Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 5. december 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning

(Styrkelse af markedet for erhvervsobligationer med indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser og mulighed for, at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre, adgang til, at andre end låntagerne i et realkreditaktieselskab kan udøve indflydelse på den forening, der ejer realkreditselskabet, m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 12 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 31. oktober 2013 og var til 1. behandling den 12. november 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 28. juni 2013 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 306 (folketingsåret 2012-13). Den 31. oktober 2013 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel,

Danmarks Fiskeriforening og

Forsikring & Pension.

Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Forsikring & Pension mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Venstres medlemmer af udvalget bemærker, at bedre adgang til kapital er en afgørende forudsætning for at sikre flere vækstiværksættere, der kan skabe arbejdspladser og indtægter til Danmark.

Venstre er derfor enig i lovforslagets overordnede formål. Venstre finder imidlertid, at forslaget rummer en række uhensigtsmæssigheder, herunder at den gruppe af virksomheder, som erhvervsobligationerne er beregnet til – nemlig de mindste virksomheder – ikke nødvendigvis har ressourcerne til at kunne overskue de transaktionsomkostninger, der knytter sig til erhvervsobligationerne.

Samtidig er Venstre betænkelig ved, om den præmie, som potentielle investorer vil kunne få ved at købe erhvervsobligationer, er stor nok til at dække risikoen forbundet hermed. Venstre er derfor bekymret for, at obligationerne så at sige aldrig får luft under vingerne. Der er også en hel del af høringssvarene, som udtrykker bekymring på netop dette område.

Venstre har den overordnede holdning, at erhvervslivet skal friholdes for unødige byrder, der måtte svække konkurrenceevnen. Det er derfor af afgørende betydning for Venstre, at de gebyrer, der opkræves af myndighederne i forbindelse med ordningen, alene skal dække myndighedernes faktiske omkostninger forbundet hermed.

Flere høringssvar opfordrer imidlertid til, at man overvejer at lade staten være med til at garantere for obligationerne. Venstre kan ikke tilslutte sig ønsket om en statsgaranti for obligationerne.

Venstre er i øvrigt opmærksom på, at man i lande, Danmark konkurrerer med, såsom Tyskland, England og USA arbejder med crowdfunding og sourcing. Herhjemme mangler man i øjeblikket lovgivning til at gennemføre sådanne tiltag, hvor små investorer og privatpersoner får et økonomisk incitament til at byde ind på projekter, de selv mener er interessante. Venstre finder, at sådanne tiltag for alvor vil være relevante for landets mindste virksomheder og for de iværksættere, der i dag ikke kan finde kapital. Der er grupper, som ikke får glæde af de foreslåede ændringer i nærværende lovforslag.

Venstre finder imidlertid, at forslaget er sympatisk og kan på trods af sit forbehold støtte den overordnede intention i lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I nr. 9 indsættes efter »§ 5, stk. 3,«: »§ 61, stk. 1, 2. pkt.,«.

[Konsekvensrettelse]

2) I nr. 21 indsættes efter »§ 77 b, stk. 1,«: »§ 79 a, stk. 1, § 199, stk. 9,«.

[Konsekvensrettelse]

3) I det under nr. 28 foreslåede § 152 n, stk. 5, 2. pkt., ændres »Låntager« til: »Låntagere og andre tredjemænd«.

[Lovteknisk justering]

4) I det under nr. 28 forslåede § 152 p, stk. 2, ændres »SDO-register« til: »register over aktiver, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, jf. § 152 g i lov om finansiel virksomhed«.

[Lovteknisk justering]

5) Efter nr. 35 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 199, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller i en finansiel holdingvirksomhed« til: », i en finansiel holdingvirksomhed eller i en forsikringsholdingvirksomhed«.«

[Konsekvensrettelse]

6) I nr. 36 ændres »stk. 6 og stk. 7,« til: »stk. 7 og stk. 8,«.

[Konsekvensrettelse]

7) I nr. 37 ændres »stk. 11,« til: »stk. 12,«.

[Konsekvensrettelse]

8) Efter nr. 39 indsættes som nye numre:

»02. I § 226, stk. 1, ændres »§ 224, stk. 1, 2, 4 og 5,« til: »§ 224, stk. 1, 2, 5 og 6,«.

03. I § 226, stk. 2, ændres »§ 224, stk. 2 og 4,« til: »§ 224, stk. 2 og 5,«.

04. I § 253, stk. 1, ændres »§ 224, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 5,« til: »§ 224, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 6,«.«

[Konsekvensrettelse]

Til § 3

9) Nr. 1 affattes således:

»1. I § 16 e indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Deltager Finansiel Stabilitet A/S i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, der har oprettet et refinansieringsregister i henhold til § 152 i, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal Finansiel Stabilitet A/S eller et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S overtage pengeinstituttets forpligtelser over for den berettigede enhed i overensstemmelse med § 152 v i lov om finansiel virksomhed.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.«

[Lovteknisk justering]

10) Det under nr. 2 foreslåede § 16 n, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Medvirker Finansiel Stabilitet A/S til en afvikling af et nødlidende pengeinstitut efter stk. 1, der har oprettet et refinansieringsregister i henhold til § 152 i, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal Finansiel Stabilitet A/S eller et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S overtage pengeinstituttets forpligtelser over for den berettigede enhed i overensstemmelse med § 152 v i lov om finansiel virksomhed.«

[Lovteknisk justering]

Til § 5

11) Stk. 1 affattes således:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 3.«

[Konsekvensrettelse af ændringsforslag nr. 12]

12) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 3. § 1, nr. 16-20, træder dog først i kraft den 1. april 2014.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

[Yderligere udskydelse, for så vidt angår § 1, nr. 16-20]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 5

Der er tale om en konsekvensrettelse, som følge af at visse virksomheder, der hidtil har været defineret som finansielle holdingvirksomheder, fremover defineres som forsikringsholdingvirksomheder, jf. lovforslagets § 1, nr. 7.

Til nr. 2

Der er tale om en manglende konsekvensrettelse, som følge af at visse virksomheder, der hidtil har været defineret som finansielle holdingvirksomheder, fremover defineres som forsikringsholdingvirksomheder, jf. lovforslagets § 1, nr. 7. Desuden tager forslaget herefter højde for indsættelsen af ny § 79 a ved lov nr. 1383 af 23. december 2012 om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love.

Til nr. 3

Der er tale om en lovteknisk justering, som gør det klart, at låntagere og andre tredjemænd har adgang til at modregne over for den berettigede enhed efter § 152 n, stk. 5, og der sker ikke ændringer i låntagernes eller andre tredjemænds adgang til at foretage modregning, når der sker overladelse til en administrator og sikringsakten iagttages, jf. § 152 x, stk. 2. Ved administrators videreoverdragelse af aktiverne vil låntagers mulighed for at foretage modregning over for erhververen følge de almindelige regler herom, herunder gældsbrevslovens §§ 18 og 28. Det vil endvidere være de almindelige regler om modregning, der vil finde anvendelse ved vurderingen af låntagers adgang til at foretage modregning, hvor der sker en overdragelse af aktivet uden om lovforslagets særlige model.

Denne bemærkning erstatter bemærkning til § 152 n, stk. 5, 2. pkt., om ophør af adgangen til at foretage modregning i det fremsatte lovforslag: »Endvidere ophører adgangen til at foretage modregning i de tilfælde, hvor afviklingen fører til en egentlig overladelse, hvor de relevante sikringsakter iagttages, jf. § 152 x, stk. 2.«

Til nr. 4

Ifølge stk. 2 kan aktiver indføres i refinansieringsregisteret, medmindre pengeinstituttet og låntager eller anden tredjemand, f.eks. en kautionist for det pågældende lån, har indgået en skriftlig aftale om, at aktivet ikke kan overdrages.

Bestemmelsen indebærer, at aftalte begrænsninger i adgangen til at overdrage aktiverne kræver skriftlighed. Om betydningen i forhold til allerede indgåede aftaler i relation til lån og kreditter etableret inden lovens ikrafttræden henvises der til bemærkningerne til lovforslagets § 5, stk. 4.

Et lån, der indgår i et register over aktiver, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, jf. § 152 g i lov om finansiel virksomhed, kan ikke samtidig registreres i et refinansieringsregister. Hvis disse typer af lån indføres i refinansieringsregisteret, skal indførelsen anses som ugyldig.

Til nr. 6 og 7

Der er tale om en konsekvensrettelse, som følge af at visse virksomheder, der hidtil har været defineret som finansielle holdingvirksomheder, fremover defineres som forsikringsholdingvirksomheder, jf. lovforslagets § 1, nr. 7. Forslaget tager herefter højde for ændringen af § 199 ved lov nr. 617 af 12. juni 2013 om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed.

Til nr. 8

Der er tale om en lovteknisk justering, som følge af at der er indsat nyt stykke i § 224, hvorfor henvisningerne i § 226 og § 256 skal tilrettes.

Til nr. 9

Som en konsekvens af de foreslåede regler i lov om finansiel virksomhed om et refinansieringsregister foreslås det med § 16 e, stk. 4, at tydeliggøre, at såfremt Finansiel Stabilitet A/S træder til som køber af et nødlidende pengeinstitut efter § 16 e, stk. 1, skal Finansiel Stabilitet A/S også overtage de forpligtigelser, der følger af den serviceaftale, der foreligger som følge af det nødlidende pengeinstituts salg af aktiver via et refinansieringsregister til en berettiget enhed.

Finansiel Stabilitet A/S skal dog ikke overtage forpligtigelserne i serviceaftalen i de tilfælde, hvor der i den indgåede aftale mellem pengeinstituttet og den berettigede enhed er angivet en sekundær administrator af aktiverne, jf. lov om finansiel virksomhed § 152 v, stk. 1.

Bestemmelsen gælder også, i tilfælde af at Finansiel Stabilitet A/S har overtaget aktiver fra et pengeinstitut, der er erklæret konkurs, jf. § 16 j.

En overtagelse af serviceaftalen vil betyde, at Finansiel Stabilitet A/S skal sikre administrationen af aktiverne, herunder pengestrømmen mellem aktiverne (låntagerne) og den berettigede enhed. Finansiel Stabilitet A/S overtager således ikke ejerskabet til aktiverne, men skal kun administrere aktiverne på vegne af den berettigede enhed. Efter overtagelsen af serviceaftalen er Finansiel Stabilitet A/S herefter berettiget og forpligtet til at modtage betalinger vedrørende den enkelte låntagers ydelser på aktiverne i refinansieringsregisteret og sikre, at disse videreforvaltes til den berettigede enhed.

Al information til låntager vil skulle varetages af Finansiel Stabilitet A/S som led i administrationen af kundeforholdene på lånene i registeret. Eftersom Finansiel Stabilitet A/S alene indtræder i serviceaftalen og dermed ikke overtager selve aktivet, vil Finansiel Stabilitet A/S i overensstemmelse med § 16 e, stk. 1, alene skulle afvikle forpligtelsen i henhold til serviceaftalen, mens ejerskabet til de enkelte aktiver fortsat er placeret hos den berettigede enhed, jf. de foreslåede regler om et refinansieringsregister i § 152 n i lov om finansiel virksomhed.

Hvis det viser sig, at den berettigede enhed ikke har opnået aftale om salg af refinansieringsregisteret eller aftale om serviceaftale, inden for 6 måneder efter at pengeinstituttet er overdraget til Finansiel Stabilitet A/S, skal Finansiel Stabilitet A/S sætte eventuelle afdragsbestemmelser i kraft, der følger af serviceaftalen, jf. § 152 v i lov om finansiel virksomhed, eller sætte eventuelle afdragsbestemmelser udarbejdet af administratoren for registeret i kraft, jf. § 152 y i lov om finansiel virksomhed. Indeholder aftalen ikke en afdragsbestemmelse, og er der ikke udarbejdet en afviklingsplan af administrator for registeret, afdrages lånene efter reglerne i § 152 v, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Finansiel Stabilitet A/S er berettiget til at modtage betaling for arbejdet med administrationen af serviceaftalen.

Til nr. 10

Som en konsekvens af de foreslåede regler i lov om finansiel virksomhed om et refinansieringsregister foreslås det med § 16 n, stk. 6, at tydeliggøre, at såfremt Finansiel Stabilitet A/S medvirker til afviklingen af et nødlidende pengeinstitut efter § 16 n, stk. 1, skal Finansiel Stabilitet A/S også overtage forpligtelserne i den serviceaftale, der foreligger som følge af det nødlidende pengeinstituts salg af aktiver via et refinansieringsregister til en berettiget enhed.

Finansiel Stabilitet A/S skal dog ikke overtage forpligtelserne i serviceaftalen i de tilfælde, hvor der i den indgåede aftale mellem pengeinstituttet og den berettigede enhed er angivet en sekundær administrator af aktiverne, jf. lov om finansiel virksomhed § 152 v, stk. 1.

Ved anvendelse af afviklingsordningen i kapitel 4 d i lov om finansiel stabilitet overtager Finansiel Stabilitet A/S det nødlidende instituts aktiver og ikkeefterstillede passiver. Umiddelbart efter overtagelsen overdrages den sunde del af det nødlidende institut til et andet institut. Finansiel Stabilitet A/S kan som en del af denne overdragelse overdrage administrationsforpligtelsen i henhold til den overtagne serviceaftale. Finanstilsynet skal godkende overdragelsen i medfør af § 204 i lov om finansiel virksomhed.

En overtagelse af serviceaftalen vil betyde, at Finansiel Stabilitet A/S skal sikre administrationen af aktiverne, herunder pengestrømmen mellem aktiverne (låntagerne) og den berettigede enhed. Finansiel Stabilitet A/S overtager således ikke ejerskabet til aktiverne, men skal kun administrere aktiverne på vegne af den berettigede enhed. Efter overtagelsen af serviceaftalen er Finansiel Stabilitet A/S herefter berettiget og forpligtet til at modtage betalinger vedrørende den enkelte låntagers ydelser på aktiverne i refinansieringsregisteret og sikre, at disse videreforvaltes til den berettigede enhed.

Al information til låntager vil skulle varetages af Finansiel Stabilitet A/S som led i administrationen af kundeforholdene på lånene i registeret. Eftersom Finansiel Stabilitet A/S alene indtræder i serviceaftalen og dermed ikke overtager selve aktivet, vil Finansiel Stabilitet A/S alene skulle afvikle forpligtelsen i henhold til serviceaftalen, mens ejerskabet til de enkelte aktiver fortsat er placeret hos den berettigede enhed, jf. de foreslåede regler om et refinansieringsregister i § 152 n i lov om finansiel virksomhed.

Hvis det viser sig, at den berettigede enhed ikke har opnået aftale om salg af refinansieringsregisteret eller aftale om serviceaftale, inden for 6 måneder efter at pengeinstituttet er overdraget til Finansiel Stabilitet A/S, skal Finansiel Stabilitet A/S sætte eventuelle afdragsbestemmelser i kraft, der følger af serviceaftalen, jf. § 152 v i lov om finansiel virksomhed, eller sætte eventuelle afdragsbestemmelser udarbejdet af administratoren for registeret i kraft, jf. § 152 y i lov om finansiel virksomhed. Indeholder aftalen ikke en afdragsbestemmelse, og er der ikke udarbejdet en afviklingsplan af administrator for registeret, afdrages lånene efter reglerne i § 152 v, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Finansiel Stabilitet A/S er berettiget til at modtage betaling for arbejdet med administrationen af serviceaftalen.

Til nr. 11 og 12

Det foreslås at udskyde ikrafttrædelsen af reglerne, hvormed anvendelsesområdet for §§ 70 og 71 i lov om finansiel virksomhed udvides til også at gælde finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, sådan at denne udvidelse først træder i kraft den 1. april 2014 og ikke den 1. januar 2014. Dermed gives selskaberne længere tid til at indrette sig i overensstemmelse med reglernes udvidede anvendelsesområde.

Benny Engelbrecht (S) Poul Andersen (S) Annette Lind (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Thomas Jensen (S) Per Husted (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Lone Loklindt (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (UFG) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 46

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Henvendelse af 14/11-13 fra Danmarks Fiskeriforening
3
Henvendelse af 14/11-13 fra Forsikring & Pension
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Henvendelse af 27/11-13 fra Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel
6
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
7
1. udkast til betænkning
8
Yderligere ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
9
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 46

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 14/11-13 fra Danmarks Fiskeriforening, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 14/11-13 fra Forsikring & Pension, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 27/11-13 fra Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå