Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen)

I medfør af § 18 a, stk. 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for anke over studienævnets afgørelser om afslag eller delvis afslag på merit, herunder forhåndsmerit, jf. universitetslovens § 18, stk. 4, nr. 4, ved bachelor- og kandidatuddannelse samt masteruddannelse og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven, jf. dog § 2, nr. 2, og § 3.

§ 2. Studienævnet kan i henhold til reglerne i bekendtgørelserne om uddannelserne (uddannelsesbekendtgørelserne) efter en faglig vurdering træffe afgørelse om, at

1) allerede beståede uddannelseselementer fra en anden dansk uddannelse på samme niveau kan erstatte dele af den universitetsuddannelse, som den studerende har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved (merit for danske uddannelseselementer),

2) allerede beståede uddannelseselementer fra en udenlandsk uddannelse på samme niveau kan erstatte dele af den universitetsuddannelse, som den studerende har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved (merit for udenlandske uddannelseselementer), og

3) planlagte beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan erstatte dele af den universitetsuddannelse, som den studerende er optaget på og indskrevet ved (forhåndsmerit).

§ 3. Studienævnets afgørelse om afslag eller delvis afslag på merit for danske uddannelseselementer og forhåndsmerit, jf. § 2, nr. 1 og 3, kan indbringes for et meritankenævn efter denne bekendtgørelse af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører den faglige vurdering. Dette gælder dog ikke studienævnets afgørelse om afslag eller delvis afslag på merit for udenlandske uddannelseselementer, jf. § 2, nr. 2, der kan indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 4. Klageren indgiver anken til universitetet. Anken skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2. Anken skal indgives senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra fristen i stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 5. Hvis anken indeholder retlige spørgsmål, træffer universitetet afgørelse i sagen, herunder om studienævnet skal foretage en ny faglig vurdering.

Stk. 2. Universitetet giver hurtigst muligt klageren meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3. Universitetets afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. § 10.

§ 6. Rektor nedsætter meritankenævn hurtigst muligt efter indgivelse af en anke. Rektor kan nedsætte permanente ankenævn og fastsætte nærmere interne regler herom.

Stk. 2. Ankenævnet består af en repræsentant for det videnskabelige personale ved samme eller beslægtet uddannelse på universitetet og en repræsentant for det videnskabelige personale ved samme eller beslægtet uddannelse på et andet universitet.

§ 7. Meritankenævnet behandler sagen skriftligt, hvis repræsentanterne er enige herom. I tilfælde af uenighed mellem repræsentanterne ved afgørelsen af en anke, er det repræsentanten fra det andet universitet, som har den udslagsgivende stemme.

Stk. 2. Ankenævnet kan

1) give klageren merit eller forhåndsmerit for flere uddannelseselementer, end studienævnet har godkendt, eller

2) afvise anken.

Stk. 3. Ankenævnet kan undtagelsesvis sende anken til fornyet behandling i studienævnet.

§ 8. Meritankenævnets afgørelse meddeles til universitetet snarest muligt og senest 1 måned efter, at rektor har nedsat ankenævnet. I beregningen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Universitetet giver hurtigst muligt klageren meddelelse om ankenævnets afgørelse.

Stk. 3. Kan anken ikke behandles inden for den i stk. 1 fastsatte frist, skal universitetet hurtigst muligt underrette klageren herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår anken forventes færdigbehandlet.

§ 9. Meritankenævnets afgørelse kan, for så vidt angår den faglige vurdering, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klage over ankenævnets afgørelse kan indbringes for universitetet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 3. Klagen skal indgives til universitetet senest 2 uger efter, at ankenævnets afgørelse er meddelt klageren.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 5. Universitetets afgørelse efter stk. 2 kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. § 10.

§ 10. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 3. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 11. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. § 4, stk. 3, og § 9, stk. 4.

§ 12. Universitetet skal på sin hjemmeside offentliggøre en statistik over meritankenævnenes afgørelser.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 12 har virkning for afgørelser, som træffes den 1. januar 2014 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 102 af 20. februar 2008 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) ophæves.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 16. december 2013

Morten Østergaard

/ Helle Rosenvold Anderson