Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskudsberettigede institutioner, uddannelser og støtteformer
Kapitel 2 Ansøgning om tilskud til og administration af specialpædagogisk bistand
Kapitel 3 Andre regler
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

I medfør af § 42, stk. 4, § 44, stk. 3, og § 44 a, stk. 2-4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 514 af 4. juni 2012, og § 18 a, stk. 3 og 5-7, og § 26, stk. 4 og 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 514 af 4. juni 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsberettigede institutioner, uddannelser og støtteformer

§ 1. En institution, der modtager tilskud efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan efter ansøgning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen tildeles særlige tilskud til dækning af institutionens udgifter til betaling af styrelsens leverandører af de i § 2, stk. 1, nævnte støtteformer til elever og kursister, der er omfattet af § 3, stk. 1, og skal have tilbud om specialpædagogisk bistand efter

1) § 29 i lov om erhvervsuddannelser,

2) § 36 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven),

3) § 40 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

4) § 40 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx),

5) § 44, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller

6) § 18 a, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 2. Specialpædagogisk bistand, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse, består af en eller flere af følgende støtteformer:

1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

2) Personlig assistance og sekretærhjælp.

3) Støttetimer med henblik på kompensation af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

5) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

Stk. 2. Specialpædagogisk bistand, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse, anvendes i forbindelse med:

1) Uddannelsens almindelige undervisning og ekskursioner, herunder uddannelsesophold i udlandet som led i uddannelsen.

2) Uddannelsens prøver og eksaminer.

3) Obligatorisk praktik som led i uddannelsen.

Stk. 3. Tilskud til specialpædagogisk bistand, jf. stk. 1 og 2, i udlandet eller i Grønland eller på Færøerne, er begrænset til det økonomiske niveau for tilsvarende specialpædagogisk bistand i Danmark.

§ 3. Specialpædagogisk bistand, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse, kan ydes til elever og kursister, der

1) er optaget på og gennemgår en uddannelse eller undervisning, der er omfattet af § 1,

2) er uddannelsesaktive efter reglerne for den pågældende uddannelse, og

3) som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder for at gennemføre uddannelsen har et fagligt velbegrundet behov for specialpædagogisk bistand, som kan kompensere funktionsnedsættelsen.

Stk. 2. Tilskud til specialpædagogisk bistand ydes kun, hvis styrelsen vurderer, at bistanden er praktisk mulig at anskaffe.

Kapitel 2

Ansøgning om tilskud til og administration af specialpædagogisk bistand

§ 4. Institutionens ansøgning om særlige tilskud til dækning af institutionens udgifter til betaling til styrelsens leverandører af de i § 2, stk. 1, nævnte støtteformer skal indgives digitalt til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Meddelelser fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til institutionen om bevilget tilskud til specialpædagogisk bistand sker digitalt. Institutionen og eleven eller kursisten skal modtage styrelsens meddelelser og afgørelse m.v. vedrørende ansøgningen digitalt.

Stk. 2. Institutionens ansøgning skal indeholde følgende:

1) Elevens eller kursistens navn og personnummer.

2) Oplysning om, at en skriftlig erklæring fra eleven eller kursisten foreligger med samtykke til indgivelse af ansøgning og behandling af oplysninger, herunder om den fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, som led i behandlingen af ansøgningen.

3) Dokumentation for elevens eller kursistens fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

4) En redegørelse fra institutionen for elevens eller kursistens behov for specialpædagogisk bistand og formålet med den støtte, som der søges tilskud til.

Stk. 3. Den originale erklæring som nævnt i stk. 2, nr. 2, skal opbevares af institutionen. Er eleven eller kursisten undergivet forældremyndighed, skal forældremyndighedsindehaveren have givet skriftligt samtykke til ansøgningen ved påtegning af erklæringen. Ved fælles forældremyndighed er samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver tilstrækkeligt.

§ 5. En institution, der optager en elev eller kursist, der efter § 12, stk. 2, medtager et hjælpemiddel bevilget under et tidligere uddannelsesforløb, skal indgive ansøgning digitalt til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om overflytning af bevilling inden for den angivne frist, jf. § 7. Institutionen oplyser om tidligere givet specialpædagogisk bistand, hvortil der er ydet tilskud, i sin ansøgning og vurderer i sin redegørelse, om der er behov for ændringer af støtten. Hvis der ikke indstilles ændringer af støtten, kan der ses bort fra dokumentationskravet i § 4, stk. 2, nr. 3.

