Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser m.v. på Skatteministeriets område

I medfør af § 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 638 af 12. juni 2013, og § 36, stk. 4, § 37, stk. 4 og 5, og § 39, stk. 4 og 5, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

§ 1. SKAT kan som sekretariat for Skatterådet træffe afgørelse i sager om aktindsigt.

Stk. 2. Skatteankestyrelsen kan som sekretariat for Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn træffe afgørelse i sager om aktindsigt.

§ 2. Klager over afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser truffet af SKAT, Skatterådet eller Spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten, jf. dog stk. 3 og 4, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.

Stk. 2. Klager over sagsbehandlingstiden, jf. § 39, stk. 1 og 5, i lov om offentlighed i forvaltningen i sager, der vedrører anmodning om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser, som SKAT, Skatterådet eller Spillemyndigheden behandler, afgøres af Landsskatteretten, jf. dog stk. 3 og 4, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om aktindsigt truffet af SKAT eller Spillemyndigheden i ansættelses- og personalesager kan af den person, som sagen vedrører, påklages til Skatteministeriets departement.

Stk. 4. Afgørelser om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser truffet af Skatterådet i tilfælde, hvor der ikke er klageadgang i den sag, anmodningen om aktindsigt, sammenstillingen af oplysninger eller indsigten i databeskrivelser vedrører, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for klager over sagsbehandlingstiden, jf. stk. 2.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 437 af 1. maj 2007 om afgørelse i sager om aktindsigt.

Skatteministeriet, den 13. december 2013

Jonas Dahl

/ Per Hvas