælp.

Vi har imidlertid lagt vægt på, at du må anses for at være under uddannelse i perioden.

Vi har desuden lagt vægt på, at du ikke er omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 om ret til kontanthjælp under uddannelse, ligesom du heller ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Du har ikke ret til supplerende kontanthjælp under uddannelse i medfør af aktivlovens § 12’s henvisning til beskæftigelsesindsatslovens § 37, da du ikke har fået tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 37, men derimod efter beskæftigelsesindsatslovens § 32. Tilbud om HF-enkeltfag kan ikke gives efter beskæftigelsesindsatslovens § 37, da HF-enkeltfag ikke er en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse efter § 37. Det fremgår af Principafgørelse 129-12.

Du har heller ikke ret til supplerende kontanthjælp under uddannelse i medfør af aktivlovens § 12’s henvisning til beskæftigelsesindsatslovens § 38, da henvisningen må forstås som en henvisning til, at personer, der er berettiget til kontanthjælp, bevarer retten til kontanthjælp under tilbuddet. Du modtog forud for tilbud om HF-enkeltfagskursus arbejdsløshedsdagpenge og ikke kontanthjælp, ligesom du under deltagelse i tilbuddet modtog nedsatte arbejdsløshedsdagpenge efter de særlige regler om arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år.

Du er ikke omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

For så vidt angår bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, hvoraf det fremgår, at der kan ydes kontanthjælp til en uddannelsessøgende, som deltager i et uddannelsestilbud til en SU-berettigende uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, jf. § 37, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bemærker vi, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, da du ikke har fået tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 37.

For så vidt angår bekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvor det fremgår, at en person, der modtager kontanthjælp, med kommunens godkendelse kan deltage i bl.a. HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen, bemærker vi, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, da du ikke modtog kontanthjælp forud for deltagelse i HF-enkeltfagskursus.

De særlige regler om arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år udelukker ikke, at der i konkrete individuelle tilfælde kan ydes supplerende kontanthjælp, når ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed), og ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det fornødne til sin og familiens forsørgelse. Hvis ansøgeren har været ude for en social begivenhed, skal kommunen tage stilling til, om ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til kontanthjælp. Det fremgår af Principafgørelse 197-10.

Som det fremgår af ovenstående har du ikke ret til kontanthjælp, da du må anses for at være under uddannelse i perioden, hvor du deltog i HF-enkeltfagskursus. Du opfylder ikke undtagelsesreglerne for ret til kontanthjælp under uddannelse.

Bemærkninger til klagen

X Retshjælp har på dine vegne oplyst, at du havde pligt til at påbegynde aktiveringen, at der foreligger en social begivenhed, og at der ikke er hjemmel til at give afslag på supplerende kontanthjælp i den foreliggende situation. Retshjælpen henviser til en vejledende udtalelse af 2. juli 2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til A Kommune.

Det fremgår af udtalelsen, at kommunen har spurgt Arbejdsmarkedsstyrelsen, om en enlig eller samlevende person, forsørger, som nyuddannet med ret til arbejdsløshedsdagpenge på dimittendsats, vil være berettiget til supplerende kontanthjælp til forsørgertakst.

Arbejdsmarkedsstyrelsen udtaler i den forbindelse, at en modtager af arbejdsløshedsdagpenge kan få suppleret arbejdsløshedsdagpengene op til den relevante kontanthjælpssats. Det er dog en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp.

Vi bemærker, at Arbejdsmarkedsstyrelsens udtalelse af 2. juli 2010 ikke tager stilling til den situation, hvor modtageren af arbejdsløshedsdagpenge er under uddannelse.

Vi henviser endvidere til begrundelsen for afgørelsen, hvoraf det fremgår, at du må anses for at være under uddannelse i perioden, hvor du deltog i HF-enkeltfagskursus.

Vi henviser ligeledes til, at du ikke har ret til supplerende kontanthjælp, da du ikke er omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 om ret til kontanthjælp under uddannelse, ligesom du heller ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Du har derfor ikke ret til supplerende kontanthjælp.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 28. september 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 26. oktober 2012 og 8. marts 2013

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering