Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord

I medfør af § 30, stk. 1, nr. 1, § 31, § 32, stk. 1, § 34 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Nissum Fjord herunder Færgeløbet og Inderfjorden indtil Sundbroen samt Bøvling Fjord og Felsted Kog.

Stk. 2. Nissum Fjord afgrænses mod Nordsøen af fredningsbæltet jf. § 12.

Fredning af laks og ørred

§ 2. Det er ikke tilladt at fiske efter, lande, opbevare, sælge, udbyde til salg eller på anden måde omsætte mod eller uden vederlag, laks (Salmo salar), ørred (Salmo trutta) og regnbueørred (Onchorynchus mykiss) fra Nissum Fjord.

Stk. 2. Fangede laks, ørred og regnbueørred skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet.

Fredning af helt

§ 3. I Nissum Fjord er helt (Coregonus lavaretus) fredet i perioden fra den 1. oktober til og med den 31. marts.

Generelle regler om fiskeriet

§ 4. Fiskeri med ruseredskaber, herunder bundgarn, dog ikke kasteruser, er ikke tilladt i perioden 15. marts til 31. maj, begge dage inklusive.

Stk. 2. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan efter anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen ved pågældende lokale afdeling fiske med ruseredskaber, herunder bundgarn, når hovedgarnet i redskabet sænkes mindst 30 cm under den til enhver tid værende vandoverflade. Ved pæleruser uden hovedgarn skal radgarnet være sænket tilsvarende.

Stk. 3. Retten til en bundgarnsplads i henhold til andre regler kan ikke fortabes i perioden nævnt i stk. 1, på grund af, at der ikke sættes fiskende garn.

§ 5. Det er ikke tilladt at anvende nedgarn, flydegarn og lignende garnredskaber med en maskestørrelse mindre end 30 mm (halvmaske) i perioden 15. marts til 31. maj.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at anvende de i stk. 1 nævnte redskaber med en maskestørrelse mellem 40 - 50 mm (halvmaske) i perioden 1. oktober - 31. marts.

Stk. 3. Bundsatte garn må kun være monteret med en flydeline mindre end eller lig med nr. 1,25 og en strakt højde på maksimalt 1,1 m.

Stk. 4. Flydegarn må kun anvendes med en maskestørrelse på 46 mm (halvmaske) og en strakt højde på maksimalt 1,3 m.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte flydegarn må ikke anvendes i perioden fra den 1. oktober til og med den 31. marts.

§ 6. Fritidsfiskere må maksimalt anvende en samlet garnlængde på 135 m, uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte garn må kun være af typen

1) 65 mm (halvmaske)

2) 46 mm (halvmaske) eller

3) 26-28 mm (halvmaske).

Stk. 3. Af de i stk. 2 nævnte garntyper må

1) højst 45 m være 46 mm (halvmaske) og

2) højst 45 m være 26-28 mm (halvmaske).

§ 7. Erhvervs- og bierhvervsfiskere må i alt maksimalt anvende 405 m nedgarn pr. person. Heraf må højst 135 m være flydegarn. Den samlede garnlængde pr. nedgarn må maksimalt være 135 m, og der må maksimalt sammenbindes 135 m nedgarn. Afstanden mellem serier af nedgarn på maksimalt 135 m fra samme fisker skal mindst være 100 m.

§ 8. Erhvervsfiskeri skal udøves personligt, og hvis redskabet røgtes eller sættes uden ejerens medvirken, skal medhjælperen have erhvervsfiskerstatus.

§ 9. Erhvervsfiskeri må kun udøves med registrerede fartøjer, der er opført på en af NaturErhvervstyrelsen udfærdiget licensliste. På denne liste kan kun opføres fartøjer, for hvilke det er dokumenteret, at der er udøvet erhvervsfiskeri i Nissum Fjord i 2012 og 2013.

Stk. 2. Fartøjer, med hvilke det ikke kan dokumenteres, at der er udøvet erhvervsfiskeri i Nissum Fjord i 2012 og 2013, kan kun opføres på den af NaturErhvervstyrelsen udfærdigede licensliste, hvis der er tale om en fartøjsudskiftning.

Fredningsbælter

§ 10. Ved udløbet af Storåen i Felsted Kog fastlægges et udvidet fredningsbælte, omfattende vandområdet Svælget og ud til linien 8o 17,3' Ø, hvor fiskeri ikke er tilladt.

§ 11. Der fastlægges et udvidet fredningsbælte vest for Felsted Kog, som afgrænses af en ret linje mellem følgende koordinater:

1) 56o 20,69' N 008o 15,12' Ø og 56o 19,20' N 008o 13,12' Ø og mod syd i Felsted Kog af følgende breddegrad.

