Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 108-13 om sygedagpenge - afslag på forlængelse - behandlingsmuligheder - diskusprolaps - operation - mod ansøgers vilje

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Der kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder f.eks. i form af operation for diskusprolaps i lænden.

Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Operation for diskusprolaps i lænden udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed. Videnskabelige undersøgelser har vist, at det er yderst sjældent, at der vil forekomme varige komplikationer efter en operation for diskusprolaps i lænden.

I det konkrete tilfælde ønskede borgeren ikke at bliver opereret. Beskæftigelsesudvalget fandt, at der var lægelig indikation for, at borgeren fik foretaget en operation for diskusprolaps i lænden, og at en operation var en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som ville kunne forbedre borgerens helbredstilstand og arbejdsevne. Der var derfor fortsat behandlingsmuligheder og derfor usikkerhed om borgerens arbejdsevne. Derfor var der i den konkrete sag ikke grundlag for at forlænge sygedagpengene.

Lov:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni 2013 - § 27, stk. 1, nr. 1, § 27, stk. 1, nr. 2, § 27, stk. 1, nr. 3, § 27, stk. 1, nr. 4, § 27, stk. 1, nr. 5, § 27, stk. 1, nr. 6 og § 27, stk. 1, nr. 7

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, hvornår der kan lægges vægt

på behandlingsmuligheden i form af operation for diskusprolaps i forbindelse med, at sygedagpenge -udbetalingen standses ved varighedsbegrænsningens indtræden.

2. Reglerne

Sygedagpengelovens § 24, stk. 1, fastslår, at udbetalingen af sygedagpenge som udgangspunkt ophører, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder, hvilket benævnes den generelle varighedsbegrænsnings indtræden.

Sygedagpengeperioden kan kun forlænges udover den generelle varighedsbegrænsning, hvis en eller flere af forlængelsesbetingelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, er opfyldt.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

154-12: En kommune kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt stille krav om vægttab, og borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen.

Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Det er en betingelse for, at der kan stilles krav om vægttab, at det er dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på arbejdsevnen.

Det er samtidig en betingelse, at der er lægelig indikation for, at vægttab vil medføre forbedring af arbejdsevnen.

67-12: Der kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder i form af behandling med antidepressiv medicin.

Det er en betingelse, at der foreligger konkrete oplysninger om lægeordineret forslag til behandling med antidepressiv medicin i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer bland andet fra Sundhedsstyrelsen. Behandling med antidepressiv medicin udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed.

I det konkrete tilfælde var det absolut nødvendigt for en god behandlingseffekt, at alkoholmisbrug blev behandlet sideløbende. Ellers var der ikke mulighed for en tilstrækkelig behandling for depression.

68-12: Der kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder i form af behandling med antidepressiv medicin.

Det er en betingelse, at der foreligger konkrete oplysninger om lægeordineret forslag til behandling med antidepressiv medicin i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer blandt andet fra Sundhedsstyrelsen. Behandling med antidepressiv medicin udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed.

10-11: Ved afgørelse om førtidspension kunne der ikke lægges vægt på, at der var mulighed for behandling af overvægt, når der ikke forelå konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, der kunne medføre forbedring af arbejdsevnen. Det var desuden ikke dokumenteret, at overvægten i sig selv havde indflydelse på arbejdsevnen.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at der som udgangspunkt kan ske behandling af overvægt, og at borgere har pligt til at medvirke ved behandlingen. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Der kunne ikke lægges vægt på eventuel mulighed for operativt indgreb med henblik på vægttab, hvis borgeren ikke ville medvirke til operation. Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på oplysning om, at der var en vis risiko for komplikationer af den ene eller anden art i forbindelse med operativt indgreb ved behandling af overvægt.

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

P-26-04: Ved vurderingen af ansøgers ret til førtidspension kunne der ikke tages hensyn til muligheden for behandling, som ikke var realistisk på afgørelsestidspunktet. Princippet om, at behandlingen skal være realistisk på afgørelsestidspunktet, gælder stadig og er indarbejdet i de nyere Principafgørelser.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger ikke havde fået tilbud om et kunstigt knæled af det offentlige behandlingssystem. Der var derfor ikke tale om en konkret, realistisk behandlingsmulighed.

