Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Regnskab
Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v.
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Bilag 1.1 Standardårsrapport
Bilag 1.2 Hoved- og nøgletal
Bilag 1.3 Resultatopgørelsen
Bilag 1.4 Balance
Bilag 1.5 Pengestrømsopgørelse
Bilag 1.6 Noter
Bilag 1.7 Særlige specifikationer
Bilag 2.1 Standardårsrapport
Bilag 2.2 Hoved- og nøgletal
Bilag 2.3 Resultatopgørelse
Bilag 2.4 Balance
Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse
Bilag 2.6 Noter
Bilag 2.7 Særlige specifikationer
Bilag 2.8 Særligt for kombinerede skoler
Bilag 3.1 Standardårsrapport
Bilag 3.2 Hoved- og nøgletal
Bilag 3.3 Resultatopgørelse
Bilag 3.4 Balance
Bilag 3.5 Pengestrømsopgørelse
Bilag 3.6 Noter
Bilag 3.7 Særlige specifikationer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

I medfør af § 24 a, stk. 6, og § 39, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1350 af 21. december 2012, § 11 a, stk. 3, § 24 og § 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013, § 23, stk. 3, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, og § 15, stk. 5, i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Regnskab

§ 1. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 2, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

§ 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder skolen en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af stk. 2. Alle beløb i årsrapporten opgives i danske kroner.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder ikke anvendelse: §§ 1-7, § 8, stk. 2, 2. og 4. pkt., § 9, stk. 2, § 10 a, §§ 16-18, § 19, stk. 2, §§ 20 og 21, § 22, stk. 2 og 3, § 23, § 26, stk. 3, 3. pkt., §§ 29 og 32, §§ 34 og 35, § 37, stk. 2 og 3, §§ 38, 43 a og 48, § 49, stk. 1, 2. pkt., § 49, stk. 1, nr. 1, § 49, stk. 2, nr. 2, § 49, stk. 3, § 53, stk. 1, 3. pkt., § 53, stk. 2, nr. 1, litra c, § 53, stk. 2, nr. 4 og 5, § 56, stk. 1-3, § 56 stk. 4, 2. pkt., § 62, § 64, stk. 3, §§ 66 og 67, §§ 70-76, samt afsnit IV, med undtagelse af § 86, stk. 1-3, § 88, § 98 c, stk. 1, 1. pkt., § 99, stk. 1, nr. 1-6, § 100 og § 101, stk. 1, nr. 1-2. Endvidere finder afsnit V-XI og bilag 2 ikke anvendelse.

Stk. 3. Årsrapporten skal have følgende minimumsindhold:

1) Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring, jf. § 3, stk. 2.

2) Den uafhængige revisors påtegning.

3) Generelle oplysninger om institutionen.

4) Ledelsesberetning, inklusive hoved- og nøgletal.

5) Anvendt regnskabspraksis.

6) Resultatopgørelse.

7) Balance.

8) Pengestrømsopgørelse

9) Noter til årsrapporten.

10) Særlige specifikationer.

Stk. 4. For frie kostskoler skal årsrapporten tillige indeholde sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 1.2 og de tilhørende krav i bilag 1.3-1.7. For frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. skal årsrapporten tillige indeholde sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 2.1 og de tilhørende krav i bilag 2.2-2.8. For produktionsskoler skal årsrapporten tillige indeholde sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 3.1 og de tilhørende krav i bilag 3.2-3.7.

§ 3. Årsrapporten skal underskrives i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 i årsregnskabsloven og påtegnes af revisor.

Stk. 2. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetskravene i henholdsvis § 7, stk. 2 og 3, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), § 5, stk. 8 og 9, i friskoleloven, § 4, stk. 3 og 4, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og i § 6, stk. 3 og 4, i lov om produktionsskoler.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en original, underskreven årsrapport samt et originalt, underskrevet revisionsprotokollat opbevares af skolen, jf. stk. 1.

Stk. 4. Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen indberetter sin stillingtagen og sine kommentarer til revisionsprotokollatet til ministeriet sammen med årsrapporten.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret til Undervisningsministeriet elektronisk indberetter sine regnskabsoplysninger, revisionsprotokollatet og revisors besvarelse af revisortjeklisten.

Stk. 6. Bestyrelsen bemyndiger en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning, jf. stk. 5, digitalt. Det indberettede materiale skal være i overensstemmelse med det materiale, der opbevares af skolen, jf. stk. 3.

Kapitel 2

Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v.

Anlægskartotek og afskrivninger

§ 4. Skolen udarbejder et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over 15.000 kr. eksklusive moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne beløbsgrænse omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, opfører skolen dette særskilt i anlægskartoteket.

§ 5. Ved afskrivning på anlægsaktiver anvender skolen lineær afskrivning over aktivets forventede brugstid efter fradrag af eventuel scrapværdi. Skolen redegør for de anvendte afskrivningsprincipper under anvendt regnskabspraksis.

Stk. 2. Skolen kan foretage aktivering af anskaffelser, der har en værdi under den i § 4, stk. 1, fastsatte grænse, hvis disse er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger den i § 4, stk. 1, fastsatte grænse.

§ 6. Afskrivningsperioden for indretning af lejede lokaler kan højst udgøre den resterende lejeperiode. Hvis der ikke er fastsat en lejeperiode, kan afskrivningsperioden højst udgøre 5 år.

§ 7. Skolen afskriver bygninger eksklusive installationer over højst 60 år. Skolen anvender en scrapværdi på højst 50 pct. Skolen fastsætter afskrivningsperiode og scrapværdi på grundlag af en vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand, konstruktion og anvendelsesformål.

Stk. 2. For øvrige materielle anlægsaktiver anvender skolen følgende afskrivningsperioder:

1) Skolen afskriver bygningsinstallationer efter deres art over en periode på 10- 30 år.

2) Skolen afskriver it-udstyr over en periode på 3-5 år.

3) Skolen afskriver andet udstyr og inventar over en periode på 5-15 år.

4) Skolen afskriver biler, busser, traktorer m.v. over en periode på 3-8 år.

Stk. 3. For inventar- og udstyrsgenstande af særlig beskaffenhed og fredede bygninger kan skolen fastsætte en længere afskrivningsperiode. Begrundelse herfor angives under anvendt regnskabspraksis.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2013 og finder anvendelse for regnskabsåret 2013 og kommende regnskabsår.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1234 af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), bekendtgørelse nr. 1190 af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og bekendtgørelse nr. 1236 af 4. december 2006 om regnskab for produktionsskoler, ophæves, men finder dog anvendelse for regnskabsåret 2012.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 16. december 2013

P.M.V.
Jacob Holbraad
Direktør

/ Henny Winther Hansen


Bilag 1.1

Standardårsrapport

Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

For så vidt angår skoler, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse og fri kostskole, aflægger skolen regnskab efter bilag 2 med de særlige forhold, der fremgår af bilag 2.8

Årsrapporten skal opstilles efter følgende model:

1. Ledelsens påtegning og bestyrelsens tro og love-erklæring

Årsrapporten skal indeholde ledelsespåtegning (dvs. og underskrifter fra bestyrelsens medlemmer og skolens leder) samt bestyrelsens erklæring på tro og love om at opfylde habilitetskravene i § 7, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

2. Den uafhængige revisors påtegning

3. Generelle oplysninger om skolen

Disse oplysninger vil bl.a. være:

- Skolens navn, domicil, CVR nr., telefon- og fax-nr., skolens hjemmeside og e-mail adresse.

- Skolens formål.

- Skolens bestyrelse med angivelse af formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer med navne og adresser.

- Skolens forstander/leder og evt. andre medlemmer af skolens daglige ledelse.

- Skolens revisor.

4. Ledelsesberetning

Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens § 99, nr. 1–6, § 100, § 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 1.2.

Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde:

- En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter.

- Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag 1.2.

- En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v.

- En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb.

- Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever.

- En redegørelse for, hvad skolen har modtaget i inklusionstilskud, og for tilskuddenes anvendelse, jf. § 24 a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), herunder:

hvilke inklusionsforanstaltninger skolen har iværksat,

hvor mange elever der har deltaget heri,

hvorledes inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens øvrige aktiviteter, og

en generel redegørelse om skolens evaluering af sine inklusionsforanstaltninger.

(Ovenstående redegørelse om anvendelse af inklusionstilskud gælder ikke for folkehøjskoler)

- Bestyrelsens redegørelse for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

- Bestyrelsens redegørelse for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

- Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år.

5. Anvendt regnskabspraksis

Afsnittet skal bl.a. indeholde oplysning om følgende:

- Det regelgrundlag, som årsrapporten er aflagt efter, fx »Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler. .«

- Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten.

- Anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger.

- Periodisering (omfattende både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter).

- Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition.

- Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og op- og nedskrivninger, grænseværdien for de småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v.

- Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet.

- Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip.

- Gæld.

6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 1.3.

7. Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag 1.4.

8. Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 1.5.

9. Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag 1.6.

10. Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag 1.7.


Bilag 1.2

Hoved- og nøgletal

(Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler))

Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

Resultatopgørelse

(i hele kr.)

Indtægter i alt.

Heraf statstilskud.

Omkostninger vedrørende drift i alt.

Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster.

Finansielle poster i alt.

Driftsresultat før ekstraordinære poster.

Ekstraordinære poster i alt.

Årets resultat.

Balance

(i hele kr.)

Anlægsaktiver i alt.

Omsætningsaktiver i alt.

Balancesum.

Egenkapital ultimo.

Hensatte forpligtelser i alt.

Langfristet gæld i alt.

Kortfristet gæld i alt.

Pengestrømsopgørelse

(i hele kr.)

Driftens likviditetsvirkning i alt.

Investeringers likviditetsvirkning i alt.

Finansieringens likviditetsvirkning i alt.

Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering).

Regnskabsmæssige nøgletal

Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt x 100).

Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100).

Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100).

Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100).

Samlet elevbetaling pr. årselev.

Antal årselever i regnskabsåret.

Antal årselever i kostafdeling.

Årselever i skoleåret (inden for loven).

Antal lærerårsværk.

Antal årsværk for øvrigt personale.

Antal årsværk i alt (herunder hvor mange procent heraf der er ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)).

Årselever pr. lærerårsværk.

Lærerlønomkostninger pr. årselev.

Øvrige lønomkostninger pr. årselev.

Lønomkostninger i alt pr. årselev.

Undervisningsomkostninger pr. årselev.

Ejendomsomkostninger pr. årselev.

Kostafdelingsomkostninger pr. årselev.

Administrationsomkostninger pr. årselev.

Årsværk (= sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet til heltid).

Lærerårsværk på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (= Ledere (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere).

Lærerårsværk på folkehøjskoler (= Forstandere og lærere).

Lønomkostningerne opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.


Bilag 1.3

Resultatopgørelsen

(Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler))

   
Resultatopgørelse for året 20xx
       
             
Note
     
20xx
 
20xx-1
       
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
INDTÆGTER
       
1
 
Statstilskud
       
2
 
Skolepenge m.m. (elevbetaling m.v.)
       
3
 
Andre indtægter og tilskud
       
 
Indtægter i alt
       
             
 
OMKOSTNINGER
       
             
 
Undervisning
       
4
 
Lønomkostninger
       
5
 
Andre omkostninger vedr. undervisning
       
 
Undervisning i alt
       
             
 
Ejendomsdrift
       
6
 
Lønomkostninger
       
7
 
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift
       
 
Ejendomsdrift i alt
       
             
 
Kostafdeling
       
8
 
Lønomkostninger
       
9
 
Andre omkostninger vedr. kostafdeling
       
 
Kostafdeling i alt
       
             
 
Administration m.v.
       
10
 
Lønomkostninger
       
11
 
Andre omkostninger vedr. administration m.v.
       
 
Administration m.v. i alt
       
             
 
Omkostninger vedr. drift i alt
       
             
 
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster
       
             
 
Finansielle poster
       
12
 
Renteindtægter m.v.
       
13
 
Renteomkostninger m.v.
       
 
Finansielle poster i alt
       
             
 
Driftsresultat før ekstraordinære poster
       
             
 
Ekstraordinære poster
       
14
 
Ekstraordinære indtægter
       
15
 
Ekstraordinære omkostninger
       
 
Ekstraordinære poster i alt
       
             
 
ÅRETS RESULTAT
       


Bilag 1.4

Balance

(Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler))

   
Balance pr. 31. december 20xx
       
             
Note
 
AKTIVER
 
20xx
 
20xx-1
       
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
Anlægsaktiver
       
16
 
Materielle anlægsaktiver
       
   
(Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.)
       
17
 
Finansielle anlægsaktiver
       
   
(Specificeres i noten).
       
             
 
Anlægsaktiver i alt
       
             
 
Omsætningsaktiver
       
18
 
Varebeholdninger o. lign., hvis de findes.
       
19
 
Tilgodehavender (debitorer)
       
20
 
Periodeafgrænsningsposter
       
21
 
Værdipapirer
       
22
 
Likvide beholdninger
       
 
Omsætningsaktiver i alt
       
             
 
Aktiver i alt
       
             
Note
 
PASSIVER
 
20xx
 
20xx-1
       
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
Egenkapital
       
16
 
Opskrivninger
       
23
 
Henlæggelser
       
23
 
Egenkapital i øvrigt
       
 
Egenkapital i alt
       
             
24
Hensatte forpligtelser
       
 
Hensatte forpligtelser i alt
       
           
 
Gæld
       
25
 
Langfristet gæld
       
   
Statslån
       
   
Kommunale lån
       
   
Kreditforeningslån
       
   
Anden langfristet gæld
       
   
Langfristet gæld i alt
       
             
   
Kortfristet gæld
       
   
Kortfristet del af den langfristede gæld
       
26
 
Anden kortfristet gæld
       
27
 
Periodeafgrænsningsposter
       
   
Kortfristet gæld i alt
       
             
 
Gæld i alt
       
             
 
Passiver i alt
       
             
28
Andre forpligtelser
       


Bilag 1.5

Pengestrømsopgørelse

   
Regnskabsåret
 
Sammenligningstal fra året før
   
(hele kr.)
 
(t. kr.)
         
Driftens likviditetsvirkning
     
Årets resultat
     
Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:
     
 
Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning
     
 
Gevinst ved salg af anlægsaktiver
     
 
Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives.
     
Driftens likviditetsvirkning i alt
     
         
Investeringers likviditetsvirkning
     
 
Betaling for anlægsaktiver.
     
 
Modtaget fra salg af anlægsaktiver.
     
         
Investeringers likviditetsvirkning i alt
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning
     
         
 
Tilbagebetaling af gæld.
     
 
Optagelse af lån.
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning i alt
     
         
Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
         
 
Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret
     
 
Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
 
Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret
     


Bilag 1.6

Noter

(Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler))

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Grundtilskud

• Taxametertilskud

• Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper (tillægstakster)

• Bygningsgrundtilskud og bygningstaxametertilskud

• Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever

• Tilskud til inklusion, jf. § 24 a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

• Tilskud til elever, der ikke er fyldt 18 år ved årets begyndelse (ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler)

• Øvrige tilskud

Note nr. 2 - Skolepenge m.m. (elevbetaling m.v.)