2) 56o 18,55' N.

Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte udvidede fredningsbælte i Felsted Kog er det ikke tilladt at anvende nedgarn.

Stk. 3. I det i stk. 1 nævnte udvidede fredningsbælte er fiskeri ikke tilladt. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan dog efter anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen ved pågældende lokale afdeling fiske med ruseredskaber, når de er monteret med stopnet med en maskestørrelse på højst 75 mm (halvmaske) eller tilsvarende stoprist. Redskaberne skal i perioden fra den 15. marts til og med den 31. maj sænkes efter reglerne i § 4.

Stk. 4. Syd for det i stk. 1 nævnte udvidede fredningsbælte skal erhvervs- og bierhvervsfiskere ansøge om tilladelse til fiskeri med nedgarn og ruseredskaber ved NaturErhvervstyrelsens pågældende lokale afdeling.

§ 12. Ved udløbet af Nissum Fjord ved Thorsminde Kanalen i Nordsøen må intet fiskeri, bortset fra fiskeri med stang og snøre, finde sted nærmere end 750 meter regnet fra udløbet ved læmolernes yderste vestlige ende.

Stk. 2. Reglerne i §§ 2-3 om fredning, omsætningsforbud og genudsætning finder tilsvarende anvendelse i området nævnt i stk. 1.

Stk. 3. I Thorsminde Kanal er det ikke tilladt at anvende nedgarn.

§ 13. Fiskeri er ikke tilladt nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende vandløb:

1) Færgeløbets udløb (Bøvling Fjord).

2) Faare Mølle Å (Bøvling Fjord).

3) Damhus Å (Mellemfjord).

4) Landkanalens afvanding fra Husby Sø (Felsted Kog).

5) Flynder Å ved Sundbroen (Indfjorden).

6) Sønder Sunds udløb (Indfjorden).

§ 14. Fiskeri er ikke tilladt, bortset fra fiskeri med stang og snøre, på strækningen fra afvandingsslusen indtil 300 meter øst for Grunden i fjorden (8o 08,5' Ø) i et løb af 500 meters bredde. Nord- og sydgrænsen for dette område er afmærket med båker, som er opstillet på de oppumpede sandbarrer i fjorden nord og syd for afvandingsslusen.

Stk. 2. I området inden for en afstand af 50 meter af afvandingsslusen på dennes vestside er fiskeri ikke tilladt.

Stk. 3. I området fra 50 meter fra afvandingsslusen og udefter til havnemolernes yderste, vestlige ende er fiskeri ikke tilladt, dog tillades fiskeri med stang og snøre.

§ 15. Intet faststående redskab må udsættes:

1) I et 300 meter bredt løb, der går mod sydøst fra den østlige ende af det i § 14 nævnte løb, gennem Vesterfjord, Smallen, Mellemfjord og så langt ud i Felsted Kog, som der sættes faststående redskaber. Fra Pumperenden dog således, at løbet regnes fra 100 meter nordøstlig og 200 meter sydvestlig for en linie trukket fra midten af Pumperenden til skorstenen på Ulfborg fjernvarmeværk.

2) I et 150 meters bredt løb, der skal føre mod nord fra den østlige ende af det i § 14 nævnte løb, gennem Vesterfjord mellem Rønsodde og Mindeodde og videre nord på gennem Dybet til Grunden på fjordens nordside.

3) I et løb af 125 meters bredde fra Dybet i Vesterfjord mod øst gennem Lille Dyb, Færgeløbet og Indfjorden til en linje, der af NaturErhvervstyrelsen afmærkes med 2 båker på land på nordsiden af Indfjorden.

4) I et løb af 50 meters bredde (25 meter på hver side) af en linje Færgeløbet - Møborg kirke indtil Grundene ved østenden og derfra i et 50 meter bredt løb til fredningsbæltet ved Flynder Å's udløb.

5) På strækningen fra Dybet i Felsted Kog gennem Kedelen i et løb af 60 meters bredde.

§ 16. Øvrige fredningsbælter, fastsat i generelle regler om fredningsbælter og regler fastsat i Vedtægten for fiskeriet i Nissum Fjord mv., gælder også for områder omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 17. En kortskitse, der viser fredningsbælterne og de særlige gennemgangszoner nævnt i §§ 10 - 15, er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

Straf og ikrafttrædelse

§ 18. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-3, § 4, stk. 1-2, §§ 5 - 10, § 11, stk. 2-4 og §§ 12 - 15.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 13. december 2013

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

bilag 1 Size: (655 X 761)