Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å

I medfør af § 32, stk. 1 og 3, § 40 og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, fastsættes:

Fredningstider

§ 1. Laks og havørreder er fredet i hele Skive-Karup Å’s vandsystem fra den 1. november indtil udgangen af februar.

Fiskeri med toggergarn og pulsgarn

§ 2. Fiskeri med toggergarn og pulsgarn er tilladt i:

1) Skive-Karup Å fra Tuså stemmeværk til åens udløb i Limfjorden.

2) Haderis Å fra Ginderskov Bæk til Karup Å.

3) Åresvad Å fra Karup Mølle til Karup Å.

4) Høgil Bæk fra Høgil Mølle til Karup Å.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved »toggerfiskeri«: Fiskeri med et drivende garn, der kan styres ved hjælp af en stang eller en flyder. Redskabet betjenes som et håndredskab af en eller flere personer.

Stk. 2. For toggerfiskeri gælder følgende:

1) Redskabet må ikke anvendes faststående.

2) Mindstemaskemålet skal være 45 mm halvmaske (knude til knude).

3) Redskabet må maksimalt have en længde svarende til åens bredde på fiskepladsen.

4) Med redskabet må højst fiskes til midtstrøms af vandløbet.

5) Ved anvendelse af redskabet skal afstanden til andre togger- eller pulsgarn være mindst 200 m, og afstanden til faststående ruser skal være mindst 20 m.

6) Det er tilladt at jage (pulse) fisk i redskabet.

§ 4. Toggerfiskeri er tilladt i perioden fra den 1. marts til den 31. oktober, begge dage inklusive, og kun fra tirsdag kl. 00.00 til onsdag kl. 24.00. Fiskeriet må kun udøves af lodsejer (grundejer).

Stk. 2. Fisk, fanget ved toggerfiskeri, må kun anvendes til eget forbrug.

Stk. 3. Fisk, fanget ved toggerfiskeri, som ikke kan eller skal anvendes til eget forbrug, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand, på en sådan måde at fisken ikke kan genfanges af redskabet.

Stk. 4. Senest den 1. december skal Lodsejer- og Fiskeriforeningen for Skive-Karup Å indsende en samlet fangstrapport til NaturErhvervstyrelsen med oplysninger om fangster fra de lodsejere, der har udøvet fiskeri i henhold til bekendtgørelsen. Fangstrapporten skal omfatte antal fangede fisk og gennemsnitsstørrelser.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1, 2, 3 og 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014. §§ 2, 3 og 4 gælder indtil udgangen af oktober 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1202 af 21. oktober 2010 om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 12. december 2013

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech