Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

(Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden skal en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, oplyse skyldnerens personnummer. Hvis forsyningsvirksomheden ikke er i besiddelse af skyldnerens personnummer, skal forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, inden overdragelsen af fordringen skriftligt anmode skyldneren om inden for en nærmere angiven frist at oplyse sit personnummer. Anmodningen skal indeholde oplysning om adgangen til at indhente skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister efter fristens udløb, jf. stk. 6.

Stk. 6. Har skyldneren ikke oplyst sit personnummer inden for den angivne frist, eller foreligger der begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning herom, kan forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse efter forudgående entydig identifikation af skyldneren få oplyst skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodningen senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

2. I § 2, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

3. I § 2, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-8«.

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 89 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele en person henstand med restskat m.v., der opkræves ved indregning efter § 61, stk. 3, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke ville kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Henstand gives med den del af restskatten m.v., hvormed den forskudsskat, der opkræves, efter at told- og skatteforvaltningen har modtaget anmodningen om henstand, er blevet forhøjet.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. For fordringer, der inden lovens ikrafttræden er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden uden at være påført skyldnerens personnummer, og som endnu ikke er inddrevet af restanceinddrivelsesmyndigheden, kan en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse fra Det Centrale Personregister få oplyst en skyldners personnummer i overensstemmelse med § 1, nr. 1, og videregive det til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Givet på Amalienborg, den 18. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jonas Dahl