P-1-03: Ved påbegyndelse af sag om førtidspension kunne der ikke tages hensyn til mulighederne for behandling af ansøgers hjertelidelse i form af operation, der kunne medføre risiko for liv eller førlighed.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i NNs sag om sygedagpenge

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvornår der kan lægges vægt

på behandlingsmuligheden i form af operation for diskusprolaps i forbindelse med, at sygedagpenge-

udbetalingen standses ved varighedsbegrænsningens indtræden.

Resultatet er

• NN har ikke ret til sygedagpenge efter varighedsbegrænsningens indtræden den 31. juli 2010

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at det ville være for vidtgående at kræve, at NN skulle gennemgå en operation for diskusprolaps i lænden.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke er grundlag for at forlænge NNs sygedagpenge efter den 31. juli 2010.

Sygedagpenge er en korttidsydelse, som kun kan forlænges ud over den generelle varigheds-begrænsning, såfremt en af forlængelses-betingelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7 er opfyldt.

NN opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 1, fordi det på tidspunktet for sygedagpengeud-betalingens ophør ikke var overvejende sandsynligt, at hun efter revalidering eller virksomhedspraktik ville kunne vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

NN opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 2, da det ikke kunne anses som nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på en afklaring af hendes arbejdsevne. Vi lægger vægt på, at NN på afgørelsestidspunktet var helbredsmæssigt uafklaret, og der kunne ikke forventes at være en afklaring inden 39 uger.

NN opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 3, om at det efter lægelig vurdering er sandsynligt, at hun vil kunne genoptage arbejdet inden for 2x52 uger.

NN opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 4, fordi det ikke er afklaret, at hun ikke kan vende tilbage til ordinær beskæftigelse.

NN opfylder ikke betingelserne i § 27, stk. 1, nr. 5, nr. 6 og nr. 7, da hun ikke lider af en livstruende sygdom, da der ikke var rejst en arbejdsskade sag, og da der ikke på afgørelsestidspunktet var rejst en sag om førtidspension.

Ifølge de lægelige oplysninger i sagen er der behandlingsmuligheder for NN, idet hun er blevet anbefalet en operation for diskusprolaps. Der er derfor fortsat behandlingsmuligheder og derfor usikkerhed om NNs arbejdsevne.

Vi finder, at operationen for diskusprolaps er en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som vil kunne bedre NNs helbredstilstand og arbejdsevne.

Der er forsøgt andre behandlingsmuligheder end operation af NNs rygproblemer, men der har ikke været den fornødne effekt heraf.

Vi er opmærksomme på, at NNs egen læge har udtalt, at en operation for diskusprolaps i lænden næppe vil hjælpe på hendes arbejdsevne.

Vi er ikke enige i denne vurdering.

Vi har herved lagt vægt på, at NN på trods af sine andre lidelser, herunder hendes gigtlidelse har været i stand til at opretholde et arbejde som rengøringsassistent i mange år frem til juni 2009, hvor hun sygemeldes på grund af en underlivslidelse og efterfølgende en ryglidelse.

Vi har desuden lagt vægt på, at operation for diskusprolaps ikke udgør en væsentlig risiko for liv og førlighed. Vi har herved lagt vægt på, at risikoen for komplikationer med varige følger ved denne type

operation er meget lav. I denne vurdering er indgået, at flere videnskabelige undersøgelser har vist, at det er yderst sjældent, at der vil forekomme varige komplikationer efter en operation for diskusprolaps i lænden.

Vi er opmærksomme på, at NN har oplyst, at hendes krop ikke kan tåle en operation. Vi finder dog ud fra sagens oplysninger, at der er lægelig indikation for at NN vil kunne klare en operation for diskusprolaps.

Vi har herved lagt vægt på, at NN tilbage i 2009 har gennemgået en operation af en stor cyste i maven, og efterfølgende en operation i underlivet.

Vi har videre lagt vægt på, at NN ved ovenstående operationer i øvrigt har vist, at hun ikke har problemer med at tåle bedøvelse.

Der kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder af borgerens lidelse. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 9. juli 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 2. august 2012

• Nævnets genvurdering af 12. september 2012

• Nævnets brev af 17. oktober 2012

Ankestyrelsens lægekonsulenter har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.