§ 6. Der skal ved digital kommunikation omfattet af § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, anvendes den digitale løsning, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed.

Stk. 2. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, fravige stk. 1, § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1.

§ 7. Institutionens ansøgning skal indgives til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen senest 14 dage efter, at elevens eller kursistens behov for specialpædagogisk bistand er godtgjort over for institutionen.

§ 8. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan tildele en institution et beredskab af hjælpemidler, der efter institutionens beslutning midlertidigt kan udlånes til en elev eller kursist, hvis støttebehov først godtgøres kort før eller efter uddannelsens start. Hjælpemidler fra beredskabet kan anvendes, mens institutionens ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand behandles i styrelsen.

§ 9. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt og fra hvilket tidspunkt der kan tildeles særlige tilskud efter § 1.

Stk. 2. Tildeling kan tidligst ske fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsen.

§ 10. Institutionen bestiller specialpædagogisk bistand, hvortil der er bevilget særlige tilskud efter § 1, hos en af de leverandører, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen enten anviser til eller har indgået aftaler med om levering af støtten. Institutionens bestilling skal, bortset fra i juli måned, ske snarest muligt og senest en uge efter institutionens modtagelse af afgørelsen, medmindre en senere bestilling aftales med eleven eller kursisten.

Stk. 2. Institutionen skal indhente skriftlig erklæring fra eleven eller kursisten om, at denne er bekendt med vilkårene for lån af hjælpemiddel. Den originale erklæring skal opbevares af institutionen. Er eleven eller kursisten undergivet forældremyndighed, skal forældremyndighedsindehaveren afgive påtegning på erklæringen. Ved fællesforældremyndighed er påtegning fra den ene forældremyndighedsindehaver tilstrækkeligt.

Stk. 3. Institutionen afregner for leveret specialpædagogisk bistand med leverandøren efter at have kontrolleret det leverede i forhold til afregningen. Hvis institutionen finder, at der er en uoverensstemmelse mellem det leverede og afregningen, og årsagen ikke kan afklares mellem institutionen og leverandøren, retter institutionen henvendelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Stk. 4. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen refunderer ved særlige tilskud institutionens afholdte udgifter efter stk. 3. Det er en betingelse for refusion, at styrelsen har modtaget refusionsanmodningen senest en måned efter, at regningen er betalt. Styrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.

§ 11. Institutionen stiller specialpædagogisk bistand, hvortil der er bevilget særlige tilskud efter § 1 og som leveres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens leverandører, til rådighed for eleven eller kursisten, så længe den pågældende har behov for støtten til gennemførelsen af uddannelsen, jf. § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når en elev eller kursist afslutter eller afbryder uddannelsen eller af andre grunde ikke længere har behov for specialpædagogisk bistand, skal institutionen straks underrette styrelsen herom.

§ 12. Ved uddannelsens afslutning eller afbrydelse, jf. dog stk. 2, eller hvis behovet for specialpædagogisk bistand af andre grunde bortfalder, hjemtager Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen de udleverede hjælpemidler, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, eller overdrager hjælpemidlet vederlagsfrit til eleven eller kursisten til ejendom.

Stk. 2. En elev eller kursist, der har fået stillet et hjælpemiddel, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, til rådighed under en uddannelse, har ret til at medtage hjælpemidlet, hvis den pågældende skifter til

1) en anden uddannelse omfattet af § 1,

2) en uddannelse, hvor der kan ydes tilskud til tilsvarende hjælpemidler efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser),

3) en undervisning, hvor der kan ydes tilskud til tilsvarende hjælpemidler efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), eller

4) en uddannelse, hvor der kan ydes støtte til tilsvarende hjælpemidler efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

Kapitel 3

Andre regler

§ 13. Særlige tilskud, der er ydet efter § 1, indgår i institutionens årsrapport efter de regler, der gælder for institutionens aflæggelse af regnskab, og er omfattet af de for institutionen gældende regler om revision og tilskudskontrol m.v.

§ 14. Institutionen skal opbevare materiale om godkendte ansøgninger om tilskud til specialpædagogisk bistand og om brugen af den specialpædagogiske bistand, hvortil der er ydet tilskud, på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor eleven eller kursisten afsluttede eller afbrød sin uddannelse ved institutionen.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 873 af 1. september 2008 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. ophæves.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 9. december 2013

P.M.V.
Jacob Holbraad
Direktør

/ Jannie Worm Eriksen