Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. december 2013)

Undervisningsministeren (Christine Antorini):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (Ret til at danne elevråd m.v.)

(Lovforslag nr. L 99)

Uddannelse er en afgørende forberedelse til at deltage som kritisk og aktiv borger i et levende demokrati. Derfor skal børn og unge inddrages i takt med, at de bliver i stand til at tage stilling til beslutninger vedrørende den uddannelsesinstitution, som de går på. Eleverne skal opleve, at de har indflydelse, og at det nytter at engagere sig. Et vigtigt element i elevernes demokratiske dannelse er de praktiske erfaringer med demokratiske processer, som eleverne henter i elevrådene på landets skoler.

Danske Skoleelever har over for ministeriet påpeget det principielt problematiske i, at elever på frie skoler – i modsætning til elever i folkeskolen – ikke har en lovfæstet ret til at danne elevråd, og har anbefalet, at en sådan ret etableres.

Ministeriet finder Danske Skoleelevers indvending mod den gældende retstilstand berettiget, eftersom adgangen for skoleelever til at etablere elevråd – uanset at et sådant ønske formentlig helt overvejende vil blive imødekommet i praksis – principielt ikke bør afhænge af den pågældende skoleledelses konkrete velvilje.

Ministeriet har drøftet med de frie skolers foreninger, hvorledes en kommende ordning, der etablerer en lovfæstet adgang for elever på frie skoler til at danne elevråd, nærmere bør udformes.

Ministeriet og de frie skolers foreninger er blevet enige om en model, hvorefter elever på frie skoler skal have ret til efter egen bestemmelse at danne elevråd eller på anden demokratisk måde – f.eks. ved plenummøder (elevsamlinger o.l. ) eller en talsmandsordning – varetage deres fælles interesser vedrørende skolen, og hvorefter skolens leder skal være forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de ikke benytter denne ret. Skolens leder skal kunne opfordre eleverne til at vælge en bestemt demokratisk måde, som stemmer overens med skolens overbevisning, men skal med passende mellemrum tage op med eleverne, hvilken demokratisk måde de ønsker.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2014, dvs. med virkning fra skoleåret 2014-15.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.