Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 106-13 om kontanthjælp - sanktioner - sygdom - sygemelding

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

I en situation, hvor en borger undlader at meddele sygdom på den første sygedag i en sygdomsperiode, skal borgeren pålægges én punktsanktion, som bevirker nedsættelse af kontanthjælpen.

Manglende sygemelding betragtes som én hændelse, der udløser en punktsanktion. Det forhold, at borgeren ikke meddeler sygdom på ny de efterfølgende sygedage, udløser ikke en ny punktsanktion for hver dag, hvor borgeren undlader at meddele sygdom.

Uanset at kommunen har stillet krav om sygemelding hver dag i en sygdomsperiode, kan manglende opfyldelse af kravet ikke medføre mere end én punktsanktion.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 39, stk. 1, nr. 3 og § 40

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, om manglende sygemelding udløser en eller flere punktsanktioner efter reglerne i aktivloven.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 39, stk. 1, nr. 3, fastslår, at hjælpen nedsættes, hvis en person undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren.

Det fremgår af bemærkningerne til § 39 i vejledningen om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp, at §§ 39 og 40 omhandler punktsanktioner, der gives som en nedsættelse af hjælpen med et fast beløb i de tilfælde, hvor en forseelse ikke løber over tid.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag, som er antaget for at afklare om manglende sygemelding udløser en eller flere punktsanktioner efter reglerne i aktivloven.

Resultatet er

· NN skal pålægges én punktsanktion på grund af manglende sygemelding

Det betyder, at kontanthjælp til NN skal nedsættes med 1.590,00 kr.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at NN skal pålægges én punktsanktion på grund af manglende sygemelding i forbindelse med sin sygdomsperiode den 4. og 5. juli 2012.

Det er udvalgets opfattelse, at punktsanktioner finder anvendelse ved en forseelse, der ikke løber over tid.

Det er desuden udvalgets opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig lovhjemmel til at pålægge flere punktsanktioner i en situation med et sygdomsforløb, hvor borgeren ikke har givet kommunen besked.

Vi finder, at uanset om kommunen har stillet krav om sygemelding hver dag i en sygdomsperiode, kan dette ikke medføre mere end én punktsanktion.

Vi lægger ved afgørelsen vægt på, at NNs undladelse af at meddele fravær på grund af sygdom skal anses som én hændelse, idet der er tale om en sammenhængende sygdomsperiode. Da der således er tale om én hændelse, udløser den alene én punktsanktion.

Dette begrundes i, at undladelse af at meddele starten af en sygdomsperiode må anses for den hændelse, som udløser en punktsanktion i henhold til aktivloven § 39, stk. 1, nr. 3.

Det skal desuden bemærkes, at Beskæftigelsesudvalget finder, at NN er behørigt orienteret om, at han skal meddele Jobcentret om fravær på grund af sygdom, samt om at det vil have konsekvenser for hans ret til kontanthjælp, hvis han undlader at give meddelelse herom.

Det fremgår af aktivloven, at kontanthjælpen nedsættes, hvis en person undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren.

Det fremgår videre af aktivloven med hvilke beløb hjælpen til personer, der er omfattet af ovennævnte regel om meddelelse om sygdom, nedsættes pr. hændelse, og at nedsættelsen sker på grundlag af den hjælp, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til, og nedsættelsen sker i kontanthjælpen. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse.

Det fremgår desuden af aktivloven, at fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale mv. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen mv., og om, hvilke skridt en person, der afslår mv., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Vi skal bemærke, at det hverken i aktivloven eller beskæftigelsesindsats-loven fremgår af reglerne om sygemelding, at en person med mere end en dags sygdom skal melde sig syg hver dag, ligesom der ikke er regler, der sanktionerer manglende daglig sygemelding.

Bemærkninger til klagen

I har oplyst, at I ikke er enig i nævnets afgørelse om, at NNs manglende sygemelding og udeblivelse fra aktivering på grund af sygdom den 4. og 5. juli 2012 skal udløse én punktsanktion.

I anfører, at der efter jeres opfattelse er tale om 2 hændelser, som hver udløser en punktsanktion. I finder, at der er tale om 2 manglende sygemeldinger, da NN var orienteret om, at han skulle melde sig syg dagligt i sin sygdomsperiode.

Vi bemærker, at det anførte er indgået i vores vurdering af sagen, men at det ikke kan føre til en anden afgørelse.

Vi henviser til det under begrundelsen anførte.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

· Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 8. november 2012

· Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 3. december 2012

· Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 20. december 2019, da den er erstattet af principafgørelse 106-19.