Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 119-13 om førtidspension - revision - psykisk lidelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Førtidspension med revision

Ved tilkendelse af førtidspension, har kommunen vurderet, at der er tale om en varig lidelse. Førtidspensionen kan derfor som udgangspunkt ikke frakendes.

Når kommunen tilkender førtidspension, skal kommunen således som hovedregel ikke træffe beslutning om, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt.

Kommunen kan dog undtagelsesvist beslutte, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt (førtidspension med revision).

Behovet for en afgørelse om ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om pension til unge, og ved visse sygdomme, der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb.

Det er en betingelse for at sætte revision på en førtidspension, at borgeren lider af en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb, og hvor der således er mulighed for en bedring af borgerens helbredsmæssige tilstand inden for en kortere årrække.

En alvorlig sygdom med et uforudsigeligt forløb kan f.eks. være en kræftlidelse, der har et usikkert forløb.

Der er ikke tale om en sygdom med et uforudsigeligt forløb i det tilfælde, hvor borgeren lider af f.eks. skizoid personlighedsstruktur eller en varig personlighedsforstyrrelse, og alle behandlingsmuligheder er udtømte, og borgerens nedsatte funktionsniveau er kronisk og af varig karakter.

Lov:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013 - § 20, stk. 1, 2. pkt.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare betingelserne for at tilkende førtidspension med revision.

2. Reglerne

Det fremgår § 20, stk. 1, 1. pkt., i lov om social pension, at kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. lovens § 16.

Det fremgår endvidere af lovens § 20, stk. 1, 2. pkt., at kommunen samtidig kan beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

Det fremgår af bemærkningerne til § 16, jf. L 137 2000/2001, at der i ganske særlige tilfælde kan tilkendes førtidspension, selvom det ikke helt kan udelukkes, at der på længere sigt kan opnås en vis forbedring af arbejdsevnen ved yderligere forsøg på behandling. Der skal dog være tale om personer med en alvorlig lidelse, som betyder, at de på afgørelsestidspunktet vurderes at være ude af stand til at kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde som udgangspunkt indenfor en længere periode på 5 år. Sådanne sager skal tages op til ny vurdering på det tidspunkt, hvor det forventes, at der kan gennemføres yderligere behandlingsmæssige foranstaltninger. Der henvises til bemærkningerne til lovens § 20, stk. 1.

Det fremgår af bemærkningerne til § 20, at kommunen i sin afgørelse kan beslutte, at en sag skal tages op til vurdering på et senere tidspunkt, der fastsættes af kommunen. Behovet for en afgørelse om ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om pension til unge, og ved visse sygdomme der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

P-10-08: Praksis om førtidspension med revision er indarbejdet i denne Principafgørelse.

P-35-04: Praksis om førtidspension med revision er indarbejdet i denne Principafgørelse.

P-19-04: Praksis om førtidspension med revision er indarbejdet i denne Principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er i overensstemmelse med praksis, jf. Principafgørelse P-10-08 om betingelserne for at tilkende førtidspension med revision.

Resultatet er

• Der er ikke grundlag for, at din sag om tilkendelse af førtidspension skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke er grundlag for, at din sag om tilkendelse af førtidspension skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt

Vi finder ikke, at der er dokumentation for, at du lider af en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb.

Vi har lagt vægt på de lægelige oplysninger i sagen, hvoraf det fremgår, at du har diagnoserne skizoid personlighedsstruktur og tilpasningsreaktion, længerevarende af depressiv type. Den dominerende lidelse er skizoid personlighedsstruktur. Det fremgår endvidere af de lægelige oplysninger, at alle behandlingsmuligheder er udtømte, og at din nedsatte funktionsniveau er kronisk og af varig karakter.

Vi har lagt til grund, at du opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.

Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende.

Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvist samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt (førtidspension med revision).

Det er en betingelse for at sætte revision på en førtidspension, at borgeren lider af en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb, og hvor der således er mulighed for en bedring af borgerens helbredsmæssige tilstand inden for en kortere årrække. Det fremgår af Principafgørelse P-10-08.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du først og fremmest klager over, at din førtidspension er tilkendt med kontrol om 5 år.

Du klager endvidere over, at kommunen i første omgang afviste at behandle din pensionssag, og du mener, at du allerede den 22. september 2011 var berettiget til førtidspension.

Du klager desuden over hele sagsforløbet.

Vi bemærker, at vi har antaget sagen til principiel behandling for at afklare, om nævnets afgørelse er i overensstemmelse med praksis om betingelserne for at tilkende førtidspension med revision.

Henset til afgrænsningen af behandlingstemaet har vi ikke taget stilling til, om du har ret til førtidspension fra et tidligere tidspunkt end den 1. februar 2012, ligesom vi ikke har taget stilling til kommunens og nævnets sagsbehandling.

Vi bemærker endvidere, at spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt du har ret til førtidspension, afhænger af en konkret vurdering af oplysningerne i sagen og har derfor ikke en sådan principiel karakter, som er en forudsætning for, at vi kan behandle spørgsmålet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 26. marts 2013

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 3. april 2013

• Beskæftigelsesudvalgets genvurdering

Ankestyrelsens lægekonsulenter har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.