Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Tre af udvalgets spørgsmål til miljøministeren og dennes svar herpå
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 12. december 2013

Betænkning

over

I. Forslag til lov om vandplanlægning

II. Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

[begge af miljøministeren (Ida Auken)]:

1. Ændringsforslag

Miljøministeren har stillet 9 ændringsforslag til lovforslag nr. L 71 og 6 ændringsforslag til lovforslag nr. L 72.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslagene blev fremsat den 14. november 2013 og var til 1. behandling den 22. november 2013. Lovforslagene blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslagene i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslagene har inden fremsættelsen været sendt i høring. Miljøministeren sendte den 13. september 2013 udkastet til L 71 til udvalget, jf. MIU alm. del – bilag 420, folketingsåret 2012-13, og den 4. oktober 2013 udkastet til L 72, jf. MIU alm. del – bilag 14. Den 14. november 2013 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og notater herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Danmarks Naturfredningsforening og DANVA,

Djursland Landboforening,

Fakse Ladeplads Vandværk ApS,

Foreningen af Vandværker i Danmark,

Foreningen af Vandværker i Danmark Region Nord,

Landbrug & Fødevarer,

Laurbjerg Vandværk I/S,

Svebølle Vandværk a.m.b.a. ,

Svejstrup Vandværk,

Vandforsyningernes Fælleskontor på Samsø v/Einar Mortensen,

Vandråd Thy,

Vandrådet for Vandværker i Holstebro Kommune,

Vandrådet i Høje-Taastrup Kommune og

Vandværksforeningen Region Øst.

Miljøministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslagene:

Danmarks Naturfredningsforening og DANVA,

Djursland Landboforening og

Landbrug & Fødevarer.

Samråd

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til miljøministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 12. december 2013. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der dannede grundlag for ministerens besvarelse af spørgsmålene.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 77 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret med undtagelse af spørgsmål 74-76, som forventes besvaret inden 2. behandling af lovforslagene.

Tre af udvalgets spørgsmål og miljøministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Udtalelse fra miljøministeren

Miljøministeren har over for udvalget oplyst følgende:

Dræning

I forhold til drøftelserne omkring landbrugsmæssig dræning vil jeg gerne præcisere, at der ikke sker nogen ændringer i forhold til i dag. Følgende bemærkninger fra den gældende miljømålslov vil således fortsat være gældende, hvis betingelserne i lovens § 9 er opfyldt: »Eksempelvis vil en vandløbsstrækning, der er stærkt reguleret for at sikre dræning af tilstødende jorder, eller en vandløbsstrækning, der er påvirket af opstemning af vand, kunne udpeges som stærkt modificeret«.

Politisk proces og erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger

Jeg lægger stor vægt på at udarbejde vandområdeplanerne i så stor åbenhed som muligt. Derfor vil jeg gerne inddrage partierne bag lovforslaget i den politiske proces for vandplanlægning og give partierne bag lovforslaget mulighed for at bidrage til beslutninger om miljømål og indsatser.

Jeg vil gerne give tilsagn om, at jeg, når loven er vedtaget, vil invitere partierne bag lovforslaget til drøftelser henholdsvis forud for 1) udmeldingen af rammerne til kommuner og vandråd, 2) udsendelsen af samlede vandområdeplaner og tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer i høring samt 3) offentliggørelsen af endelige vandområdeplaner og udstedelsen af bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer. Jeg vil desuden give tilsagn om at invitere partierne bag lovforslaget til drøftelser forud for eventuelle væsentlige ændringer i bekendtgørelserne om mål og indsatsprogrammer i planperioden.

Der har været stor interesse for de økonomiske konsekvenser, som følger af vandplanlægningen. Da lov om vandplanlægning er en rammelov, indeholder loven ikke i sig selv økonomiske analyser og konsekvensvurderinger vedrørende den konkrete vandplanlægning.

For at imødekomme interessen for indholdet i de økonomiske analyser og konsekvensvurderinger, der foretages som led i den konkrete vandplanlægning, vil jeg gerne i forbindelse med inddragelsen af partierne bag lovforslaget i den politiske proces for vandplanlægningen invitere partierne bag lovforslaget til en præsentation af gennemførte analyser og økonomiske konsekvensvurderinger.

