Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og om ændring af lov om vandløb

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 184 af 20. marts 1918 om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa ophæves.

§ 2

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, nr. 2, ændres »jf. stk. 3« til: »jf. stk. 4«.

2. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan i regulativet for Gudenåen fastsætte, at ejere af opstemningsanlæg til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen til elproduktion har pligt til at foretage vandløbsvedligeholdelse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 27, stk. 1, ændres »§ 12, stk. 3« til: »§ 12, stk. 4«.

4. Efter § 37 indsættes i kapitel 8:

»§ 37 a. Miljøministeren kan bestemme, at ejere af opstemningsanlæg til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen til elproduktion har pligt til at udsætte fisk i Gudenåsystemet i henhold til planer udarbejdet i medfør af fiskeriloven.«

5. I § 80, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »spørgsmål,«: »og miljøministerens afgørelser efter § 37 a«.

6. I § 82, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Klage over afgørelser truffet efter § 12, stk. 3, og § 37 a har dog ikke opsættende virkning.«

§ 3

Loven træder i kraft den 8. januar 2014.

§ 4

Den i medfør af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa meddelte koncession gælder indtil den 8. januar 2016, eller, hvis koncessionshaver søger om de nødvendige tilladelser inden den 8. januar 2016, indtil der er truffet endelig afgørelse vedrørende meddelelse af tilladelser til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken