Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Herved bekendtgøres lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 1173 af 19. december 2003, § 4 i lov nr. 493 af 12. maj 2010 og § 63 i lov nr. 1231 af 18. december 2012.

§ 1. Ved »konventionen« forstås i denne lov den internationale konvention om måling af skibe, 1969.

§ 2. Danske skibe af en længde på 24 m og derover med undtagelse af krigsskibe skal måles og være forsynet med gyldigt internationalt målebrev (1969), jf. dog § 13, stk. 2 og 3. Skibets længde bestemmes i overensstemmelse med konventionens artikel 2, nr. 8.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et skib for måling.

Stk. 3. Udenlandske skibe kan måles og forsynes med målebrev efter reglerne i konventionens artikel 8.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte, at lovens forskrifter med de begrænsninger, som internationale overenskomster og aftaler med andre stater medfører, anvendes på udenlandske skibe, når disse anløber dansk havn.

Stk. 5. For skibe af under 24 m længde fastsætter erhvervs- og vækstministeren nærmere regler om måling og forsyning med målebrev.

§ 3. Målingen udføres efter reglerne i konventionens tillæg I.

Stk. 2. Et skib, der er målt og forsynet med målebrev, skal ommåles, såfremt der efter skibets måling sker ændringer - herunder i benyttelsen af rum eller i det antal passagerer, som skibet har tilladelse til at medføre - der påvirker dets brutto- eller nettotonnage. Den for et skib fastsatte nettotonnage kan dog ikke nedsættes, forinden der er forløbet 12 måneder fra datoen for målebrevets udstedelse, medmindre skibet har været underkastet væsentlige ombygninger eller ændringer.

Stk. 3. Ommåling foretages endvidere, såfremt Søfartsstyrelsen finder det påkrævet.

§ 4. Målingen udføres af klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner, der på nærmere angivne vilkår er autoriseret hertil af Søfartsstyrelsen.

§ 5. På grundlag af målingen udsteder den autoriserede, jf. § 4, et internationalt målebrev (1969).

Stk. 2. Målebrevet skal være affattet i overensstemmelse med konventionens artikel 9, stk. 2, på en af Søfartsstyrelsen godkendt formular.

Stk. 3. Rettelser eller tilføjelser til målebrevet må kun foretages af Søfartsstyrelsen eller en af denne bemyndiget person eller institution eller af den autoriserede.

§ 6. Målebrevet skal findes om bord og på forlangende forevises for vedkommende myndigheder.

§ 7. Søfartsstyrelsen kan i henhold til § 20 a i lov om sikkerhed til søs føre tilsyn med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af heraf.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen har ret til at gå om bord i ethvert dansk skib og skib under bygning for dansk regning samt i ethvert udenlandsk skib, der anløber dansk havn, for at foretage kontrolmålinger og for at kontrollere, at skibet er forsynet med foreskrevet målebrev. Det påhviler skibets reder og fører samt enhver, der handler på deres vegne, at yde Søfartsstyrelsen nødvendig bistand ved dens arbejde og at give enhver nødvendig oplysning, som afkræves dem.

§ 8. Målebrevets gyldighed ophører, såfremt der foretages sådanne ændringer i skibets indretning, konstruktion og rumindhold, benyttelse af rum, det tilladte antal passagerer, den tildelte lastelinie eller skibets tilladte dybgang, som medfører en forøgelse af skibets brutto- eller nettotonnage.

Stk. 2. Overgår et skib, der er forsynet med internationalt målebrev (1969), til dansk eje, bevarer målebrevet sin gyldighed indtil skibets første ankomst til dansk havn, dog længst i et tidsrum af 3 måneder fra datoen for skibets anmeldelse til Skibsregistret eller Dansk Internationalt Skibsregister.

Stk. 3. Et målebrev, hvis gyldighed er ophørt, skal af skibets reder eller fører omgående indsendes til den autoriserede, jf. § 4, medmindre ophøret skyldes, at skibet er overgået til udenlandsk eje.

§ 9. (Ophævet).

§ 10. Finder Søfartsstyrelsen, at særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan styrelsen udføre en måling og herefter udstede målebrev.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan opkræve betaling af rederen for udførelse af målingsforretningerne samt udstedelse af målebrev. De nærmere regler for betalingens størrelse og berigtigelse fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 3. Gebyret, der tilfalder statskassen, kan inddrives ved udpantning.

Stk. 4. De klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner, som Søfartsstyrelsen har bemyndiget til at udføre måling, jf. § 4, og udstede målebreve, jf. § 5, er beføjet til at kræve betaling for målingsforretninger.

§ 10 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at klager over Søfartsstyrelsens afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 10 c. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndighederne kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

§ 11. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, stk. 2, § 5, stk. 3, § 6, § 7 og § 8, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådan.

§ 12. (Udeladt).1)

§ 13. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.2)

Stk. 2. Loven finder anvendelse på:

a) skibe, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den dato, på hvilken loven træder i kraft.

b) skibe, der efter lovens ikrafttræden underkastes ombygninger eller forandringer, der i væsentlig grad medfører ændringer i deres bruttotonnage.

c) skibe efter rederens anmodning.

Stk. 3. Loven finder endvidere anvendelse på alle skibe, når 12 år er forløbet efter konventionens ikrafttræden. De for sådanne skibe tidligere gældende tonnager finder dog fortsat anvendelse, for så vidt angår krav, der er fastsat i henhold til andre af Danmark tiltrådte internationale konventioner.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.3)


Lov nr. 1173 af 19. december 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.4)

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. For skibe, der i medfør af den i § 7 nævnte lov5) har fået udstedt målebrev, som er gyldigt ved denne lovs ikrafttræden, finder § 8 i lov om skibsmåling tilsvarende anvendelse.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 493 af 12. maj 2010 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.6)

Stk. 2. (Udeladt).7)

§ 8

(Udeladt).8)

§ 9

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udeladt).9)

Stk. 3. §§ 1, 3, 4 og 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 1231 af 18. december 2012 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 69

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de hidtidige bestemmelser, vedbliver at være i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

§ 70

Stk. 1. §§ 1-39, 41-50 og 53-68 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. (Udeladt).10)

Stk. 3. (Udeladt).11)

Stk. 4. §§ 1-10, 17, 18, 23, 29, 35-39, 41-44, 49, 50, 54, 58-63, 65 og 66 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 5. (Udeladt).12)

Søfartsstyrelsen, den 17. januar 2014

Birgit Sølling Olsen

/ Alexander Milan

Officielle noter

1) Bestemmelsen indeholdt en ændring til lov om måling af skibe, som blev ophævet den 1. april 2005, jf. bekendtgørelse nr. 153 af 10. marts 2005.

2) Loven blev sat i kraft den 18. juli 1982, jf. bekendtgørelse nr. 333 af 21. juni 1982.

3) Loven er sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 394 af 5. juli 1982.

4) Lov nr. 1173 af 19. december 2003 trådte i kraft den 1. april 2005, jf. bekendtgørelse nr. 153 af 10. marts 2005.

5) § 7 i lov nr. 1173 af 19. december 2003 vedrører ophævelse af lov om måling af skibe.

6) § 4 i lov nr. 493 af 12. maj 2010 trådte i kraft den 15. juni 2010, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 594 af 3. juni 2010.

7) Stk. 2 omhandler lov om skibes besætning.

8) § 8 omhandler ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab.

9) Stk. 2 omhandler søloven.

10) Stk. 2 omhandler lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

11) Stk. 3 omhandler forskellige andre love.

12) Stk. 5 omhandler lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.