Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til brug for SKATs afgørelse om indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret

I medfør af § 48, stk. 3, i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 24. maj 2013, som ændret ved lov nr. 1500 af 18. december 2013, fastsættes:

§ 1. Til brug for SKATs afgørelse som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 48, stk. 1, skal personen afgive følgende oplysninger:

1) Indbetalinger, som pensionsopspareren eller dennes arbejdsgiver m.fl. har foretaget til en pensionsordning m.v., og som har været uden fradragsret eller bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

2) De regler, der gælder for den skattemæssige behandling af indbetalingen til pensionsordningen m.v., herunder, at der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen ved opgørelsen af udenlandsk skattepligtig indkomst.

3) Det eller de år, eller dele af år, hvori pensionsopspareren ikke har været omfattet af fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen.

4) Det eller de lande, hvortil pensionsopspareren var skattepligtig på indbetalingstidspunktet.

5) At pensionsopsparerens skattepligtige indkomst for så vidt angår fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen for det eller de relevante indkomstår er endeligt fastsat af enten den kompetente myndighed eller i henhold til administrativ afgørelse eller dom.

Stk. 2. Oplysningerne skal afgives på en blanket, som SKAT udarbejder.

§ 2. Oplysningerne efter § 1, stk. 1, skal være attesteret af den kompetente myndighed i det land, hvortil pensionsopspareren var skattepligtig på indbetalingstidspunktet, jf. dog stk. 2, og § 5. Har pensionsopspareren været skattepligtig til flere lande, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, skal oplysningerne være attesteret af den kompetente myndighed i hvert af disse lande.

Stk. 2. Er der ikke fradragsret eller bortseelsesret for nogen del af indbetalingen efter det pågældende lands skatteregler, er attestation af oplysningerne i § 1, stk. 1, nr. 2-4, tilstrækkelig.

§ 3. Er oplysningerne efter § 1, stk. 1, ikke fyldestgørende til brug for SKATs afgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 48, stk. 1, kan SKAT anmode personen om supplerende oplysninger.

Stk. 2. Er der ifølge SKATs oplysninger fradragsret eller bortseelsesret for en indbetaling, mens der ifølge personens oplysninger efter § 1, stk. 1, ikke er fradragsret eller bortseelsesret for den pågældende indbetaling, meddeler SKAT personen de oplysninger, som SKAT har. SKAT kan anmode personen om supplerende dokumentation for, at der ikke er fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen.

Stk. 3. Ved afgivelse af supplerende oplysninger efter stk. 1 finder § 2 tilsvarende anvendelse.

§ 4. SKAT kan tidligst træffe afgørelse, når den kompetente myndighed har foretaget en endelig ansættelse af pensionsopsparerens skattepligtige indkomst om fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen efter reglerne i det land eller de lande, hvortil pensionsopspareren var skattepligtig i det eller de indkomstår, hvori indbetalingen er sket.

Stk. 2. Er ansættelsen af pensionsopsparerens skattepligtige indkomst om fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen påklaget til administrativ klagemyndighed eller indbragt for domstolene, kan SKAT tidligst træffe afgørelse, når klagemyndigheden har truffet endelig afgørelse herom, henholdsvis domstolene har afsagt en endelig dom herom.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for afgørelser, som SKAT træffer på grundlag af attestation efter § 2, stk. 2.

§ 5. Kan personen ikke fremskaffe attestation fra den kompetente myndighed, skal oplysningerne som nævnt i § 1, stk. 1, i stedet attesteres af en skattekyndig person. § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En skattekyndig person er en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, et medlem af Foreningen Danske Revisorer eller en person, herunder en person i udlandet, der kan ligestilles hermed, idet den pågældende skal dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skattesager i det pågældende land.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Skatteministeriet, den 18. december 2013

Jonas Dahl

/ Søren Schou