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Statslig elevstøtte til elever på efterskoler

• Elevbetaling, inklusive kommuners bidrag til elevbetaling og ind- og udmeldelsesgebyr

• Individuel elevstøtte til elever på efterskoler

• Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

• Kommunale tilskud, eksklusive tilskud til elevbetaling

Note nr. 3 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Betaling for deltagere omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

• Indtægter fra kurser uden for loven

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

• Ansattes betaling for kost

• Ansattes betaling for lys, varme m.v.

• Kontingent skolekredsmedlemmer

• Øvrige indtægter fra anden virksomhed

• Gaver og private tilskud

• Øvrige indtægterog andre tilskud

Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til kurser inden for loven og kurser uden for loven:

Kurser inden for loven:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Kurser uden for loven:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Følgende stillingstyper er omfattet af noten: Leder, lærere og andet personale vedrørende undervisning, herunder støttepædagoger m.v. og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. I det omfang ansatte varetager andre funktioner end undervisning, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Note nr. 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Undervisningsmaterialer

• Bøger, tidsskrifter m.v.

• Fotokopiering

• Lejrskoler og ekskursioner

• Honorar til foredragsholdere

• Inventar og udstyr, vedligeholdelse

• Inventar og udstyr, anskaffelse

• Inventar og udstyr, leje og leasing

• Befordringsudgifter vedrørende undervisning (inkl. drift af busser)

• Afskrivning vedrørende undervisning

• Øvrige omkostninger vedrørende undervisning

Note nr. 6 - Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

I det omfang ansatte varetager andre funktioner end ejendomsdrift, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Note nr. 7 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Lejeomkostninger

• Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer

• Varme, el og vand

• Rengøring

• Vedligeholdelse

• Afskrivning vedrørende ejendom

• Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Note nr. 8 - Lønomkostninger vedrørende kostafdeling

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx lærere, økonoma og køkkenassistent samt andet personale ved kostafdelingen.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusion

• Tilskud efter lov om barselsudligning

I det omfang ansatte varetager andre funktioner end dem vedrørende kostafdelingen, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Note nr. 9 - Andre omkostninger vedrørende kostafdeling

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Madvarer, evt. EU-tilskud til madvarer fratrækkes

• Inventar

• Leje eller leasing af inventar

• Fritidsaktiviteter/weekends

• Afskrivning vedrørende kostafdeling

• Øvrige omkostninger vedrørende kostafdeling

Note nr. 10 - Lønomkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner til m.v. fx leder og kontorpersonale.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusion

• Tilskud efter lov om barselsudligning

I det omfang ansatte varetager andre funktioner end administration, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner.

Note nr. 11 - Andre omkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Revision

• Regnskabsmæssig assistance

• Andre konsulentydelser

• Tab på debitorer (inkl. skolepenge)

• Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.)

• Stillingsannoncer

• Kontorartikler, porto, telefon m.v.

• Kontorinventar, vedligeholdelse

• Kontorinventar, anskaffelse

• Leje eller leasing af inventar

• Afskrivning vedrørende administration m.v.

• Personaleudgifter

• Lovpligtige afgifter vedrørende personale

• Repræsentation

• Øvrige omkostninger vedr. administration m.v.

Note nr. 12 - Renteindtægter m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Renteindtægter fra pengekonti

• Renter m.v. af værdipapirer

• Realiserede og urealiserede kursgevinster

Note nr. 13 - Renteomkostninger m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Prioritetsrenter

• Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit m.v.

• Morarenter m.v.

• Realiserede og urealiserede kurstab

Note nr. 14 - Ekstraordinære indtægter

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 15 - Ekstraordinære omkostninger

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 16 - Anlægsoversigt

Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold.

 
Grunde og bygninger
 
Inventar og udstyr
 
Bus, traktorer og andre køretøjer
     
Undervisning
Kostaf-deling
Administration m.fl.
   
Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx
             
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser
             
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser
             
Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 – xxxx
             
               
Opskrivninger pr. 1/1 - xxxx
             
Årets opskrivninger
             
Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx
             
               
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 – xxxx
             
Årets af- og nedskrivninger
             
Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver
             
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 – xxxx
             
               
Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx
             
               
Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 – xxxx
             
Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og tilbygninger.
             

Note nr. 17 - Finansielle anlægsaktiver

Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver).

Note nr. 18 - Varebeholdninger

Noten kan medtages, hvis skolen har varebeholdninger af en vis størrelse, og det skønnes nødvendigt for at vurdere beholdningernes værdi.

Note nr. 19 - Tilgodehavender

Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx kommunale tilskud, skolepenge, statstilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab.

Note nr. 20 - Periodeafgrænsningsposter (udgifter)

Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger.

Note nr. 21 - Værdipapirer

Noten specificeres i beholdningsgrupper.

Note nr. 22 - Likvide beholdninger

Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger.

Note nr. 23 - Egenkapital

De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår.

Note nr. 24 - Hensatte forpligtelser

De enkelte poster specificeres, således at årets bevægelser fremgår, og posterne opdeles i kortfristede og langfristede forpligtelser.

Note nr. 25 - Langfristet gæld

Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Hvis skolen har statslån, skal det fremgå, om der er tale om rente- og afdragsfri lån eller ikke. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år oplyses i noten.

Note nr. 26 - Anden kortfristet gæld

Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, desuden angives øvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensionsbidrag, feriepengeforpligtelser, uforbrugt supplerende elevstøtte, gæld til pengeinstitutter/kassekredit, (herunder kassekreditmaksimum) og anden gæld.

Note nr. 27 - Periodeafgrænsningsposter (indtægter)

Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne kommunale tilskud, forud modtagen deltagerbetaling og andre forud modtagne beløb m.fl.

Note nr. 28 - Andre forpligtelser

Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende).


Bilag 1.7

Særlige specifikationer

(Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler))

Finansielle sikringsinstrumenter:

Årets regulering på egenkapitalen
I hele kr.
Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen
I hele kr.

Sengepladser:

 
20xx
20xx-1
20xx-2
20xx-3
20xx-4
Antal sengepladser, jf. § 3, 4 og 5 i tilskudsbekendtgørelsen
         
Gennemsnitlige løbende omkostninger pr. sengeplads, jf. § 3 i tilskudsbekendtgørelsen
         

Aktiviteter uden for loven:

 
20xx
20xx-1
20xx-2
20xx-3
20xx-4
Indtægter
         
Lønomkostninger
         
Øvrige omkostninger
         
Resultat
         


Bilag 2.1

Standardårsrapport

Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Skoler, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse og fri kostskole, aflægger regnskab efter dette bilag med de særlige forhold, der fremgår af bilag 2.8.

Årsrapporten skal opstilles efter følgende model:

1. Ledelsens påtegning og bestyrelsens tro og love-erklæring

Årsrapporten skal indeholde ledelsespåtegning (dvs. og underskrifter fra bestyrelsens medlemmer og skolens leder) samt bestyrelsens erklæring på tro og love om at opfylde habilitetskravene i § 5 i friskoleloven og § 4, i lov om private gymnasieskoler og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

2. Den uafhængige revisors påtegning

3. Generelle oplysninger om skolen

Disse oplysninger vil bl.a. være:

- Skolens navn, domicil, CVR nr., telefon- og fax-nr., skolens hjemmeside og e-mail adresse.

- Skolens formål.

- Skolens bestyrelse med angivelse af formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer med navne og adresser.

- Skolens forstander/leder og evt. andre medlemmer af skolens daglige ledelse.

- Skolens revisor.

4. Ledelsesberetning

Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens § 99, nr. 1-6, § 100, § 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 2.2.

Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde:

- En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter.

- Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag 2.1 og for kombinerede skoler bilag 2.1 og 2.8.

- En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v.

- En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb.

- Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever.

- En redegørelse for, hvad skolen har modtaget i inklusionstilskud, og for tilskuddenes anvendelse, jf. friskolelovens § 11 a, stk. 1 og 2, herunder

hvilke inklusionsforanstaltninger skolen har iværksat,

hvor mange elever der har deltaget heri, og

hvorledes inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens øvrige aktiviteter.

- Bestyrelsens redegørelse for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

- Bestyrelsens redegørelse for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

- Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år.

5. Anvendt regnskabspraksis

Afsnittet skal bl.a. indeholde oplysning om følgende:

- Det regelgrundlag, som årsrapporten er aflagt efter, fx »Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler.«

- Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten.

- Anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger.

- Periodisering (omfattende både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter).

- Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition.

- Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og op- og nedskrivninger, grænseværdien for de småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v.

- Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet.

- Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip.

- Gæld.

6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 2.3.

7. Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag 2.4.

8. Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 2.5.

9. Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag 2.6.

10. Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag 2.7.

11. Særligt for kombinerede skoler. Indhold og opstilling fremgår af bilag 2.8.


Bilag 2.2

Hoved- og nøgletal

(Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.)

Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

Resultatopgørelse

(i t.kr.)

Indtægter i alt.

Heraf statstilskud.

Omkostninger vedrørende drift i alt.

Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster.

Finansielle poster i alt.

Driftsresultat før ekstraordinære poster.

Ekstraordinære poster i alt.

Årets resultat.

Balance

(i t.kr.)

Anlægsaktiver i alt.

Omsætningsaktiver i alt.

Balancesum.

Egenkapital ultimo.Hensatte forpligtelser i alt.

Langfristet gæld i alt.

Kortfristet gæld i alt.

Pengestrømsopgørelse

(i t.kr.)

Driftens likviditetsvirkning i alt.

Investeringers likviditetsvirkning i alt.

Finansieringens likviditetsvirkning i alt.

Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering).

Regnskabsmæssige nøgletal

Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt x 100).

Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100).

Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100).

Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100).

Antal elever i grundskolen pr. 5. september.

Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september.

Antal elever i gymnasiet/kurset pr. 5. september.

Antal elever i kostafdeling pr. 5. september.

Antal årselever i regnskabsåret (grundskole).

Antal årselever i regnskabsåret (gymnasiet/kurset).

Antal årselever i regnskabsåret (grundskole og gymnasium/kursus i alt)

Antal årselever i regnskabsåret i skolefritidsordningen.

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (grundskole).

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (gymnasiet/kurset).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (grundskole).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (gymnasiet/kurset).

Antal lærerårsværk.

Antal årsværk for øvrigt personale.

Antal årsværk i alt (herunder hvor mange procent heraf der er ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)).

Årselever pr. lærerårsværk.

Lærerlønomkostninger pr. årselev i hele kr.

Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele kr.

Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele kr.

Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele kr.

Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele kr.

Administrationsomkostninger pr. årselev i hele kr.

Årsværk (= Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid)(f.eks. ATP-metoden).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på frie grundskoler m.v.(= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på private skoler for gymnasial uddannelse(= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere) og lærere).

Lønomkostningerne opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.

Skolepenge, sfo-betaling og opholdsbetaling opgøres inklusive tilskud fra Fordelingssekretariatet, Deutscher Schul- und Sprachverein eller Friplads- og Vikarkassen til nedsættelse af betalingen. Indskrivningsgebyrer, opholdsbetaling samt særskilt betaling for materiale og ekskursioner m.v. indgår ikke.

Undervisningsomkostninger opgøres ekskl. udgifter til sfo og børnehave m.v.


Bilag 2.3

Resultatopgørelse

(Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.)

   
Resultatopgørelse for året 20xx
     
Note
   
20xx
 
20xx-1
     
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
INDTÆGTER
     
1
 
Statstilskud
     
2
 
Skolepenge
     
3
 
Andre indtægter
     
 
Indtægter i alt
     
           
 
OMKOSTNINGER
     
           
 
Undervisning
     
4
 
Lønomkostninger
     
5
 
Andre omkostninger vedr. undervisning
     
6
 
Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning
     
 
Undervisning i alt
     
           
 
Ejendomsdrift
     
7
 
Lønomkostninger
     
8
 
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift
     
 
Ejendomsdrift i alt
     
           
 
Kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning
     
9
 
Lønomkostninger
     
10
 
Andre omkostninger vedr. kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning
     
 
Kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning i alt
     
           
 
Administration m.v.
     
11
 
Lønomkostninger
     
12
 
Andre omkostninger vedr. administration m.v.
     
 
Administration m.v. i alt
     
           
 
Omkostninger vedr. drift i alt
     
           
 
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster
     
           
 
Finansielle poster
     
13
 
Renteindtægter m.v.
     
14
 
Renteomkostninger m.v.:
     
 
Finansielle poster i alt
     
         
 
Driftsresultat før ekstraordinære poster
     
           
 
Ekstraordinære poster
     
15
 
Ekstraordinære indtægter
     
16
 
Ekstraordinære omkostninger
     
 
Ekstraordinære poster i alt
     
           
 
ÅRETS RESULTAT
     
           


Bilag 2.4

Balance

(Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.)

   
Balance pr. 31. december 20xx
     
     
20xx
 
20xx-1
Note
 
AKTIVER
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
           
 
Anlægsaktiver
     
17
 
Materielle anlægsaktiver
     
   
(Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.)
     
18
 
Finansielle anlægsaktiver
     
   
(Specificeres i noten)
     
           
 
Anlægsaktiver i alt
     
           
 
Omsætningsaktiver
     
19
 
Tilgodehavender
     
20
 
Periodeafgrænsningsposter
     
21
 
Værdipapirer
     
22
 
Likvide beholdninger
     
 
Omsætningsaktiver i alt
     
           
 
Aktiver i alt
     
           
Note
 
PASSIVER
20xx
 
20xx-1
     
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
Egenkapital
     
17
 
Opskrivning
     
23
 
Henlæggelser
     
23
 
Egenkapital i øvrigt
     
 
Egenkapital i alt
     
           
24
Hensatte forpligtelser
     
 
Hensatte forpligtelser i alt
     
         
 
Gæld
     
25
 
Langfristet gæld
     
   
Statslån
     
   
Kommunale lån
     
   
Kreditforeningslån
     
   
Anden langfristet gæld
     
   
Langfristet gæld i alt
     
           
   
Kortfristet gæld
     
   
Kortfristet del af den langfristede gæld
     
26
 
Anden kortfristet gæld
     
27
 
Periodeafgrænsningsposter
     
   
Kortfristet gæld i alt
     
           
 
Gæld i alt
     
           
 
Passiver i alt
     
           
28
Andre forpligtelser
     


Bilag 2.5

Pengestrømsopgørelse

(Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.)

 
Regnskabsåret
 
Sammenligningstal fra året før
 
(hele kr.)
 
(t. kr.)
         
Driftens likviditetsvirkning
     
         
Årets resultat
     
Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:
     
 
Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning
     
 
Gevinst ved salg af anlægsaktiver
     
 
Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives.
     
         
Driftens likviditetsvirkning i alt
     
         
Investeringers likviditetsvirkning
     
         
 
Betaling for anlægsaktiver.
     
 
Modtaget fra salg af anlægsaktiver.
     
         
Investeringers likviditetsvirkning i alt
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning
     
         
 
Tilbagebetaling af gæld.
     
 
Optagelse af lån.
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning i alt
     
         
Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
 
Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret
     
 
Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
 
Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret
     


Bilag 2.6

Noter

(Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.)

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Grundtilskud, grundskolen

• Fællesudgiftstilskud, grundskolen

• Undervisningstilskud, grundskolen

• Generelt driftstilskud, gymnasiet/kurset

• Bygningstilskud, grundskolen

• Bygningstilskud, gymnasiet/kurset

• Tilskud til tyske mindretalsskoler

• Tilskud til kostafdelinger, grundskolen

• Tilskud til kostafdelinger, gymnasiet/kurset

• Tilskud til skolefritidsordninger

• Tilskud til sprogstimulering

• Tilskud til specialundervisning

• Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

• Tilskud til svært handicappede

• Tilskud til inklusion, jf. friskolelovens § 11 a, stk. 1

• Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud til kursusvirksomhed (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud til særlige formål

• Øvrige statstilskud

Note nr. 2 - Skolepenge

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Skolepenge, grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus (fra Friplads- og Vikarkassen)

• Skolefritidsordning, netto

• Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling

• Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder

• Børnehave (dagtilbud-/heltidsskolefritidsordning) Forældrebetaling

• Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

• Indskrivningsgebyrer

Note nr. 3 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

• Ansattes betaling for lys, varme m.v.

• Ansattes betaling for kost

• Salg fra kostafdeling/kantine

• Betaling for skolemad

• Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende

• Gaver og private tilskud

• Private tilskud vedrørende børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning)

• Kommunale tilskud vedrørende børnehaver (dagtilbud)

• Kommunale tilskud vedrørende tidlig start i sfo (vippeordninger)

• Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i sfo

• Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i skoledelen

• Kommunale tilskud, øvrige

• Øvrige indtægter og andre tilskud

Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud fra vikarkassen for private gymnasier

• Tilskud til fratrædelsesordning (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Følgende stillingstyper er omfattet af noten: De, der er ansat som ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler efter statens overenskomst. Ledere og lærere ved gymnasiet/kurset efter statens overenskomst. Personale ved skolefritidsordning samt andet pædagogisk personale (støttepædagoger m.v.) og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. Personale ved børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning).

Note nr. 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Undervisningsmaterialer

• Bøger, tidsskrifter m.v.

• Fotokopiering

• Lejrskoler og ekskursioner

• Inventar og udstyr, vedligeholdelse

• Inventar og udstyr, anskaffelse

• Inventar og udstyr, leje og leasing

• Egendækningsbidrag vedrørende befordring

• Befordringsudgifter vedrørende undervisning (inkl. drift af busser)

• Befordring mellem skole og hjem

• Tilskud til befordringsudgifter (kan modregnes i befordring mellem skole og hjem)

• Vederlag til tilsynsførende

• Afskrivning vedrørende undervisning

• Øvrige omkostninger vedrørende undervisning, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 6 - Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning/dagtilbud/heltidsskolefritidsordning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Materialer

• Mad og drikkevarer

• Inventar og udstyr, vedligeholdelse

• Inventar og udstyr, anskaffelse

• Inventar og udstyr, leje og leasing

• Afskrivning

• Øvrige omkostninger, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 7 - Lønomkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde.• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

I det omfang ansatte varetager andre funktioner end ejendomsdrift, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse andre funktioner.

Note nr. 8 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Lejeomkostninger

• Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer

• Varme, el og vand

• Rengøring

• Vedligeholdelse

• Afskrivning vedrørende ejendomsdrift

• Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 9 - Lønomkostninger vedrørende kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx kostinspektører, sovesalslærer, køkkenassistenter samt andet personale ved kostafdelingen/kantinen/skolemadordning:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

I det omfang ansatte varetager andre funktioner end funktioner vedrørende kostafdeling, kantinedrift eller skolemadordning, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse andre funktioner.

Note nr. 10 - Andre omkostninger vedrørende kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Madvarer

• Inventar

• Leje eller leasing af inventar

• Fritidsaktiviteter/weekends

• Afskrivning

• Øvrige omkostninger, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 11 - Lønomkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til kontorpersonale.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusion m.v.)

• Lønrefusion

• Tilskud efter lov om barselsudligning

I det omfang ansatte varetager andre funktioner end administration, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse andre funktioner.

Note nr. 12 - Andre omkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Revision

• Regnskabsmæssig assistance

• Andre konsulentydelser

• Tab på debitorer (inkl. skolepenge)

• Vikarkassebidrag

• Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.)

• Stillingsannoncer

• Kontorartikler, porto, telefon m.v.

• Kontorinventar, vedligeholdelse

• Kontorinventar, anskaffelse

• Leje eller leasing af inventar

• Afskrivning vedrørende administration m.v.

• Personaleudgifter

• Lovpligtige afgifter vedrørende personale

• Repræsentation

• Øvrige omkostninger vedrørende administration m.v., herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 13 - Renteindtægter m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Renteindtægter fra pengekonti

• Renter m.v. af værdipapirer

• Realiserede og urealiserede kursgevinster

Note nr. 14 - Renteomkostninger m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Prioritetsrenter

• Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit m.v.

• Morarenter m.v.

• Realiserede og urealiserede kurstab

Note nr. 15 - Ekstraordinære indtægter

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 16 - Ekstraordinære omkostninger

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 17 - Anlægsoversigt

Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold.

 
Grunde og bygninger
Inventar og udstyr
Bus, traktorer og andre køretøjer
   
Undervisning
Kostaf-deling
Administration m.fl.
 
Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx
                 
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser
                 
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser
                 
Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 – xxxx
                 
                   
Opskrivninger pr. 1/1 – xxxx
                 
Årets opskrivninger
                 
Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx
                 
                   
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 – xxxx
                 
Årets af- og nedskrivninger
                 
Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver
                 
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 – xxxx
                 
                   
Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx
                 
                   
Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 – xxxx
                 
Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og tilbygninger
                 

Note nr. 18 – Finansielle anlægsaktiver

Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver).

Note nr. 19 - Tilgodehavender

Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx skolepenge, statstilskud, vikartilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab.

Note nr. 20 - Periodeafgrænsningsposter (udgifter)

Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger.

Note nr. 21 - Værdipapirer

Noten kan specificeres i beholdningsgrupper.

Note nr. 22 - Likvide beholdninger

Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger.

Note nr. 23 - Egenkapital

De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår.

Note nr. 24 - Hensatte forpligtelser

De enkelte poster specificeres, således at årets bevægelser fremgår, og posterne beskrives og opdeles i kortfristede og langfristede forpligtelser. Fx tab vedrørende igangværende retssager og pensionsforpligtelser.

Note nr. 25 - Langfristet gæld

Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Hvis skolen har statslån, skal det fremgå, om der er tale om rente- og afdragsfri lån eller ikke. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år, oplyses i noten.

Note nr. 26 - Anden kortfristet gæld

Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, desuden angives øvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensionsbidrag, feriepengeforpligtelser, gæld til pengeinstitutter/kassekredit, (herunder kassekreditmaksimum) og anden gæld.

Note nr. 27 - Periodeafgrænsningsposter (indtægter)

Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne skolepenge og andre forud modtagne beløb m.fl.

Note nr. 28 - Andre forpligtelser

Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende).


Bilag 2.7

Særlige specifikationer

(Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.)

Finansielle sikringsinstrumenter:

Årets regulering på egenkapitalen
I hele kr.
Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen
I hele kr.

Beregning af egendækning, jf. § 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler m.v. og § 7 i tilskudsbekendtgørelsen for private gymnasieskoler m.v.

 
Beløb
Skolepenge, grundskolen og/eller gymnasiet/kurset, netto, (note 2) (ekskl. SFO-, § 36a- og 36b-betaling og opholdsbetaling)
 
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2)
 
Andre indtægter i alt (note 3)
   
- lejeindtægter fra ansattes leje af bolig
   
- ansattes betaling for kost, lys, varme m.v.
   
Andre indtægter i alt, netto
->
 
Renteindtægter m.v. i alt (note 13)
 
Egendækning i alt
 
Årselever i alt
 
Egendækning pr. årselev
 

En skole, der kombinerer fri grundskole med gymnasial uddannelse, beregner det minimumskrav til egendækning pr. årselev, som skolen skal opfylde, således:

((Grundskoleårselever * minimum egenfinansiering) + (Gymnasieskoleårselever * minimum egenfinansiering)) / (Det samlede antal årselever på den kombinerede skole)

Skolen benytter skemaet ved at anføre den samlede elevbetaling, ekskl. SFO m.v. og det samlede årselevtal for at dokumentere, at skolen opfylder egendækningskravet, der beregnes konkret for skolen ved at benytte ovenstående formel.

For en skole, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse med fri kostskole, skal egendækningskravet pr. årselev i grundskoleafdelingen opfyldes ud fra minimumskravet for grundskoleelever, således at kun elevbetalingen for grundskoleeleverne indgår, ligesom andre indtægter, der alene vedrører den fri kostskole, ikke indgår i beregningen. Desuden skal skolen også opfylde kravet om mindsteelevbetaling på frie kostskoler, jf. § 11 i lov om frie kostskoler.

Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger

Dagtilbud (puljeordninger og privatinstitutioner), jf. lovens § 36 a

 
20xx
Indtægter:
 
Kommunale tilskud
 
Forældrebetaling
 
Private tilskud
 
Indtægter i alt
 
Direkte omkostninger:
 
Løn og lønafhængige omkostninger
 
Materialer og forplejning
 
Inventar og udstyr
 
Lokaleleje og evt. prioritetsomkostninger
 
Andre direkte omkostninger
 
Direkte omkostninger i alt
 
Årets resultat
 

Heltidsskolefritidsordning, jf. lovens § 36 b

 
20xx
Indtægter:
 
Kommunale tilskud
 
Forældrebetaling
 
Private tilskud
 
Indtægter i alt
 
Direkte omkostninger:
 
Løn og lønafhængige omkostninger
 
Materialer og forplejning
 
Inventar og udstyr
 
Andre direkte omkostninger
 
Direkte omkostninger i alt
 
Årets resultat
 

Hvis der er et betydeligt sammenfald med ressourceudnyttelsen i den almindelige skolefritidsordning, kan skolen ved opgørelse af udgifterne til heltidsskolefritidsordningen benytte forholdsmæssige andele af de udgifter, som henføres til skolefritidsordningen, jf. note 5 og 7 i bilag 2.6.


Bilag 2.8

Særligt for kombinerede skoler

Kombinerede skoler er fritaget for at oplyse følgende nøgletal i bilag 2.1:

Årselever pr. lærerårsværk

Øvrige lønomkostninger pr. årselev.

Lønomkostninger i alt pr. årselev.

Undervisningsomkostninger pr. årselev.

Ejendomsomkostninger pr. årselev.

Administrationsomkostninger pr. årselev.

Kombinerede skoler skal oplyse hoved- og nøgletal for den samlede institution i overensstemmelse med bilag 2.1 for så vidt angår oplysninger om:

Resultatopgørelse

Balance

Pengestrømsopgørelse

Regnskabsmæssige nøgletal:

Overskudsgrad

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad

Finansieringsgrad

Antal årsværk for øvrigt personale.

Antal årsværk i alt (herunder hvor mange procent heraf der er ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)).

De kombinerede skoler oplyser desuden følgende nøgletal i bilag 2.1:

Antal elever i grundskolen pr. 5. september

Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september

Antal elever i gymnasiet/kurset pr. 5. september

Antal elever i kostafdelingen pr. 5. september

Antal årselever i skoleåret, der slutter i regnskabsåret (efterskole/folkehøjskole)

Antal årselever i regnskabsåret (grundskole)

Antal årselever i regnskabsåret i skolefritidsordningen

Antal årselever i regnskabsåret (gymnasiet/kurset)

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (grundskole)

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (gymnasiet/kurset)

Antal årselever i regnskabsåret (efterskole/folkehøjskole)

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (grundskole).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (gymnasiet/kurset).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (efterskole/folkehøjskole).

Antal lærerårsværk (grundskole)

Antal i lærerårsværk (gymnasiet/kurset)

Antal i lærerårsværk (efterskole/folkehøjskole)

Årselever pr. lærerårsværk (grundskole)

Årselever pr. lærerårsværk (gymnasiet/kurset)

Årselever pr. lærerårsværk (efterskole/folkehøjskole)

Lærerlønomkostninger pr. årselev (grundskole)

Lærerlønomkostninger pr. årselev (gymnasiet/kurset)

Lærerlønomkostninger pr. årselev (efterskole/folkehøjskole)

Årsværk (= Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid) (f.eks. ATP-metoden).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på frie grundskoler m.v.(= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på private skoler for gymnasial uddannelse(= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere) og lærere).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (= Ledere (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på folkehøjskoler (= Forstandere og lærere).

Lønomkostninger opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.

Skolepenge, sfo-betaling og opholdsbetaling opgøres inklusive tilskud fra Fordelingssekretariatet, Deutscher Schul- und Sprachverein eller Friplads- og Vikarkassen til nedsættelse af betalingen. Indskrivningsgebyrer, opholdsbetaling samt særskilt betaling for materiale og ekskursioner m.v. indgår ikke.

Noter

Nedenstående note 1-4 erstatter for kombinerede skoler note 1-4 i bilag 2.6.

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole:

Grundtilskud, grundskolen

Fællesudgiftstilskud, grundskolen

Undervisningstilskud, grundskolen

Bygningstilskud, grundskolen

Tilskud til tyske mindretalsskoler

Tilskud til kostafdelinger, grundskolen

Tilskud til skolefritidsordninger

Tilskud til inklusion, jf. friskolelovens § 11 a, stk. 1

Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet)

Tilskud til kursusvirksomhed (fra Fordelingssekretariatet)

Gymnasium/kursus:

• Generelt driftstilskud, gymnasiet/kurset

• Bygningstilskud, gymnasiet/kurset

• Tilskud til kostafdelinger, gymnasiet/kurset

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Tilskud til sprogstimulering

• Tilskud til specialundervisning

• Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

• Tilskud til svært handicappede

• Tilskud til særlige formål

• Øvrige statstilskud

Fri kostskole:

• Grundtilskud

• Taxametertilskud

• Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

• Bygningsgrundtilskud og bygningstaxametertilskud

• Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever

• Tilskud til inklusion, jf. § 24 a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

• Tilskud til elever, der ikke er fyldt 18 år ved årets begyndelse (ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler)

• Øvrige tilskud

Note nr. 2 - Skolepenge

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Skolepenge, grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus (fra Friplads- og Vikarkassen)

• Skolefritidsordning, netto

• Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling

• Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder

• Børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning) forældrebetaling

• Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

• Indskrivningsgebyrer

Fri kostskole:

• Statslig elevstøtte til elever på efterskoler

• Elevbetaling, inklusive kommuners bidrag til elevbetaling og ind- og udmeldelsesgebyr

• Individuel elevstøtte til elever på efterskoler

• Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

• Kommunale tilskud, eksklusive tilskud til elevbetaling

Note nr. 3 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

• Ansattes betaling for lys, varme m.v.

• Ansattes betaling for kost

• Salg fra kostafdeling/kantine

• Betaling for skolemad

• Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende

• Gaver og private tilskud

• Private tilskud vedrørende børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning)

• Kommunale tilskud vedrørende børnehaver (dagtilbud)

• Kommunale tilskud vedrørende tidlig start i sfo (vippeordninger)

• Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i sfo

• Kommunale tilskud, øvrige

• Øvrige indtægter og andre tilskud

Fri kostskole:

• Betaling for deltagere omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

• Indtægter fra kurser uden for loven

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

• Ansattes betaling for kost

• Ansattes betaling for lys, varme m.v.

