Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

(Mulige studieretningsfag på B-niveau m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 om uddannelsen til studentereksamen foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2-4« til: »jf. dog stk. 2-3«.

2. § 22 affattes således:

»§ 22. Mulige studieretningsfag på B-niveau er fra denne bekendtgørelse billedkunst, biologi, dramatik, fransk fortsættersprog, fysik, kemi, latin, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, samfundsfag og tysk fortsættersprog samt følgende fag fra valgfagsbekendtgørelsen: design, filosofi, idræt, psykologi og religion.«

3. I bilag 2 indsættes efter ordene »hæve et naturvidenskabeligt fag«: »eller matematik«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2013.

Undervisningsministeriet, den 11. december 2013

P.M.V.
E.B.
Annegrete Larsen

/ Mads Bentzen