Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

(Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 455 af 7. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 38 indsættes:

»§ 38 a. Institutionen anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om forpligtelsen efter stk. 1, herunder om, hvilke udbud der er omfattet af forpligtelsen.«

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Institutionen anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om forpligtelsen efter stk. 1, herunder om, hvilke udbud der er omfattet af forpligtelsen.«

§ 3

I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, som ændret ved § 7 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 28 indsættes i kapitel 6:

»§ 28 a. Institutionen anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om forpligtelsen efter stk. 1, herunder om, hvilke udbud der er omfattet af forpligtelsen.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Loven finder anvendelse for udbudsforretninger, hvor anmodning om optagelse i EU-Tidende fremsendes efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini