Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 118-13 om revalidering - fradrag - indtægt - bistandsfondsydelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Der skal ske fradrag i revalideringsydelse for indtægter fra en bistandsfond, der tilhører en pensionskasse.

Principafgørelse 27-13 fastslår, at der skal ske fradrag i revalideringsydelsen for løbende udbetalinger fra alle forsikringer og pensionsordninger. Der er ikke fastsat regler om, at nogen ydelser fra forsikrings- og pensionsordninger er undtaget for fradrag i revalideringsydelse.

Indtægter fra løbende udbetalinger fra bistandsfonden skal dog kun trækkes fra i revalideringsydelsen i det omfang, indtægterne fra bistandsfonden sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Principafgørelse A-29-04 om, at der ikke er lovhjemmel til at foretage fradrag i ledighedsydelse for det beløb, der er udbetalt fra en bistandsfond, gælder ikke for fradrag i revalideringsydelse.

Reglen om fradrag i revalideringsydelse er forskellig fra lovgivningen om ledighedsydelse, der indeholder detaljerede bestemmelser om fradrag i ydelsen.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 59

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, om udbetaling fra en bistandsfond er en løbende udbetaling fra en pensionsordning, der er omfattet af bestemmelsen i aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse.

2. Reglerne

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 59, stk. 1, at revalideringsydelsen skal nedsættes med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring. Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 59, at der i almindelighed skal ske fradrag for løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

27-13: Der skal ske fradrag for løbende udbetalinger fra alle forsikringer og pensionsordninger, uanset om disse træder i stedet for revalidendens egen mistede indtægt eller ej. Der skal således også ske fradrag for indtægter fra løbende forsørgertabserstatning, der ikke træder i stedet for revalidendens egen mistede indtægt, men som erstatter et mistet forsørgelsesgrundlag som følge af ægtefællens død.

Indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger medfører dog kun fradrag i revalideringssydelsen i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

A-29-04: Der er ikke lovhjemmel til at foretage fradrag i ledighedsydelse for det beløb, der er udbetalt fra en bistandsfond.

Ydelsen kan ikke anses for at være en af de indtægter, der efter bekendtgørelsen skal fradrages. Bistandsfondsydelsen bliver udbetalt efter en individuel vurdering af, om der er økonomiske problemer og af familiens situation som helhed. Ydelsen bliver anset for at være et supplement til ledighedsydelsen, og den bliver ydet efter en konkret trangsvurdering.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om, hvorvidt udbetaling fra en bistandsfond er en løbende udbetaling fra en pensionsordning, der er omfattet af bestemmelsen i aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse.

Resultatet er

• indtægter fra en bistandsfond medfører fradrag i NNs revalideringsydelse, hvis beløbet sammen med revalideringsydelsen overstiger hendes hidtidige arbejdsindtægter

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale hjælp, som eventuelt allerede er udbetalt på baggrund af nævnets afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at indtægter fra en bistandsfond er omfattet af reglen i aktivlovens § 59, om indtægter, der trækkes fra i revalideringsydelsen.

Principafgørelse 27-13 fastslår, at der efter bestemmelsen skal ske fradrag for løbende udbetalinger fra alle forsikringer og pensionsordninger. Beskæftigelsesudvalget fandt, at der ikke er fastsat regler om, at nogen ydelser fra forsikrings- og pensionsordninger er undtaget.

Beløbet skal dog kun trækkes fra i revalideringsydelsen i det omfang, indtægterne fra bistandsfonden sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger NNs hidtidige arbejdsindtægter.

Vi har lagt vægt på, at bistandsfonden tilhører en pensionskasse, og at udbetaling af hjælp fra bistandsfonden sker til pensionskassens medlemmer efter ansøgning.

I Principafgørelse A-29-04 fandt Ankestyrelsen, at der ikke er lovhjemmel til at foretage fradrag i ledighedsydelse for det beløb, der blev udbetalt fra en bistandsfond.

Princippet i A-29-04 gælder ikke for fradrag i revalideringsydelse. Vi har lagt vægt på, at reglen om fradrag i revalideringsydelse er forskellig fra lovgivningen om ledighedsydelse, der indeholder detaljerede bestemmelser om fradrag i ydelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 1. maj 2013

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. maj 2013

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 24. februar 2017, da den er erstattet af principafgørelse nr. 11-17.