• Kontingent skolekredsmedlemmer

• Øvrige indtægter fra anden virksomhed

• Gaver og private tilskud

• Øvrige indtægter og andre tilskud

Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. Følgende stillingstyper er omfattet af noten: De, der er ansat som ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler efter statens overenskomst. Ledere og lærere ved gymnasiet/kurset efter statens overenskomst. Ledere, lærere ved den frie kostskole efter statens overenskomst. Personale ved skolefritidsordning samt andet pædagogisk personale (støttepædagoger m.v.) og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. Personale ved børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning).

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud fra vikarkassen for private gymnasier

• Tilskud til fratrædelsesordning (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Skolefritidsordning/børnehave(dagtilbud/heltidsskolefritidsordning):

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Fri kostskole:

Kurser inden for loven:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Kurser uden for loven:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

•Tilskud efter lov om barselsudligning

Særlige specifikationer

Fri kostskole

Sengepladser:

 
20xx
20xx-1
20xx-2
20xx-3
20xx-4
Antal sengepladser, jf. § 3, 4 og 5 i tilskudsbekendtgørelsen
         
Gennemsnitlige løbende omkostninger pr. sengeplads, jf. § 3 i tilskudsbekendtgørelsen
         

Aktiviteter uden for loven:

 
20xx
20xx-1
20xx-2
20xx-3
20xx-4
Indtægter
         
Lønomkostninger
         
Øvrige omkostninger
         
Resultat
         


Bilag 3.1

Standardårsrapport

Produktionsskoler

Årsrapporten skal opstilles efter følgende model:

1. Ledelsens påtegning og bestyrelsens tro og love-erklæring

Årsrapporten skal indeholde ledelsespåtegning (dvs. underskrifter fra bestyrelsens medlemmer og skolens leder) samt bestyrelsens erklæring på tro og love om at opfylde habilitetskravene i § 6, i lov om produktionsskoler.

2. Den uafhængige revisors påtegning

3. Generelle oplysninger om skolen

Disse oplysninger vil bl.a. være:

- Skolens navn, domicil, CVR nr., telefon- og fax-nr., skolens hjemmeside og e-mail adresse.

- Skolens formål.

- Skolens bestyrelse med angivelse af formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer med navne og adresser.

- Skolens forstander/leder og evt. andre medlemmer af skolens daglige ledelse.

- Skolens revisor.

4. Ledelsesberetning

Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens § 99, nr. 1–6, § 100, § 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 3.2.

Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde:

- En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter.

- Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag 3.2.

- En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v.

- En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb.

- Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever.

- Bestyrelsens redegørelse for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

- Bestyrelsens redegørelse for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

- Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år.

5. Anvendt regnskabspraksis

Afsnittet skal bl.a. indeholde oplysning om følgende:

- Det regelgrundlag, som årsrapporten er aflagt efter, fx »Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af . bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler.«

- Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten.

- Anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger.

- Periodisering (omfattende både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter).

- Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition.

- Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og - perioder, op- og nedskrivninger, grænseværdien for de småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v.

- Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet.

- Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip.

- Gæld.

6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.3.

7. Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.4.

8. Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.5.

9. Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.6.

10. Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.7.


Bilag 3.2

Hoved- og nøgletal

(Produktionsskoler)

Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

Resultatopgørelse

(i hele kr.)

Indtægter i alt.

Heraf statstilskud (eksklusiv skoleydelse).

Omkostninger vedrørende drift i alt.

Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster.

Finansielle poster i alt.

Driftsresultat før ekstraordinære poster.

Ekstraordinære poster i alt.

Årets resultat.

Balance

(i hele kr.)

Anlægsaktiver i alt.

Omsætningsaktiver i alt.

Balancesum.

Egenkapital ultimo.

Hensatte forpligtelser i alt.

Langfristet gæld i alt.

Kortfristet gæld i alt.

Pengestrømsopgørelse

(i hele kr.)

Driftens likviditetsvirkning i alt.

Investeringers likviditetsvirkning i alt.

Finansieringens likviditetsvirkning i alt.

Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering).

Regnskabsmæssige nøgletal

Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt x 100).

Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100).

Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100).

Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100).

Antal ordinære årselever i regnskabsåret.

Antal årselever omfattet af betalingsloven.

Antal årselever i alt

Antal lærerårsværk.

Antal årsværk for øvrigt personale.

Antal årsværk i alt (herunder hvor mange procent heraf der er ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)).

Årselever pr. lærerårsværk.

Lærerlønomkostninger pr. årselev.

Øvrige lønomkostninger pr. årselev.

Lønomkostninger i alt pr. årselev.

Undervisningsomkostninger pr. årselev.

Ejendomsomkostninger pr. årselev.

Administrationsomkostninger pr. årselev.

Årsværk (=sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet i heltid).

Lærerårsværk (= Ledere, (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere).

Lønomkostningerne opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.


Bilag 3.3

Resultatopgørelse

(Produktionsskoler)

   
Resultatopgørelse for året 20xx
     
Note
   
20xx
 
20xx-1
     
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
INDTÆGTER
     
1
 
Kommunale tilskud
     
2
 
Statstilskud
     
14
 
Indtægter vedr. værksteder
     
3
 
Andre indtægter og tilskud
     
 
Indtægter i alt
     
           
 
OMKOSTNINGER
     
           
 
Undervisning
     
4
 
Lønomkostninger
     
   
Skoleydelse
     
14
 
Værkstedsomkostninger
     
5
 
Andre omkostninger vedr. undervisning
     
 
Undervisning i alt
     
           
 
Ejendomsdrift
     
6
 
Lønomkostninger
     
7
 
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift
     
 
Ejendomsdrift i alt
     
           
 
Administration m.v.
     
8
 
Lønomkostninger
     
9
 
Andre omkostninger vedr. administration m.v.
     
 
Administration m.v. i alt
     
           
 
Omkostninger vedr. drift i alt
     
           
 
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster
     
           
 
Finansielle poster
     
10
 
Renteindtægter m.v.
     
11
 
Renteomkostninger m.v.
     
 
Finansielle poster i alt
     
           
 
Driftsresultat før ekstraordinære poster
     
           
 
Ekstraordinære poster
     
12
 
Ekstraordinære indtægter
     
13
 
Ekstraordinære omkostninger
     
 
Ekstraordinære poster i alt
     
           
 
ÅRETS RESULTAT
     


Bilag 3.4

Balance

(Produktionsskoler)

   
Balance pr. 31. december 20xx
     
           
Note
 
AKTIVER
20xx
 
20xx-1
     
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
Anlægsaktiver
     
15
 
Materielle anlægsaktiver
     
   
(Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.)
     
16
 
Finansielle anlægsaktiver
     
   
(Specificeres i noten).
     
 
Anlægsaktiver i alt
     
           
 
Omsætningsaktiver
     
17
 
Varebeholdninger o. lign., hvis de findes.
     
18
 
Tilgodehavender (debitorer)
     
19
 
Periodeafgrænsningsposter
     
20
 
Værdipapirer
     
21
 
Likvide beholdninger
     
 
Omsætningsaktiver i alt
     
           
 
Aktiver i alt
     
           
Note
 
PASSIVER
20xx
 
20xx-1
     
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
Egenkapital
     
15
 
Opskrivninger
     
22
 
Henlæggelser
     
22
 
Egenkapital i øvrigt
     
 
Egenkapital i alt
     
         
23
Hensatte forpligtelser
     
   
Hensatte forpligtelser i alt
     
           
 
Gæld
     
24
 
Langfristet gæld
     
   
Kommunale lån
     
   
Kreditforeningslån
     
   
Anden langfristet gæld
     
   
Langfristet gæld i alt
     
           
   
Kortfristet gæld
     
   
Kortfristet del af den langfristede gæld
     
25
 
Anden kortfristet gæld
     
26
 
Periodeafgrænsningsposter
     
   
Kortfristet gæld i alt
     
 
Gæld i alt
     
           
 
Passiver i alt
     
           
27
Andre forpligtelser
     


Bilag 3.5

Pengestrømsopgørelse

(Produktionsskoler)

   
Regnskabsåret
 
Sammenligningstal fra året før
   
(hele kr.)
 
(t. kr.)
Driftens likviditetsvirkning
     
         
Årets resultat
     
Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:
     
 
Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning
     
 
Gevinst ved salg af anlægsaktiver
     
 
Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives.
     
         
Driftens likviditetsvirkning i alt
     
         
Investeringers likviditetsvirkning
     
         
 
Betaling for anlægsaktiver.
     
 
Modtaget fra salg af anlægsaktiver.
     
         
Investeringers likviditetsvirkning i alt
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning
     
         
 
Tilbagebetaling af gæld.
     
 
Optagelse af lån.
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning i alt
     
         
Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
 
Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret
     
 
Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
 
Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret
     


Bilag 3.6

Noter

(Produktionsskoler)

Note nr. 1 - Kommunale tilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Grundtilskud

• Supplerende tilskud

Note nr. 2 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Driftstilskud

• Bygningstilskud

• Tilskud til skoleydelse

• Øvrige tilskud

Note nr. 3 - Andre indtægter og tilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• EU socialfond

• EU i øvrigt

• Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, herunder kurser m.v.

• Øvrige indtægter og andre tilskud, herunder indtægter for årselever omfattet af betalingsloven.

Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning

Noten skal indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Følgende stillingstyper er omfattet af noten: Leder, lærere og andet personale vedrørende undervisning samt personale, som er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. I det omfang ansatte varetager andre funktioner end undervisning, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. De forskellige typer af lønomkostningerne skal vises fordelt på henholdsvis ordinær drift og indtægtsdækket virksomhed.

Note nr. 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning

Noten skal indeholde følgende specifikation og omkostningerne skal vises fordelt på henholdsvis ordinær drift og indtægtsdækket virksomhed:

• Undervisningsmaterialer

• Bøger, tidsskrifter m.v.

• Fotokopiering

• Ekskursioner

• Inventar og udstyr, vedligeholdelse

• Inventar og udstyr, anskaffelse

• Inventar og udstyr, leje og leasing

• Befordringsudgifter vedrørende undervisning (inkl. drift af busser)

• Afskrivning vedrørende undervisning

• Øvrige omkostninger vedrørende undervisning

Note nr. 6 - Lønomkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx. pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

(I det omfang ansatte varetager andre funktioner end ejendomsdrift, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. De forskellige typer af lønomkostningerne skal vises fordelt på henholdsvis ordinær drift og indtægtsdækket virksomhed.)

Note nr. 7 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal indeholde følgende specifikation og omkostningerne skal vises fordelt på henholdsvis ordinær drift og indtægtsdækket virksomhed:

• Lejeomkostninger

• Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer

• Varme, el og vand

• Rengøring

• Vedligeholdelse

• Afskrivning vedrørende ejendom

• Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Note nr. 8 - Lønomkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner til fx leder og kontorpersonale.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner)

• Lønrefusion

I det omfang ansatte varetager andre funktioner end administration, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. De forskellige typer af lønomkostningerne skal vises fordelt på henholdsvis ordinær drift og indtægtsdækket virksomhed.

Note nr. 9 - Andre omkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation og omkostningerne skal vises fordelt på henholdsvis ordinær drift og indtægtsdækket virksomhed:

• Revision

• Regnskabsmæssig assistance

• Andre konsulentydelser

• Tab på debitorer

• Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.)

• Stillingsannoncer

• Kontorartikler, porto, telefon m.v.

• Kontorinventar, vedligeholdelse

• Kontorinventar, anskaffelse

• Leje eller leasing af inventar

• Afskrivning vedrørende administration m.v.

• Personaleudgifter

• Lovpligtige afgifter vedrørende personale

• Repræsentation

• Øvrige omkostninger vedrørende administration m.v.

Note nr. 10 - Renteindtægter m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Renteindtægter fra pengekonti

• Renter m.v. af værdipapirer

• Realiserede og urealiserede kursgevinster

Note nr. 11 - Renteomkostninger m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Prioritetsrenter

• Renteudgifter, driftslån/kassekredit m.v.

• Morarenter m.v.

• Realiserede og urealiserede kurstab

Note nr. 12 - Ekstraordinære indtægter

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 13 - Ekstraordinære omkostninger

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 14 - Værkstedsregnskab

Der opstilles et specificeret regnskab for hvert værksted efter følgende model:

 
Værksted aa
Værksted bb
Total
Indtægter:
     
 
Salg af varer og tjenesteydelser
     
 
Anden indtægt
     
Indtægter i alt
   
(*1)
Omkostninger:
     
 
Forbrug af råvarer og andre produktionsmaterialer
     
 
Evt. omkostninger vedr. maskiner og inventar
     
 
Andre omkostninger vedr. værksteder
     
Omkostninger i alt
   
(*2)
Resultat:
     

(*1) Tallet indgår i resultatopgørelsen under indtægter.

(*2) Tallet indgår i resultatopgørelsen under omkostninger.

Note nr. 15 - Anlægsoversigt

Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold.

 
Indret-ning af lejede lokaler
Grunde og bygninger
Inventar og udstyr
Bus, traktorer og andre køretøjer
     
Undervisning
Administration m.fl.
 
Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx
               
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser
               
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser
               
Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 – xxxx
               
                 
Opskrivninger pr. 1/1 - xxxx
               
Årets opskrivninger
               
Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx
               
                 
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 - xxxx
               
Årets af- og nedskrivninger
               
Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver
               
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 - xxxx
               
                 
Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx
               
                 
Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 - xxxx
               
Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og tilbygninger
               

Note 16 - Finansielle anlægsaktiver

Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver).

Note nr. 17 - Varebeholdninger

Noten kan medtages, hvis skolen har varebeholdninger af en vis størrelse, og det skønnes nødvendigt for at vurdere beholdningernes værdi.

Note nr. 18 - Tilgodehavender

Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx kommunale tilskud, statstilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab.

Note nr. 19 - Periodeafgrænsningsposter (udgifter)

Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger.

Note nr. 20 - Værdipapirer

Noten specificeres i beholdningsgrupper.

Note nr. 21 - Likvide beholdninger

Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger.

Note nr. 22 - Egenkapital

De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår.

Note nr. 23 – Hensatte forpligtelser

De enkelte poster specificeres, således at årets bevægelser fremgår, og posterne opdeles i kortfristede og langfristede forpligtelser.

Note nr. 24 - Langfristet gæld

Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år oplyses i noten.

Note nr. 25 - Anden kortfristet gæld

Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, desuden angives øvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensionsbidrag, feriepengeforpligtelser, gæld til pengeinstitutter/kassekredit, (herunder kassekreditmaksimum) og anden gæld.

Note nr. 26 - Periodeafgrænsningsposter (indtægter)

Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne kommunale tilskud og andre forud modtagne beløb m.fl.

Note nr. 27 - Andre forpligtelser

Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende).


Bilag 3.7

Særlige specifikationer

(Produktionsskoler)

Finansielle sikringsinstrumenter:

Årets regulering på egenkapitalen
I hele kr.
Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen
I hele kr.

Opgørelse af skolens indtægtsdækkede virksomhed

 
20xx
20xx-1
20xx-2
20xx-3
Indtægter
       
Direkte og indirekte lønomkostninger vedr. IDV
       
Andre direkte og indirekte omkostninger vedr. IDV
       
Resultat af IDV
       
Akkumuleret resultat (egenkapital)
       

Det akkumulerede resultat af den indtægtsdækkede virksomhed må ikke være negativt i 4 år i træk.

Momstilsvar i regnskabsåret

Udgående moms
 
Indgående moms
 
Momstilsvar