Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 122-13 om merudgifter - opfølgning - boligudgift - skøn

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Hvis en kommune vil nedsætte en løbende ydelse til merudgifter, i dette tilfælde til husleje, skal den give en fyldestgørende begrundelse for det. Kommunen skal beskrive, hvilke elementer der er lagt vægt på i afgørelsen.

Når kommunen foretager den konkrete vurdering af merudgifter, skal de sammenligne med de udgifter, en ikke-handicappet person på samme alder og i samme livssituation har.

Alder, beskæftigelse, uddannelse og det lokale prisniveau er relevante elementer i den samlede vurdering af udgifter til husleje, der skal sammenlignes med.

Kommunen skal foretage en samlet vurdering af en sammenlignelig situation med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation. Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages, da disse er relevante elementer i denne sag om husleje.

Henvisning til en specifik alder kan ikke alene være begrundelse for at ændre væsentligt på merudgiftsydelsen. Kommunen skal beskrive, hvilken betydning alderen har for borgerens merudgiftsniveau.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 - § 100

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at klarlægge, hvilke elementer kommunen må inddrage og lægge vægt på ved nedsættelse af ydelsen, når den laver opfølgning på en sag om nødvendige merudgifter.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at der skal være tale om nødvendige merudgifter, som kan sandsynliggøres.

Det fremgår af § 5 i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse, at udgiften skal sammenlignes med en ikke-handicappet på samme alder og samme livssituation.

Det fremgår af § 6 i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse om, at det er sandsynliggjorte merudgifter, baseret på et overslag ud fra kendskab til udgifterne generelt.

Det fremgår af punkt 50 i vejledningen nr. 5 til serviceloven, at sigtet med bestemmelsen er, at borgeren selv kan tilrettelægge, hvordan dennes behov bedst dækkes.

Det fremgår af punkt 54 i vejledningen nr. 5 til serviceloven, at der ikke stilles krav til dokumentation for, hvordan pengene anvendes.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser om livssituation er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

113-13: Om hjælp til husleje i botilbud. Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, vil en eventuel forøget husleje kunne dækkes efter merudgiftsreglerne

C-2-06: Om driftsudgifter til bil. Ankestyrelsen lagde vægt på at hun var enlig, studerende, 31 år og boede i et område med offentlig transport.

C-4-06: Om driftsudgifter til bil. Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren var uddannet som socialrådgiver, var i beskæftigelse og hendes alder.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i din sag om merudgifter til husleje efter serviceloven § 100

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag for at klarlægge, hvilke elementer kommunen må inddrage og lægge vægt på ved nedsættelse af ydelsen, når den har fulgt op på en sag om nødvendige merudgifter.

Resultatet er

• at sagen hjemvises til Kommune X

Det betyder, at Kommune X skal træffe en ny afgørelse.

Vi ændrer således afgørelsen af 29. januar 2013 fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at afgørelsen om at nedsætte din merudgiftsydelse til husleje med 2.000 kr. - fra 6.057 til 4.057 kr. - ikke er tilstrækkelig begrundet. Dette medfører, at det ikke er muligt at se hvilke elementer, der er lagt vægt på i afgørelsen.

Kommune X skal derfor træffe en ny afgørelse om, hvilken udgift til husleje der skal lægges til grund ved beregning af din merudgiftsydelse til husleje.

Vi har lagt vægt på, at ydelser efter § 100 løbende kan tages op til revision af kommunen, og at der er tale om sandsynliggjorte udgifter. Det betyder, at kommunen i skønnet over sandsynliggjorte merudgifter, skal inddrage en række elementer, herunder borgerens oplysninger. Kommunen skal desuden begrunde skønnet, så borgeren kan forstå afgørelsen og indrette sin økonomi herefter.

Kommune X skal i ny afgørelse klarlægge, hvilke elementer, der lægges vægt på. Kommunen skal give en beskrivelse af de elementer, der inddrages.

Kommunen skal foretage en samlet vurdering af en sammenlignelig situation med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation. Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages, da disse er relevante elementer i denne sag om husleje.

Alder

En specifik alder alene kan ikke være begrundelse for at ændre væsentligt på merudgiftsydelsen. Kommune X skal beskrive, hvilken betydning din alder har. For eksempel kan de beskrive, at de laver en beregning for et aldersinterval, med en gradvis stigning. Dette kan være en beskrivelse af, at der i årene fra 25-35 år, sker en gradvis stigning i udgiften til husleje.

Beskæftigelse og uddannelse

Kommune X skal se på din konkrete situation med hensyn til beskæftigelse og uddannelse, når de vurderer, hvad din merudgift er i forhold til en ikke handicappet person. Det betyder, at kommunen skal inddrage, at du ikke er i beskæftigelse, og hvad dit uddannelsesniveau er.

Lokalt prisniveau

Kommune X skal i begrundelsen vise klart, hvad det er for et sammenligningsgrundlag, de bruger for at udregne dine merudgifter til husleje. Det betyder, at de skal præcisere, hvilke udgifter til bolig en person på din alder, med samme uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund har. For at gør dette skal de beskrive størrelse, beliggenhed, stand og ejerforhold.

Det vil være relevant at anvende gennemsnitsprisen for et lokalt område. Gennemsnitsprisen udregnes ved at tage et udsnit af relevante boliger i det relevante område. Principperne i boligstøttelovgivningen om luksuriøst udstyr eller beliggenhed, kan anvendes ved udregning af gennemsnitsprisen for at sikre en relevant gennemsnitspris.

Kommune X skal desuden tage dine oplysninger om, at du kan finde en billigere lejlighed i dit nærområde, med i betragtning.

Bemærkninger til klagen

Der er uenighed mellem kommunen og dig, om du selv har valgt at ville bo i huset eller om det er en beslutning truffet sammen med kommunen. Du anfører, at du har aftalt med kommunen, at det er bedst, at du bliver boende og at kommunen, ifølge dig, har lovet ikke at lade din huslejeudgift stige væsentligt.

Hjemvisning af sagen betyder, at Kommune X skal træffe en ny afgørelse. Den nye afgørelse kan godt betyde en stigning i din husleje.

Hvis der er sket ændringer i din livssituation, kan disse betyde en ændring af sammenligningsgrundlaget. Dette kan f.eks. være, hvis en kæreste flytter ind, hvis du får børn, arbejde eller starter på en uddannelse. I så fald skal du kontakte Kommune X.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 29. januar 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 18. februar 2013

• Nævnets genvurdering af 25. februar 2013

• Ankestyrelsens spørgsmål til nævnet af 14. marts 2013

• Nævnets svar af 20. marts 2013

Kommune X traf afgørelse om at nedsætte NNs merudgiftsydelse til husleje fra 6057 kr. til 4057 kr., svarende til en ændring i egen udgift fra 2000 kr. til 4000 kr. per måned.

Det Sociale Nævn stadfæstede kommunens afgørelse.

Det Sociale Nævn har begrundet afgørelsen med, at de ikke finder grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn.

NN har klaget over Det Sociale Nævns afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at nævnet og kommunen stadig kun ser på hendes alder.

Det Sociale Nævn har ved genvurdering fastholdt deres afgørelse.