Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0036
 
32013L0047
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2013 og bekendtgørelse nr. 1325 af 25. november 2013, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes efter »EU-tidende 2013, nr. L 158, side 356«: », ved Kommissionens direktiv 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-tidende 2012, nr. L 321, side 54, og ved Kommissionens direktiv 2013/47/EU af 2. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-tidende 2013, nr. L 261, side 29,«.

2. I § 140, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Kørekort til de i § 10 nævnte køretøjer kan udstedes til en person, der først efter den 19. januar 2013 har opnået to års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A (lille motorcykel), når personen er fyldt 20 år, og har bestået en praktisk prøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5.«

Nr. 3-10 bliver herefter nr. 4-11.

3. I § 140, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, der bliver nr. 4 og 5, udgår »dog«.

4. I § 140, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 10, og stk. 3 samt § 144 ændres »nr. 6« til: »nr. 7«.

5. Bilag 5, afsnit II og III affattes som Bilag 1 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 8, afsnit II og III affattes som Bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2013.

Justitsministeriet, den 11. december 2013

Morten Bødskov

/ Christian Hesthaven


Bilag 1

»II. Bestemmelser om indretning og udstyr

Kategori AM (stor knallert)

En tohjulet knallert med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 45 km i timen. Knallerten skal have automatisk transmission og være forsynet med retningsviserblinklygter, et førerspejl i hver side, og side- eller centralstøtteben. Den skal endvidere være forsynet med hastighedsmåler.

Kategori A1

En tohjulet motorcykel, kategori A1, uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 11 kW og med et forhold mellem effekt og køreklar vægt på ikke over 0,1 kW/kg, og som kan opnå en hastighed på mindst 90 km i timen i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrændingsmotor, skal dens slagvolumen være på mindst 120 cm³ i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og køreklar vægt være mindst 0,08 kW/kg i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Motorcyklen skal være forsynet med retningsviserblinklygter, et førerspejl i hver side, passagersæde og fodhvilere til passageren samt side- eller centralstøtteben. Den skal endvidere være forsynet med hastighedsmåler og kan forsynes med bremser beregnet for kørelæreren eller den prøvesagkyndige.

Kategori A2

En tohjulet motorcykel, kategori A2, uden sidevogn med en motoreffekt på mindst 20 kW, men ikke over 35 kW, og med et forhold mellem effekt og køreklar vægt på ikke over 0,2 kW/kg i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse. Tophastigheden skal være mindst 130 km i timen i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrændingsmotor, skal dens slagvolumen være på mindst 400 cm³ i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og køreklar vægt være mindst 0,15 kW/kg i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Motorcyklen skal være forsynet med retningsviserblinklygter, et førerspejl i hver side, passagersæde og fodhvilere til passageren samt side- eller centralstøtteben. Den skal endvidere være forsynet med hastighedsmåler og kan forsynes med bremser beregnet for kørelæreren eller den prøvesagkyndige.

Kategori A

En tohjulet motorcykel, kategori A, uden sidevogn med en køreklar vægt på over 180 kg, som har en motoreffekt på mindst 50 kW i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse. Tophastigheden skal være mindst 130 km i timen i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Der accepteres en tolerance på 5 kg ved kravet til motorcyklens køreklare vægt.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrændingsmotor, skal dens slagvolumen være på mindst 600 cm³ i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og køreklar vægt være mindst 0,25 kW/kg i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Motorcyklen skal være forsynet med retningsviserblinklygter, et førerspejl i hver side, passagersæde og fodhvilere til passageren samt side- eller centralstøtteben. Den skal endvidere være forsynet med hastighedsmåler og kan forsynes med bremser beregnet for kørelæreren eller den prøvesagkyndige.

Der kan frem til den 31. december 2018 anvendes en tohjulet motorcykel, kategori A, uden sidevogn med en køreklar vægt på under 180 kg, og som har en motoreffekt på mindst 40 kW, men mindre end 50 i kW i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse.

Motorcykel med sidevogn

En tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på mindst 0,16 kW/kg.

Motorcyklen skal være forsynet med retningsviserblinklygter, et førerspejl i hver side, passagersæde og fodhvilere til passageren. Den skal endvidere være forsynet med hastighedsmåler og kan forsynes med bremser beregnet for kørelæreren eller den prøvesagkyndige.

Generelt vedrørende motorcykler

Der accepteres en tolerance på op til 5 cm³ ved kravet til motorcyklens slagvolumen i ovennævnte kategorier A1, A2 og A.

Foreligger der ikke oplysninger om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof) anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

Foreligger der ingen standardtypegodkendelse, anvendes køretøjets køreklare vægt, egenvægt, slagvolumen, tophastighed og motoreffekt i fabrikkens normale udførelse.

Kategori B

En firehjulet personbil til højst 9 personer inkl. føreren med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Tophastigheden skal være mindst 130 km i timen, og længden og bredden mindst 3,80 m henholdsvis 1,45 m eller en køreklar vægt på mindst 825 kg i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse. Foreligger der ingen standardtypegodkendelse, anvendes køretøjets tophastighed, længde, bredde og egenvægt i fabrikkens normale udførelse.

Bilen skal være forsynet med spejle, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte førerspejle. Til brug for kørelæreren, den prøvesagkyndige og køreeleven skal bilen foruden de i Detailforskrifter for Køretøjer påbudte førerspejle være forsynet med:

       
 
1)
et indvendigt førerspejl af kategori I,
 
 
2)
to udvendige førerspejle af kategori I i højre side, og
 
 
3)
et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven.
 
       

Kravene til kategori-I spejle fremgår af Detailforskrifter for køretøjer.

Såfremt bilen er forsynet med et originalt udvendigt spejl i højre side, er dette forbeholdt køreeleven. Det ekstra monterede udvendige højre førerspejl er forbeholdt kørelæreren/den prøvesagkyndige.

Bilens rat skal være anbragt i venstre side.

I bilen skal der være plads til mindst 4 voksne personer. Den skal være forsynet med ekstra betjeningsanordning til lydsignalapparat til brug for kørelæreren, ligesom der ved kørelærerens plads skal være to ekstra kontrollamper for retningsviserblinklys - en for hver side.

Bilen skal være forsynet med hastighedsmåler. Såfremt hele hastighedsmålerens skala ikke kan aflæses fra kørelærerens plads, skal der være monteret en ekstra hastighedsmåler, der viser samme hastighed som bilens originale hastighedsmåler. Ved bedømmelsen af muligheden for at aflæse den originale hastighedsmåler fra kørelærerens plads lægges til grund, at med førerens korrekte placering af hænderne på rattet (i en position svarende til urviserstillingen ”kvarter i tre”), skal kørelæreren/den prøvesagkyndige fra alle sædepositioner og uden at dreje hovedet kunne aflæse hele hastighedsmålerens skala.

Ved kørelærerens plads skal der være anbragt særlige pedaler, således at kørelæreren uafhængigt af eleven kan udkoble motoren og bremse bilen. Bremse- og koblingspedalen må ikke føres ned ved aktivering af den tilsvarende pedal ved førersædet. Der kan desuden monteres en ekstra speederpedal.

Er bilen forsynet med automatisk transmission, skal gearvælgeren i stedet for pedal til udkobling af motoren være anbragt således, at den kan betjenes af kørelæreren.

Hvis bilen ikke er forsynet med tokreds driftsbremse, skal kørelæreren kunne betjene nødbremsen.

Kategori C1

En lastbil, kategori C1, med en længde på mindst 5 m og med en tilladt totalvægt på mellem 4.000 kg og 7.500 kg samt en tophastighed på mindst 80 km i timen. Lastbilen skal have hydraulisk driftsbremse med vakuumforstærkning, og ABS-bremser, samt en manuel gearkasse og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85.

Lastbilen skal foruden det under kategori B under 3) nævnte spejl være forsynet med et udvendigt førerspejl på hver side, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte spejle, anbragt således at de kan anvendes af kørelæreren og den prøvesagkyndige.

Lastbilens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som mindst er lige så høj og bred som førerhuset.

I bilen skal der være plads til mindst 2 personer. Såfremt der under prøven skal anvendes tolk, eller såfremt bilen anvendes til øvelseskørsel, der forestås af en kørelæreraspirant, skal der i bilen være plads til mindst 3 personer.

Øvrige særlige krav er som anført under kategori B.

Kategori C

En lastbil med en længde på mindst 8 m, en bredde på mindst 2,4 m og med en tilladt totalvægt på mindst 12.000 kg samt en tophastighed på mindst 80 km i timen. Lastbilen skal endvidere have ABS-bremser, et transmissionssystem, der tillader føreren at vælge gear manuelt og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85. Lastbilen skal have en faktisk totalvægt på mindst 10.000 kg.

Lastbilen skal foruden det under kategori B under 3) nævnte spejl være forsynet med et udvendigt førerspejl på hver side, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte spejle, anbragt således at de kan anvendes af kørelæreren og den prøvesagkyndige.

Lastbilens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som mindst er lige så høj og bred som førerhuset.

Lastbilen skal være forsynet med trykluftbremser og manometer, der viser beholdertryk.

I bilen skal der være plads til mindst 2 personer. Såfremt der under prøven skal anvendes tolk, eller såfremt bilen anvendes til øvelseskørsel, der forestås af en kørelæreraspirant, skal der i bilen være plads til mindst 3 personer.

Øvrige særlige krav er som anført under kategori B.

Kategori D1

En personbil, kategori D1, til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren med en tilladt totalvægt på over 4.000 kg, en længde på mindst 5 m og en tophastighed på mindst 80 km i timen. Bilen skal endvidere have hydraulisk driftsbremse med vakuumforstærkning og ABS-bremser samt fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85.

Bilen skal være forsynet med spejle som nævnt under kategori C1.

Øvrige særlige krav er som anført under kategori B.

Kategori D

En personbil, kategori D, til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren med en tilladt totalvægt på over 5.000 kg, en længde på mindst 10 m, en bredde på mindst 2,4 m og en tophastighed på mindst 80 km i timen. Bilen skal endvidere have ABS-bremser og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85.

Bilen skal være forsynet med spejle og bremser som nævnt under kategori C.

Øvrige særlige krav er som anført under kategori B.

Kategori E

Kategori B med stort påhængskøretøj, der ikke kræver kørekort til kategori B/E:

En personbil, kategori B, tilkoblet et påhængskøretøj med en faktisk totalvægt på mindst 800 kg.

Vogntogets samlede tilladte totalvægt skal være over 3.500 kg og højst være 4.250 kg.

Vogntogets tophastighed skal være mindst 100 km i timen.

Påhængskøretøjets lastrum i hele dets længde skal være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst lige så høj og bred som personbilen.

Bilen skal ud over de under kategori B nævnte spejle være forsynet med et udvendigt førerspejl i venstre side, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte spejle, til brug for kørelæreren og den prøvesagkyndige.

Er påhængskøretøjet bredere end personbilen, skal personbilen ud over de under kategori B nævnte spejle være forsynet med et spejl i hver side, til brug for kørelæreren, den prøvesagkyndige og ansøgeren. Spejlene skal kunne indstilles således, at der opnås tilstrækkeligt udsyn bagud langs vogntogets sider.

Kategori B/E:

En personbil, kategori B, tilkoblet et påhængskøretøj med en faktisk totalvægt på mindst 1.250 kg.

Vogntogets samlede tilladte totalvægt skal være mere end 4.250 kg.

Vogntogets tophastighed skal være mindst 100 km i timen.

Påhængskøretøjets lastrum i hele dets længde skal være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst lige så høj og bred som personbilen.

Bilen skal ud over de under kategori B nævnte spejle være forsynet med et udvendigt førerspejl i venstre side, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte spejle, til brug for kørelæreren og den prøvesagkyndige.

Er påhængskøretøjet bredere end personbilen, skal personbilen ud over de under kategori B nævnte spejle være forsynet med et spejl i hver side, til brug for kørelæreren, den prøvesagkyndige og ansøgeren. Spejlene skal kunne indstilles således, at der opnås tilstrækkeligt udsyn bagud langs vogntogets sider.

Kategori C1/E:

En lastbil, kategori C1, tilkoblet en påhængsvogn med en faktisk totalvægt på mindst 1.250 kg.

Vogntoget skal have en længde på mindst 8 m og en tilladt totalvægt på højst 12.000 kg. Tophastighed skal mindst være på 80 km i timen.

Påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset.

Kategori C/E:

En lastbil, kategori C, tilkoblet en påhængsvogn med mindst to aksler - dog ikke kærre (påhængsvogn med stiv trækstang) - med en tilladt totalvægt på mindst 8.000 kg og en længde på mindst 7,5 m.

Vogntoget skal have en længde på mindst 14 m, en bredde på mindst 2,4 m og en tilladt totalvægt på mindst 20.000 kg. Tophastighed skal mindst være på 80 km i timen. Vogntoget skal have ABS-bremser. Påhængsvogntogets faktiske totalvægt skal være mindst 15.000 kg.

Påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset.

Påhængsvognen skal være forsynet med 2-leder trykluftbremser.

Sættevognstog:

En 2-akslet lastbil tilkoblet en sættevogn. Lastbilen skal opfylde de krav, som er anført under kategori C, dog ikke kravet om en længde på mindst 8 m.

Vogntoget skal have en tilladt totalvægt på mindst 18.000 kg, en længde på mindst 12 m. og en tophastighed på mindst 80 km i timen.

Kategori D1/E:

En personbil, kategori D1, tilkoblet en påhængsvogn med en bredde på mindst 2 m og en faktisk totalvægt på mindst 1.250 kg. Vogntoget skal have en tophastighed på mindst 80 km timen. Påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst 2 m høj og 2 m bred.

Kategori D/E:

En personbil, kategori D, tilkoblet en påhængsvogn med en bredde på mindst 2,4 m og en faktisk totalvægt på mindst 1.250 kg. Vogntoget skal have en tophastighed på mindst 80 km i timen. Påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst 2 m høj og 2 m bred.

Traktor/motorredskab

En traktor med en egenvægt på mindst 2.000 kg med en tilkoblet påhængsvogn med en egenvægt på mindst 800 kg.

Følgende traktorer kan anvendes til øvelseskørsel og praktisk prøve:

       
 
1)
En registreret traktor.
 
 
2)
En godkendt traktor.
 
 
3)
En ikke registreret traktor.
 
       

Hvis de under pkt. 2 og 3 nævnte traktorer anvendes, skal politiets tilladelse indhentes før kørslen. Tilladelsen skal medbringes under kørslen. Køretøjerne skal være ansvarsforsikrede.

Påhængsvogne til traktorer nævnt under pkt. 2 og 3 skal ikke være registrerede.

Anvendes traktor permanent til øvelseskørsel eller prøveaflæggelse, skal traktoren være registreret.

Erhvervsmæssig personbefordring

Kategori B:

En personbil til højst 9 personer inkl. føreren og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg. Bilen skal have en længde på mindst 4,40 m og en bredde på mindst 1,60 m i henhold til standardtypegodkendelsen.

Foreligger der ingen standardtypegodkendelse anses køretøjets dimensioner i fabrikkens normale udførelse som længde og bredde.

Til brug for den prøvesagkyndige skal bilen foruden de i Detailforskrifter for Køretøjer påbudte førerspejle være forsynet med:

       
 
1)
et indvendigt førerspejl,
 
 
2)
et udvendigt førerspejl i højre side, og
 
 
3)
et indvendigt spejl til iagttagelse af ansøgeren.
 
       

Bilen kan være forsynet med automatisk transmission.

Kategori D1:

En personbil som beskrevet under kategori D1.

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af kørekort til kategori D1, skal bilen være godkendt til øvelseskørsel.

Hvis ansøgeren er i besiddelse af kørekort til kategori D1, skal bilen ikke være forsynet med ekstra betjeningsapparater, ekstra spejle eller ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Kategori D:

En personbil som beskrevet under kategori D.

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af kørekort til kategori D, skal bilen være godkendt til øvelseskørsel.

Hvis ansøgeren er i besiddelse af kørekort til kategori D, skal bilen ikke være forsynet med ekstra betjeningsapparater, ekstra spejle eller ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Invalidekøretøj

Politiet kan tillade, at bil, der er særligt indrettet til brug for en invalideret, af ejeren anvendes til dennes øvelseskørsel og praktisk prøve.

Er bilen forsynet med håndbetjent driftsbremse til betjening med højre hånd, bortfalder kravet om bremsepedal ved kørelærerens plads, såfremt den håndbetjente driftsbremse uden vanskelighed tillige kan betjenes fra kørelærerens plads.

Tilladelse skal medbringes under kørslen og er gældende, indtil bilens ejer har bestået den praktiske prøve.

III. Fælles bestemmelser

Manuelt gear/automatgear

Et køretøj uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A) betragtes som et køretøj med automatisk transmission.

Ved øvelseskørsel og aflæggelse af praktisk prøve må alene anvendes motorkøretøjer eller traktorer med koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A).

Dette gælder dog ikke bil, der benyttes til øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B/E, øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B, øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B i forbindelse med kontrollerende køreprøve, jf. § 67, samt bil, der benyttes til øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori C, C/E, D og D/E. Tilsvarende gælder bil, der benyttes til øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til henholdsvis kategori D1 eller kategori D, såfremt ansøgeren er i besiddelse af kørekort til henholdsvis kategori D1 eller kategori D.

Adgangen til at benytte kategori C, C/E, D og D/E køretøjer med automatisk transmission til øvelseskørsel og praktisk prøve er betinget af, at ansøgeren i forvejen har kørekort til enten kategori B, B/E, C1, C1/E, C, C/E, D/1, D1/E eller D, som er erhvervet på baggrund af øvelseskørsel og praktisk prøve i et køretøj med koblingspedal.

Det kan bestemmes, at kørekort kun kan udstedes til motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal. I sådanne tilfælde skal den praktiske køreundervisning gennemføres og den praktiske prøve aflægges i motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A).

Skolevognsskilte, reklameskilte mv.

Motorkøretøj, traktor og vogntog skal under øvelseskørsel være forsynet med skilt(e) i hvidt med ordet »skolevogn« henholdsvis »skolecykel« udført i sorte bogstaver. Ordet »skolevogn« skal have en samlet bredde på mindst 290 mm og en skriftstørrelse på mindst 80 mm. Tilsvarende krav gælder, hvis der anvendes et tagskilt. Ordet »skolecykel« skal have en skriftstørrelse på mindst 30 mm. Ordet »skolecykel« må deles efter »skole-«.

Skoleskilt(e) skal anbringes i lodret eller næsten lodret stilling og på en sådan måde, at påskriften er tydeligt synlig både forud og bagud i forhold til køretøjets længderetning. Skoleskiltet må kun anvendes under øvelseskørsel, herunder kørsel til og fra det sted, hvor øvelseskørsel foregår.

Under den praktiske prøve må et køretøj være forsynet med den registrerede ejers/brugers navn - dog uden angivelse af »køreskole« og lignende - og telefonnummer. I øvrigt må et køretøj under den praktiske prøve ikke være forsynet med skoleskilte eller med firmaskilte, reklamer eller andet, der kendetegner køretøjet som et øvelseskøretøj.

Anvendes et motorkøretøj, der er særlig indrettet til øvelseskørsel, til andet end øvelseskørsel og praktisk prøve, skal de særlige betjeningsapparater være afmonteret, tildækket eller aflåst på betryggende måde, medmindre der ikke befinder sig nogen på den plads, hvorfra disse apparater kan betjenes.«


Bilag 2

»II. EU-harmoniserede koder

Koderne i dette afsnit er angivet i overensstemmelse med det under EU fastsatte fællesharmoniserede kodesystem.

Koderne i dette afsnit og de dermed følgende vilkår og/eller begrænsninger har gyldighed i EU-medlemsstater og EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge).

Koderne 73-81 anvendes ved ombytning af kørekort udstedt i EU-medlemsstater eller EØS-lande, i det omfang det pågældende kørekort indeholder en underkategori af køretøjer i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort. Underkategorierne er anført i parentes efter kodens indhold i kolonnen »Betydning«.

Fører (lægelige årsager):

Koder og underkoder

Betydning

01
Synskorrektion og/eller -beskyttelse
 
01.01
Briller
 
01.02
Kontaktlinse(r)
 
01.03
Beskyttelsesbriller
 
01.04
Uigennemsigtig linse
 
01.05
Øjenklap
 
01.06
Briller eller kontaktlinser
02
Høreapparat/kommunikationshjælp
 
02.01
Høreapparat til det ene øre
 
02.02
Høreapparat til begge ører
03
Arm- eller benprotese/-ortese
 
03.01
Armprotese/-ortese
 
03.02
Benprotese/-ortese
05
Begrænset kørsel (underkoden skal anvendes, kørsel begrænset af lægelige årsager)
 
05.01
Begrænset til kørsel i dagtimer (f.eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang)
 
05.02
Begrænset til kørsel indenfor en radius af km fra kørekortindehaverens bolig eller kun indenfor by/region
 
05.03
Begrænset til kørsel uden passagerer
 
05.04
Begrænset til kørsel med en hastighed på højst km i timen
 
05.05
Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort
 
05.06
Begrænset til kørsel uden påhængskøretøj
 
05.07
Ingen kørsel på motorvej
 
05.08
Ingen alkohol
     

Køretøjstilpasninger:

Koder og underkoder

Betydning

10
Tilpasset gearkasse
 
10.01
Manuelt gear
 
10.02
Automatgear
 
10.03
Elektronisk styret gear
 
10.04
Tilpasset gearstang
 
10.05
Begrænset antal gear
15
Tilpasset kobling
 
15.01
Tilpasset koblingspedal
 
15.02
Manuel kobling
 
15.03
Automatisk kobling
 
15.04
Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig koblingspedal
20
Tilpasset bremsemekanisme
 
20.01
Tilpasset bremsepedal
 
20.02
Større bremsepedal
 
20.03
Bremsepedal til venstre fod
 
20.04
Bremsepedal til skosål
 
20.05
Vippebremsepedal
 
20.06
(Tilpasset) manuel driftsbremse
 
20.07
Forstærket bremse – maksimal betjeningskraft
 
20.08
Nødbremse indbygget i driftsbremse – maksimal betjeningskraft
 
20.09
Tilpasset parkeringsbremse
 
20.10
Elbetjent parkeringsbremse
 
20.11
Tilpasset fodbetjent parkeringsbremse
 
20.12
Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig bremsepedal
 
20.13
Knæbetjent bremse
 
20.14
Elbetjent driftsbremse
25
Tilpasset speedermekanisme
 
25.01
Tilpasset speederpedal
 
25.02
Speederpedal til skosål
 
25.03
Vippespeederpedal
 
25.04
Håndbetjent speeder
 
25.05
Knæbetjent speeder
 
25.06
Servospeederpedal/håndtag (elektronisk, pneumatisk osv.)
 
25.07
Speederpedal til venstre for bremsepedal
 
25.08
Speederpedal til venstre
 
25.09
Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig speederpedal
30
Tilpassede kombinerede bremse- og speedermekanismer
 
30.01
Parallelle pedaler
 
30.02
Pedaler i (eller næsten i) samme niveau
 
30.03
Speeder og bremse med glideskinne
 
30.04
Speeder og bremse med glideskinne og ortese
 
30.05
Sammenklappelig/aftagelig speeder- og bremsepedal
 
30.06
Hævet gulv
 
30.07
Afskærmning ved siden af bremsepedalen
 
30.08
Afskærmning til protese ved siden af bremsepedalen
 
30.09
Afskærmning foran speeder- og bremsepedal
 
30.10
Hæl-/benstøtte
 
30.11
Elbetjent speeder og bremse
35
Tilpassede betjeningsapparater (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.)
 
35.01
Betjeningsapparater kan betjenes uden negativ virkning på styring og håndtering af køretøjet
 
35.02
Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.)
 
35.03
Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med venstre hånd
 
35.04
Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med højre hånd
 
35.05
Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) og det kombinerede speeder- og bremsesystem
40
Tilpasset styring
 
40.01
Standard servostyring
 
40.02
Forstærket servostyring
 
40.03
Styring med reservesystem
 
40.04
Forlænget ratstamme
 
40.05
Tilpasset rat (større og/eller tykkere rat, rat med mindre diameter osv.)
 
40.06
Skråt rat
 
40.07
Lodret rat
 
40.08
Vandret rat
 
40.09
Fodbetjent styring
 
40.10
Alternativ tilpasset styring (joystick osv.)
 
40.11
Ratknop
 
40.12
Håndortese på rattet
 
40.13
Med tenodese-ortese
42
Tilpasset (-ede) førerspejl(e)
 
42.01
Udvendigt førerspejl i (venstre eller) højre side
 
42.02
Udvendigt førerspejl på forskærmen
 
42.03
Ekstra indvendigt førerspejl, som giver overblik over trafikken
 
42.04
Indvendigt panoramaspejl
 
42.05
Indvendigt førerspejl, som dækker den blinde vinkel
 
42.06
Elbetjent(e) udvendigt(-e) førerspejl(e)
43
Tilpasset førersæde
 
43.01
Førersæde med god udsynshøjde i normal afstand fra rat og pedaler
 
43.02
Førersæde tilpasset kropsformen
 
43.03
Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet
 
43.04
Førersæde med armlæn
 
43.05
Forlænget førersæde på glideskinner
 
43.06
Tilpasset sikkerhedssele
 
43.07
H-type sikkerhedssele
44
Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes)
 
44.01
Kombineret betjening af begge bremser
 
44.02
(Tilpasset) håndbetjent forhjulsbremse
 
44.03
(Tilpasset) fodbetjent baghjulsbremse
 
44.04
(Tilpasset) speederhåndtag
 
44.05
(Tilpasset) manuelt gear og manuel kobling
 
44.06
(Tilpasset (-ede)) førerspejl(e)
 
44.07
(Tilpassede) betjeningsapparater (eksempelvis kontakter for tegngivningsapparater og kontakter til op- og nedblænding)
 
44.08
Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidig
45
Motorcykel kun med sidevogn
46
Kun trehjulede motorcykler
50
Begrænset til bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer – KIN)
51
Begrænset til et bestemt køretøj/registreringsnummer (køretøjets registreringsnummer - KRN)
   

Forvaltning:

Koder

Betydning

70
Ombyttet kørekort nr.. . . udstedt af. . . (for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 70.0123456789.xx)
71
Duplikat af kørekort nr.. . . (for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 71.987654321. HR)
72
(Ophævet)
73
Begrænset til kategori B-køretøjer og quadricykler med motor (B1)
74
(Ophævet)
75
(Ophævet)
76
(Ophævet)
77
(Ophævet)
78
Begrænset til køretøjer med automatgear
79
(…) Begrænset til køretøjer, som opfylder de i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af artikel 13, i direktiv 2006/126/EF
 
79.01
Begrænset til tohjulede køretøjer med eller uden sidevogn
 
79.02
Begrænset til kategori AM-køretøjer, trehjulede og lette quadricykler
 
79.03
Begrænset til trehjulede motorcykler
 
79.04
Begrænset til trehjulede motorcykler, hvortil der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg
 
79.05
Kategori A1-motorcykler med et forhold mellem effekt og vægt på over 0,1 kW/kg
 
79.06
Kategori B/E-køretøjer, hvor påhængskøretøjets tilladte totalmasse overstiger 3.500 kg
80
Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, trehjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 24 år
81
Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, tohjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 21 år
90
Koder anvendt i kombination med koder for tilpasning af køretøjet
 
90.01
Til venstre
 
90.02
Til højre
 
90.03
Venstre
 
90.04
Højre
 
90.05
Hånd
 
90.06
Fod
 
90.07
Anvendelig
95
Chauffør, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i direktiv 2003/59/EF indtil … [f.eks. 95(01.01.12)]
96
Kategori B-køretøjer, hvortil der er koblet et påhængskøretøj, hvis tilladte totalmasse overstiger 750 kg, hvor den tilladte totalmasse af en sådan kombination overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg
97
Ikke godkendt til at føre at kategori C1-køretøj, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparat inden for vejtransport 1)
   

1) EU-tidende 1985, nr. L 370 af 31. december 1985, side 8

III. Nationale koder

Koderne angivet i dette afsnit har alene gyldighed i Danmark.

   
Kode
Betydning
100
Indehaveren er alene berettiget til at føre motorcykler uden sidevogn
125
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel
126
Indehaveren er berettiget til at føre tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW. Indehaveren er endvidere berettiget til at føre tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg
130
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2
135
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en effekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW indtil det fyldte 24. år
136
Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2)
137
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
138
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A)
139
Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (A2)
140
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
150
Indehaveren skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel med køretøjer i kategorierne C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E, D/E, ved kørsel med køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, samt i forbindelse med virksomhed som kørelærer
175
Indehaveren er alene berettiget til at føre lille knallert
176
Indehaveren må ikke føre lille knallert
180
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori C)
181
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori D)
182
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori C)
183
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori D)
184
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (C)
185
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (D)
187
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori C/E)
188
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori D/E)
200
Indehaveren har kørekort til traktor/motorredskab
225
Indehaveren er alene berettiget til at føre traktor i forbindelse med kørsel som omhandlet i § 3 i lov om registrering af køretøjer
250
Indehaveren har gennemgået kursus i nødhjælp
400
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B
425
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D
426
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1
450
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D
451
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D1
500
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori AM (stor knallert), A1, A2 og A
525
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori B
550
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategorierne B, B/E, C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E og D/E

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-tidende 2012, nr. L 321, side 54 og Kommissionens direktiv 2013/47/EU af 2. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-tidende 2013, nr. L 261, side 29.