Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse

I medfør af § 10 a, stk. 2, § 11, stk. 4, § 16, stk. 5, § 18 a, § 21, stk. 4, og § 27 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010, som ændret ved lov nr. 639 af 14. juni 2010 og lov nr. 473 af 13. maj 2013, § 2 a, § 6, stk. 7, og § 8 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1525 af 27. december 2009, § 3, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012, og tekstanmærkning nr. 212 ad § 20 på finansloven for 2014 fastsættes:

§ 1. Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, kan efter aftale mellem en godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag og Kriminalforsorgen afholdes som undervisning i fængsler og arresthuse, hvor alene indsatte kan deltage. Kriminalforsorgen bestemmer, om en tidligere indsat efter løsladelse kan færdiggøre et forløb, hvortil den pågældende er tilmeldt, i et fængsel eller et arresthus.

Stk. 2. § 10 a, stk. 1 og stk. 3 – 4, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. samt §§ 9 – 11 og § 16, stk. 6, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på adgang og optagelse til undervisning efter stk. 1.

§ 2. Reglerne om beregning og udbetaling af tilskud til kost og logi i §§ 21 – 24, jf. §§ 31 - 32, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på undervisning efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. Kriminalforsorgens dækning af de personlige fornødenheder for indsatte i fængsler og arresthuse, som deltager i undervisning efter § 1, stk. 1, indebærer, uanset om den indsatte skal betale for opholdet, at denne modtager en offentlig ydelse, der tilsigter af dække leveomkostningerne, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

§ 3. Undervisning efter § 1, stk. 1, betragtes som virksomhedsforlagt undervisning efter § 13, stk. 2, jf. § 18, stk. 4, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 4. Kriminalforsorgen bestemmer, hvilke indsatte der vil kunne deltage i undervisning efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. § 16, stk. 1 og 7, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 9 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. med senere ændringer finder ikke anvendelse på optagelse og henvendelser om optagelse til undervisningen

Stk. 3. Tilmelding af deltagerne foretages af Kriminalforsorgen. § 12 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. med senere ændringer finder ikke anvendelse på tilmeldingen.

§ 5. En godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse vurderer i forbindelse med indgåelse af aftale efter § 1, stk. 1, på begæring fra Kriminalforsorgen, om den finder det hensigtsmæssigt at lade en eller flere nærmere angivne af Kriminalforsorgens ansatte, der opfylder betingelserne i § 14, stk. 2 - 5, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., varetage undervisningen helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1. § 17, stk. 3, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsundervisning m.v. og § 19, stk. 7, i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. med senere ændringer finder ikke anvendelse på undervisningen.

§ 6. Det kan aftales, at Kriminalforsorgen markedsfører undervisningstilbuddet over for de indsatte. Annoncering af undervisningen kan ikke opfylde annonceringspligten ifølge § 19, stk. 1, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 19, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. finder ikke anvendelse på markedsføring af og oplysning om undervisningen.

§ 7. Der føres tilsyn efter aftale med Kriminalforsorgen. § 18, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014 og ophæves automatisk den 31. december 2016, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Undervisningsministeriet, den 27. december 2013

P.M.V.
Lars Mortensen

/ Jens K. A. Dinesen