Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Begrænsning af folketingsmedlemmernes adgang til at modtage godtgørelse for egen fast supplerende bolig i Københavnsområdet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013, som ændret ved lov nr. 158 af 20. februar 2013 og § 4 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 108, stk. 5, og § 109, stk. 4 og 8, ændres »§ 109 a, stk. 13« til: »§ 109 a, stk. 12«.

2. § 109 a, stk. 3-6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Har Folketinget ikke mulighed for at stille en bolig til rådighed for et ordinært medlem, som opfylder betingelsen i stk. 2, kan medlemmet få dækket udgifter til hotel- overnatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Folketingets formand kan dog efter forhandling med næstformændene i særlige tilfælde tillade, at et sådant ordinært medlem i stedet modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet, hvis det må forventes, at den samlede periode, hvor medlemmet ellers vil være henvist til at benytte hotelovernatning i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet, vil blive urimelig lang. Tilladelse efter 2. pkt. kan alene meddeles for lejeboliger og gælder alene for den lejebolig, for hvilken den er meddelt, og kan gøres betinget af, at medlemmets lejeaftale indgås med det kortest mulige opsigelsesvarsel. Stk. 4, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde, hvor det pågældende medlems forhold, herunder navnlig helbredsmæssige forhold, taler for det, kan Folketingets formand efter forhandling med næstformændene tillade, at et ordinært medlem, som opfylder betingelsen i stk. 2, i stedet for at få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter stk. 2 eller dækket udgifter til hotelovernatning efter stk. 3, 1. pkt., modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet. Godtgørelsen udgør op til 50.000 kr. pr. år og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter. Godtgørelsen kan ydes i op til 3 måneder efter medlemskabets ophør. Tilladelse efter dette stykke kan meddeles for et begrænset tidsrum eller begrænses til alene at gælde for en bestemt bolig.

Stk. 5. Der udbetales uden dokumentation 20.000 kr. pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til

1) et ordinært medlem, som får stillet en bolig til rådighed efter stk. 2,

2) et ordinært medlem, som har bopæl uden for det sjællandske område, og som i Københavnsområdet råder over en bolig, som anvendes som supplerende bolig af medlemmet, uanset om medlemmet modtager godtgørelse efter stk. 3, 2.-4. pkt., og stk. 4 for den supplerende bolig, og

3) et medlem af Folketingets Præsidium, hvis den pågældende ville være berettiget til en bolig efter stk. 2, såfremt vedkommende ikke var medlem af Præsidiet.«

Stk. 7-15 bliver herefter stk. 6-14.

3. I § 109 a, stk. 8 og 9, der bliver stk. 7 og 8, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

4. I § 109 a, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

5. I § 109 a, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 3, 1. pkt.,«, »stk. 1, 2 eller 7« til: »stk. 1, 2 eller 6«, »stk. 3« til: »stk. 3, 2.-4. pkt., eller stk. 4«, og »stk. 5« til: »stk. 5, nr. 2«.

6. I § 109 a, stk. 11, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1, 2 eller 7« til: »stk. 1, 2 eller 6«, »stk. 3« til: »stk. 3, 2.-4. pkt., eller stk. 4«, og »stk. 5« til: »stk. 5, nr. 2«.

7. § 109 a, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., affattes således:

»Værdien af en bolig, der stilles til rådighed efter stk. 1, 2 eller 6 for et medlem af Folketinget, værdien af hotelovernatninger, som dækkes efter stk. 3, 1. pkt., og stk. 9 og 10, godtgørelse for fast supplerende bolig efter stk. 3, 2.-4. pkt., og stk. 4 og godtgørelse for dobbelt husførelse efter stk. 5 indgår ikke i den skattepligtige indkomst.«

8. I § 109 a, stk. 13, der bliver stk. 12, ændres »stk. 3, 4 og 5« til: »stk. 4 og 5«.

9. I § 109 a, stk. 14, der bliver stk. 13, ændres »stk. 1, 2, 7, 8 og 9« til: »stk. 1, 2 og 6-8«, »efter stk. 3« til: »efter stk. 3, 2.-4. pkt., og stk. 4«, »stk. 3, 2. pkt.,« til: »stk. 4, 2. pkt.,«, »stk. 4 og 5« til: »stk. 5«, »stk. 7« til: »stk. 6«, »stk. 3, 3. pkt.,« til: »stk. 4, 3. pkt.,«, og »stk. 6, 10 og 11« til: »stk. 3, 1. pkt., og stk. 9 og 10«.

10. I § 109 a, stk. 15, der bliver stk. 14, ændres »stk. 12« til: »stk. 11«.

11. I § 110, stk. 2, ændres »af folketingsmedlemmets grundvederlag« til: »af den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 (lønskalaen for statstjenestemænd)«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Et medlem af Folketinget, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter de hidtil gældende regler i lov om valg til Folketinget, kan fortsætte hermed for den samme bolig i henhold til disse regler, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig til rådighed for medlemmet.

Stk. 3. Et medlem af Folketinget, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en bolig stillet vederlagsfrit til rådighed eller modtager godtgørelse for boligudgifter i medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 251 af 21. marts 2012, kan fortsætte hermed i henhold til de deri nævnte regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager