Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 115-13 om keton - ketonstrimler - diabetes - måling - hjælpemiddel - væsentlig - væsentlighedskriterium - formål

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Ketonstrimler kan være et hjælpemiddel, der ifølge servicelovens § 112 i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne.

En person, der lider af type 1 diabetes og er i insulinbehandling, kan i forbindelse med sygdom have behov for at måle ketoner i blodet for at undgå syreforgiftning. Udgifter til ketonstrimler kan derfor dækkes efter servicelovens § 112. I vurderingen indgår, at måling af omfanget af ketoner kan hindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Mulighed for at måle ketoner i blodet anses for væsentlig

Et hjælpemiddel skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.

Muligheden for at kunne måle ketoner i blodet, når man har type 1 diabetes, er så væsentlig, at ketonstrimler kan anses som er hjælpemiddel i servicelovens forstand. Antallet og omfanget af det årlige forbrug er ikke afgørende ved vurderingen af væsentlighedskriteriet i den foreliggende sag, da formålet er at undgå risiko for alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 - § 112

Bekendtgørelse:

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1432 af 23. december 2012 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 1

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om ketonstrimler kan bevilges efter servicelovens bestemmelser.

2. Reglerne

Lov om social service § 112, stk. 1, fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, at kommunalbestyrelsen i henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

3. Den konkrete afgørelse

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om ret til bevilling af ketonstrimler til måling af blodketoner.

Resultatet er

• ketonstrimler kan anses som et hjælpemiddel

• NN har ret til økonomisk støtte til køb af ketonstrimler

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at ketonstrimler kan være et hjælpemiddel, der ifølge servicelovens § 112 i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.

Vi har i sagen lagt vægt på, at NN lider af type 1 diabetes og derfor er i insulinbehandling. For at undgå syreforgiftning har NN behov at måle mængden af ketoner i blodet i forbindelse med sygdom.

Vi har lagt vægt på oplysninger i brev af 15. november 2012 fra overlæge X, Ø Sygehus, der har redegjort for NN behov for at måle ketonstoffer i blodet med henblik på at undgå syreforgiftning. Det fremgår af brevet, at syreforgiftning kan indtræffe i løbet af få timer og at forgiftningen typisk indtræffer i forbindelse med sygdom som infektioner, forkølelse, influenza og febertilstande mv. Det er vigtigt for diabetikere i disse situationer at kunne måle ketonstoffer i blodet for derved selv at kunne reagere og kompensere hurtigt. Herved sikres diabetikere bedst mulig regulering for at kunne leve så normal en tilværelse som muligt samt minimere risikoen for, at indlæggelse bliver påkrævet.

Det er Ankestyrelsens vurdering, at betingelserne i servicelovens § 112, om at ketonstrimler i væsentlig grad kan afhjælpe de følger NN har af sin lidelse, herved er opfyldt. I denne vurdering indgår oplysningerne om formålet med anvendelse af ketonstrimler, og nødvendigheden af at kunne måle omfanget af ketonstoffer for at undgå risiko for alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Bemærkninger til klagen

A Kommune ønsker Ankestyrelsens vurdering af, om ketonstrimler var omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 9.

Hvis ketonstrimlerne er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsen ønskes en stillingtagen til, om et årligt forbrug på 40-50 strimler ansås for at opfylde væsentlighedskriteriet.

Vi bemærker, at det er vores opfattelse, at der ikke i hjælpemiddelbekendtgørelsens § 9 er taget stilling mulighederne for at give støtte til udstyr til måling af ketonstoffer. Bestemmelsen angår udstyr til insulinbehandling sammen med blodsukkermåling.

Videre skal vi bemærke, at antallet og omfanget af det årlige forbrug ikke er afgørende ved vurderingen af væsentlighedskriteriet i den foreliggende sag. Vi skal herved henvise til begrundelsen ovenfor.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse

• Klagen til Ankestyrelsen

• Nævnets genvurdering

A Kommune gav ved afgørelse af 7. november 2012 afslag på bevilling af teststrimler til måling af blodketoner. Kommunen fandt, at teststrimler ikke var omfattet af servicelovens § 112.

Kommunen definerede begrebet teststrimler til blodsukkermåling, idet der kun kunne ydes tilskud til blodsukkermåleapparat. Det var ikke givet, at blodsukkermåleapparat kunne bruges til måling af blodketoner. Kommunen havde kun kendskab til 1 apparat, som kunne bruges til at måle begge dele.

I forhold til de almindelige betingelser i servicelovens § 112 lagde kommunen vægt på, at der var tale om et mindre forbrug, og at strimlerne kun skulle bruges i forbindelse med eventuel sygdom eller infektion.

Ved afgørelse af 14. december 2012 ændrede nævnet kommunens afgørelse.

Nævnet vurderede, at ketonstrimler i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af NN nedsatte funktionsevne og /eller i væsentlig grad kunne lette hendes daglige tilværelse i hjemmet.

NN havde derfor ret til støtte til en bevilling af ketonstrimler efter servicelovens § 112.

Nævnet lagde ved afgørelsen navnlig vægt på, at det fremgik af oplysninger fra Ø Sygehus, om at alle patienter med diabetes 1 burde have mulighed for at måle blodketoner med henblik på at udgå at gå i syreforgiftning. Risikoen for at gå i syreforgiftning kunne opstå inden for få timer i forbindelse med feber og sygdom. Muligheden for at måle blodketon, der med kort varsel gav diabetes 1 patienter mulighed for at reagere og kompensere hurtigt.

Det forhold, at ketonstrimlerne ikke var til daglig brug, men alene til brug i forbindelse med, at NN fik feber eller en infektion udelukkede ikke i sig selv, at væsentlighedskriteriet var opfyldt.

Nævnet vurderede, at væsentlighedskriteriet var opfyldt på baggrund af de lægelige oplysninger om, at alle diabetes 1 patienter havde risiko for at gå i syreforgiftning inden for få timer, sammenholdt med at dette kunne undgås ved, at de havde mulighed for selv at foretage måling af blodketoner.

Nævnet vurderede, at der ikke var tale om et behandlingsredskab, da behovet for måling af blodketoner, ifølge oplysningerne fra Ø Sygehus, ikke knytter sig til brugen af insulinpumpe.

Ved klage af 21. december 2012 fremgår det, at kommunen ønskede Ankestyrelsens vurdering af, om ketonstrimler var omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 9.

Hvis ketonstrimlerne fandtes omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsen ønskedes en stillingtagen til, om et årligt forbrug på 40-50 strimler ansås for at opfylde væsentlighedskriteriet.

Ved genvurdering af 11. januar 2013 fastholdt nævnet afgørelsen og begrundelsen herfor.