Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation
og sikkerhedsstillelse m.v. ved udøvelse af inkassovirksomhed

(Undtagelse af visse former for inkassovirksomhed fra reglerne om autorisation og godkendelse af personale m.v. i lov om inkassovirksomhed)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 752 af 26. september 1997 om autorisation og sikkerhedsstillelse m.v. ved udøvelse af inkassovirksomhed, foretages følgende ændringer:

1. § 15 affattes således:

»§ 15. Med undtagelse af §§ 9-11, § 12, stk. 1-3, § 13 og § 29 gælder lov om inkassovirksomhed ikke for inkassovirksomhed, der udøves af

1)   realkreditinstitutter,

2)   forsikringsselskaber,

3)   pensionskasser,

4)   brancheforeninger inden for erhvervslivet, i det omfang disse som led i den almindelige rådgivningsvirksomhed bistår medlemsvirksomheder med udsendelse af rykkerskrivelser mv.,

5)   faglige organisationer, i det omfang disse bistår medlemmer med inddrivelse af tilgode-havender hos arbejdsgivere eller lønmodtagere mv. som f.eks. krav på løn og feriepenge eller erstatning, og

6)   almene boligorganisationer, der bistår de enkelte afdelinger med huslejeinddrivelse som led i den generelle administration af de pågældende ejendomme.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, nr. 4-6, gælder dog kun, hvis de pågældende brancheforeninger, faglige organisationer og almene boligorganisationer ikke beregner sig særskilt vederlag for udøvelsen af inkassovirksomheden ud over almindeligt kontingent, medlemsbidrag eller lignende.

Stk. 3. Rigspolitichefen kan i øvrigt træffe bestemmelse om undtagelse fra lov om inkasso-virksomhed i henhold til lovens § 1, stk. 2.«

2. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Rigspolitichefen kan under de i lov om inkassovirksomhed § 21, stk. 1, nævnte betingelser bestemme, at en brancheforening, faglig organisation eller en almen boligorganisation ikke skal være undtaget fra lov om inkassovirksomhed i medfør af § 15, stk. 1, nr. 4-6. Rigspolitichefen kan endvidere under de samme betingelser tilbagekalde en afgørelse truffet i medfør af § 15, stk. 3.

Stk. 2. Reglerne i lov om inkassovirksomhed § 21, stk. 3, §§ 24-25 og § 27 finder tilsvarende anvendelse for afgørelser truffet i medfør af stk. 1.«

3. I § 17, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Justitsministeriet, den 11. december 2003

Lene Espersen

/Anne Tønnes