Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgrænsning af reservatet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. juni 2013, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Gyldensteen Strand som raste-, fødesøgnings- og yngleområde for fugle.

Afgrænsning

§ 2. Gyldensteen Strand Vildtreservat, der er beliggende i Nordfyns Kommune, omfatter, som angivet på kortbilag:

1) Fiskeriterritoriet beliggende syd for en linje med følgende forløb:

  Fra position N 55° 34.601', E 10° 7.486' på Store Stegø til det vestligste punkt på øen Lindholm, her fra følger linjen kystlinjen på Lindholms nordside til øens østligste punkt, herfra til position N 55° 34.789', E 10° 8.819' på Langø.

2) Højeste daglige vandstandslinje fra punktet på Langø, jf. § 2, stk.1, nr. 1, til den sydlige ende af det nord-sydgående dige syd for Eriksholm position N 55° 34.368', E 10° 9.619'.

3) Fra sydenden af diget, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, afgrænses reservatet mod syd af en lige linje til position N 55° 34.262', E 10° 9.413', der er et knækpunkt på matrikelgrænsen mellem 1a og 1ab, Gyldensteen Hgd. , Nr. Sandager. Herfra følger den sydlige grænse matrikelgrænsen frem til Gyldensteensvej position N 55° 34.078', E 10° 8.264'.

4) Fra Gyldenstensvej, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, mod vest og nord til position N 55° 34.601', E 10° 7.486' på Store Stegø følger reservatgrænsen landsiden af havdiget.

5) Alle øer beliggende indenfor området angivet i stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 2. De anvendte koordinater i stk. 1, nr. 1-4 viser geografiske positioner i henhold til UTM Zone 32 Euref89.

Færdsel og sejlads

§ 3. Færdsel og sejlads er forbudt i vildtreservatet som angivet i § 2, stk. 1.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1, gælder ikke for ejere og brugere samt disses husstand og personale.

Jagt

§ 4. Jagt og regulering er forbudt i vildtreservatet som angivet i § 2, stk. 1.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1, gælder ikke for ejeres og brugeres jagt efter gældende lovgivning på mink, husmår, ræv og mårhund på og fra landarealer omfattet af bekendtgørelsen.

Dispensation og tilsyn

§ 5. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, dispensere fra forbuddet i § 3, stk. 1, og forbuddet mod regulering i § 4, stk. 1.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, eller vilkår, der er fastsat i en dispensation udstedt i medfør af § 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Miljøministeriet, den 9. december 2013

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen


Bilag 1

Afgrænsning af reservatet

graf Size: (655 X 937)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.