Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

I medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013 fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske pensions- og livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt skadesforsikringsselskaber, som udbyder skades- og livsforsikring til forbrugere her i landet, herunder gennem filialetablering.

§ 2. Ved en forbruger forstås en person, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som handler eller indgår en aftale med en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv.

Stk. 2. Ved et forsikringsselskab forstås et pensions- og livsforsikringsselskab, en tværgående pensionskasse eller et skadesforsikringsselskab.

Gebyroplysninger

§ 3. Forsikringsselskaber skal tydeligt og på en fremtrædende måde på selskabets hjemmeside oplyse om størrelsen på de gebyrer, som selskabet pålægger og opkræver forbrugerne.

Markedsføring

§ 4. Hvis forsikringsselskaber i markedsføringsmateriale oplyser om prisen på en forsikring, skal selskabet anføre den samlede pris for forsikringen, som en forbruger vil blive faktureret. Prisen består af

1) forsikringspræmien,

2) de gebyrer, som opkræves i forbindelse med forsikringens etablering, og

3) lovbestemte bidrag og afgifter, som en forbruger faktureres, og som opkræves direkte hos forbrugeren.

Stk. 2. Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gives på en fremtrædende måde.

Organiseret rabat

§ 5. Hvis et forsikringsselskab yder organiseret rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, herunder ansatte i bestemte virksomheder, skal det tydeligt oplyses på selskabets hjemmeside, hvilke grupper der modtager organiseret rabat, samt størrelsen heraf.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for rabat eller anden særlig fordel, der gives som led i et ansættelsesforhold mellem rabatgiver og rabatmodtager.

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 6. Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med §§ 3, 4 og § 5, stk. 1.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 6.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 19. januar 2014

Henrik Sass Larsen

/ Julie Sonne