Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Budgetvejledning 2014

(Til samtlige ministerier, styrelser, øvrige statsinstitutioner, statsfinansierede selvejende institutioner mv.)

§ 1. Budgetvejledning 2014 afløser Budgetvejledning 2011. Ændringerne i forhold til Budgetvejledning 2011 er beskrevet i indledningen til budgetvejledningen.

Stk. 2. Budgetvejledning 2014 er optaget i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der er tilgængelig på oav.dk. Trykte eksemplarer af budgetvejledningen kan bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk. Budgetvejledningen kan endvidere hentes på fm.dk.

§ 2. Budgetvejledning 2014 træder i kraft den 1. januar 2014 og har virkning fra og med finansåret 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende cirkulærer:

1) Cirkulære nr. 100 af 14. december 2010 om Budgetvejledning 2011.

2) Cirkulære nr. 59 af 18. august 2011 om ændring af Budgetvejledning 2011.

3) Cirkulære nr. 85 af 29. november 2012 om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten i 2013.

Finansministeriet, den 10. december 2013

Bjarne Corydon

/ Mogens Pedersen