Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

I medfør af § 10 d, §§ 30-31, § 32, stk. 1, § 34 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012, fastsættes:

Geografisk område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri i:

1) Varde Å vandsystem:

a) Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

b) Ansager Å, fra opstemningen ved Ansager Mølle og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

2) Sneum Å vandsystem:

a) Terpling Å, fra sammenløb af Nørrebæk og Sønderbæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

b) Holsted Å, fra Møllevej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

3) Kongeå vandsystem:

a) Vejen Å, fra Gestenvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

b) Kongeå, fra sammenløb af Vejen Å og Kongeå og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

4) Ribe Å vandsystem:

a) Hjortvad Å, fra sammenløb af Hjortvad Å og Kemsgård Bæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

b) Gram Å, fra Tovskovvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

c) Gels Å, fra Diagonalvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

5) Brede Å vandsystem:

a) Lobæk, fra Koldingvej/Tøndervej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

6) Vidå vandsystem:

a) Surbæk, fra Løgumklostervej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

b) Sønderå, fra Julianehåbvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

c) Grønå, fra sammenløb med Terkelsbøl Å og Uge Bæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

7) Øvrige:

a) Den øvrige del af vandsystemerne Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

b) Vester Vedsted Bæk, Rejsby Å og Brøns Å.

c) Vadehavet.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved Vadehavet: Området langs den sydjyske vestkyst afgrænset mod vest af rette linjer mellem følgende punkter angivet i datum WGS 84:

1)
Skallingen sydspids
55o28,700'N
   
08o18,330'Ø
2)
Fanø nordvestspids
55o27,450'N
   
08o19,900'Ø
3)
Fanø sydspids
55o20,300'N
   
08o28,300'Ø
4)
Mandø
55o17,730'N
   
08o33,500'Ø
5)
Mandø
55o16,100'N
   
08o32,200'Ø
6)
Rømø
55o12,700'N
   
08o31,200'Ø
7)
Rømø sydøstspids
55o04,000'N
   
08o32,300'Ø
 
og fra Rømø sydøstspids retvisende syd til den dansk/tyske grænse. Mod land og øer er farvandet afgrænset af højeste daglige vandstand.
 

Fiskeri i vandløb, der løber ud i Vadehavet

§ 2. I de i § 1, stk. 1, nr. 1-6, nævnte områder er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den 1. november til og med den 15. april.

Stk. 2. I de i § 1, stk. 1, nr. 7, litra a og b, nævnte områder er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den 1. november til og med udgangen af februar.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, dispensere fra stk. 1 og 2.

Stk. 4. I de i § 1, stk. 1, nr. 1-7, litra a og b, nævnte områder er fiskeri med ruser ikke tilladt i perioden fra den 16. oktober til og med den 31. juli.

Stk. 5. Uanset stk. 4 er det tilladt at anvende ruser til erhvervsmæssigt fiskeri i perioden fra den 1. juni til og med 30. november for personer, der har særskilt tilladelse hertil i henhold til bekendtgørelsen om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Stk. 6. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

Stk. 7. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.

Stk. 8. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 9, 2. pkt.

Stk. 9. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Stk. 10. Uanset stk. 1 og 2 er fiskeri i søer, som er en del af vandsystemerne, tilladt hele året og stk. 7-9 gælder ikke i søer, som er en del af vandsystemerne.

Fredning af laks og ørred

§ 3. I Vadehavet er laks (salmo salar) og ørred (salmo trutta) fredet i perioden fra den 15. september til og med udgangen af februar.

Stk. 2. I Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø er laks fredet hele året.

Stk. 3. Fangede laks og ørred skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet.

§ 4. I vandsystemerne Varde Å, Sneum Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å og Vidå er laks fredet hele året.

Stk. 2. Fangede laks skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 5. Uanset § 4 kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning og efter rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, meddele tilladelse til et begrænset fiskeri og landing (hjemtagning) af laks i overensstemmelse med lovens § 30, stk. 2, 2. pkt. En tilladelse kan meddeles til fiskeri og landing af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, stk. 1, nr. 1-7, litra a, nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter laksekvoten, jf. stk. 1, og særlige vilkår for en tilladelse efter stk. 1 på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, samt under hensyn til forvaltning af målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 10 d.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal hvert år indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. januar.

Fiskeredskaber i Vadehavet

§ 6. I Vadehavet er det forbudt at anvende nedgarn.

§ 7. Rusefiskeri, herunder fiskeri med pæleruser og rejepæleruser, er kun tilladt i Vadehavet i perioden fra den 1. august til og med udgangen af februar.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er erhvervsmæssigt fiskeri tilladt med kasteruser, der højst måler 90 cm i forreste bøjle, og hvor maskemålet i radgarnet højst er 40 mm (helmaske) for personer, der har særskilt tilladelse hertil i henhold til bekendtgørelsen om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

§ 8. I render og priler må passivt fiskende redskaber ikke anbringes længere ud fra bredden, end at to tredjedele i sammenhæng af det pågældende vand er frit.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for opstilling af flere redskaber, når redskaberne står fra modsatte bredder og har mindre indbyrdes afstand i rendens eller prilens længderetning end 100 m.

§ 9. Erhvervsfiskeri skal udøves personligt. Redskabet kan dog røgtes eller sættes af medhjælper uden ejerens medvirken, hvis medhjælperen har erhvervsfiskerstatus.

§ 10. I ruseredskaber, herunder bundgarn o. lign. , der er opstillet i Vadehavet, skal der være anbragt et stopnet eller en stoprist, der skal fastgøres tætsluttende med kalv eller bøjle, og være udformet som følger:

1) Stopnet skal være anbragt i rusens forreste bøjle, idet nettets maskevidde højst må være 75 mm halvmaske (knude til knude).

2) Stopristen skal være af stål eller andet af NaturErhvervstyrelsen godkendt materiale og være monteret i forreste kalv med en ramme, stor 170 mm x 170 mm, og med et kryds, således at sidelængden i det enkelte hul i krydset ikke overstiger 85 mm, jf. bilag 1.

3) Til fiskeri efter fladfisk i Vadehavet kan der anvendes en type stoprist som angivet i bilag 2. Stopristen skal være af stål eller andet af NaturErhvervstyrelsen godkendt materiale og skal have de mål, som fremgår af bilag 2. Ved montering af denne type stoprist skal risten placeres med det 40 mm høje hul nederst og vandret.

Fredningsbælter i fersk- og saltvand

§ 11. Fiskeri er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra følgende vandløbs udløb:

1) Havnegrøften.

2) Kjelst Bæk.

3) Hjerting Bæk/Guldager Møllebæk.

4) Fourfeldt Bæk.

5) Novrup Bæk.

6) Krogsgård Møllebæk/Tjæreborg Møllebæk.

7) Darum Bæk.

8) Ribe Å.

9) Vester Vedsted Bæk.

10) Rejsby Å.

11) Vidå.

§ 12. Ved Varde Ås udløb (en linje Janderup Kirke overet med nordspidsen af Varde Ås udløb) er fiskeri ikke tilladt i et område afgrænset af følgende linjer:

1) Mod vest: En linje gennem følgende fire punkter overet: Billum Kirke, en båke på nordlandet og to båker på sydlandet.

2) Mod nord: En linje 500 m nord for udløbet bestemt af to båker overet nord for Varde Å.

3) Mod sydvest: En linje 500 m sydvest for udløbet bestemt af to båker syd for Varde Å. Skæringsspunktet for nord-linjen og sydvest-linjen er et punkt 1500 m fra Varde Ås udløb.

Stk. 2. I Varde Å fra udløbet (en linje Janderup Kirke overet med nordspidsen af Varde Ås udløb) til en linje retvisende syd fra nordspidsen af udløbet er fiskeri ikke tilladt.

§ 13. Fiskeri er ikke tilladt ved Sneum Ås udløb (slusen i havdiget) i et område afgrænset af følgende linjer:

1) Mod syd: En båke anbragt 400 m bag diget overet med et punkt, der ligger 7,75 m syd for 700 m mærket på diget. Oven på diget er anbragt en båke, der holdt overet med den bageste båke angiver retningen.

2) Mod øst: En linje 500 m fra udløbet bestemt ved båker anbragt på diget og på forlandet.

3) Mod vest: En linje mellem 3300 m mærket på diget og Sønderho Mølle på Fanø. På forlandet uden for diget er anbragt en båke, der holdt overet med en båke på diget angiver retningen.

§ 14. Ved Konge Ås udløb (slusen i havdiget) er fiskeri ikke tilladt i et område fra slusen i havdiget til et punkt 1600 m fra slusen i en bredde af 200 m på hver side af den gravede rendes midterlinje samt området inden for en afstand af 500 m fra et punkt beliggende på den gravede rendes midterlinje i en afstand af 300 m fra slusen.

§ 15. Ved Brøns Ås udløb, der er beliggende 290 m fra slusen i havdiget, er fiskeri ikke tilladt i et område, der omfatter den gravede rende fra åens udløb i en bredde af 20 m på hver side af renden, samt i området inden for en afstand af 500 m fra vestenden af Låningsvejen.

§ 16. Ved Brede Ås udløb, der er beliggende 245 m vest for Ballum Sluse, er fiskeri ikke tilladt i et område, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 1500 m fra udløbet.

§ 17. Der er ikke andre fredningsbælter i Vadehavet end de i §§ 11-16 anførte.

§ 18. Bortset fra fiskeri, der beror på særlig adkomst, er fiskeri ikke tilladt i vandløb nærmere end 50 m fra sluseportene i havdigerne.

Stk. 2. Uanset § 2, stk. 7, må der i det i stk. 1 nævnte område anvendes sildeforfang.

Stk. 3. Bortset fra fiskeri med ruser i perioden fra den 1. august til og med den 15. oktober, er fiskeri ikke tilladt fra udløbet i Vadehavet til sluseporten i havdiget i følgende vandløb: Hjerting Bæk/Guldager Møllebæk, Fourfelt Bæk, Darum Bæk og Vester Vedsted Bæk.

Straf og ikrafttrædelse

§ 19. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-16 og § 18.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 12. december 2013

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

Bilag 1 Size: (310 X 438)


Bilag 2

image002 Size: (310 X 438)