De gennemførte vurderinger og økonomiske konsekvensvurderinger vil bl.a. indeholde vurderinger af direkte og indirekte økonomiske konsekvenser for erhvervet, herunder oplysning om, i hvilket omfang indsatser gennemføres mod erstatning/kompensation eller som erstatningsfri regulering. Det vil tillige blive oplyst, hvis og i muligt omfang hvordan indsatser forventes baseret på gennemførelse af lokale konsekvensvurderinger. Oplysningerne vil omfatte relevante indsatser i bekendtgørelser om indsatsprogrammer og medvirke til at vise, at der i bekendtgørelser om indsatsprogrammer er balance mellem indsatser og den økonomiske ramme. Oplysningerne vil være ledsaget af en vurdering af indsatsens omfang i forhold til direktivets krav.

Rammer for arbejdet i kommuner og vandråd vedrørende vandløbsforanstaltninger

Med forslag til lov om vandplanlægning bliver det muligt at etablere lokale vandråd, der skal bistå kommunerne i at udarbejde forslag til indsatsprogrammer. For anden planperiode skal kommuner og vandråd udarbejde forslag til supplerende vandløbsforanstaltninger (den aktive indsats, der skal til for at forbedre miljøtilstanden), men kommuner og vandråd må også gerne komme med input til det øvrige indsatsprogram.

Jeg vil gerne bestræbe mig på, at der, når loven er vedtaget, vil blive udmeldt en ramme for kommuner og vandråds arbejde senest den 1. april 2014. Rammen vil være målrettet det enkelte hovedvandopland og vil bestå af udkast til miljømål for vandløb, herunder en foreløbig vurdering af behovet for anvendelse af undtagelsesbestemmelser, et prissat virkemiddelkatalog, en vejledende økonomisk ramme samt en tidsfrist for arbejdet.

I udmeldingen vil indgå et samlet antal kilometer målsatte vandløb med indsatsbehov samt oplysning om, hvor mange kilometer kommuner og vandråd skal udarbejde forslag til forbedring af.

Rammen vil være overordnet, da kommuner og vandråd skal foreslå, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der skal anvendes.

Kommunerne vil have valgfrihed mellem de relevante virkemidler inden for en indikativ økonomisk ramme og skal på den baggrund udarbejde konkrete forslag til, hvordan de udmeldte målsætninger på vandløbsområdet kan opnås lokalt. Dermed overlades kommunerne et større spillerum til at fastlægge den lokale indsats for at forbedre leveforholdene for dyr og planter i vandløbene. Der kan f.eks. være tale om ændret vedligeholdelse af vandløb, restaurering, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer. I fastlæggelsen af det endelige virkemiddelkatalog vil resultaterne af arbejdet i Vandløbsforum blive inddraget. Kommunerne og vandrådene skal ved valg af virkemidler vurdere omkostningseffektivteten. Kommunernes forslag til indsatser vil ligesom bekendtgørelsen om indsatsprogrammet skulle angives på et sådant overordnet niveau, idet indsatsprogrammet ikke skal foregribe den detaljerede udmøntning og vurdering af konsekvenserne af indsatsen.

Kommunerne sender herefter forslaget til miljøministeren, som med eventuelle fornødne justeringer indarbejder forslaget i det samlede indsatsprogram (for vandløb, søer, kystvande og grundvand). Hvis ikke kommuner og vandråd leverer tilfredsstillende forslag, vil det være op til miljøministeren at udarbejde indsatsprogrammer på vandløbsområdet.

4. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslagene til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Politiske bemærkninger fra V, DF, LA og KF

Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at miljøministeren med lovforslaget fremsætter en ny proces for den fremtidige vandplanlægning i Danmark. V, DF, LA og KF har i udvalget presset på for at få følgende fire afgørende ændringer ind i lovforslaget fra ministeren;

Klageadgangen beholdes efter samme model som hidtil uden afvigelser.

Mulighederne for at nedklassificere et vandløb til modificeret vandløb på grund af betydningen for dræning og afvanding af landbrugsjord er fastholdt efter de hidtidige regler.

Ministeren forelægger tre gange i processen om vandplanernes tilblivelse mål og konsekvenser samt de direkte og indirekte økonomiske konsekvenser for landbrug og fødevareerhverv af de pågældende mål og beslutninger for partierne bag lovforslaget.

Bekendtgørelserne til implementeringen af målsætningerne skal udformes i vide, løst definerede rammer, som giver mulighed for lokal indflydelse på den nøjagtige implementering. Rammerne skal være så overordnede, at kommuner og vandråd skal foreslå, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres vandløbsindsatsen, og hvilke indsatser der skal anvendes.

Hvis ministeren under planperioden ændrer i en bekendtgørelse, lægger partierne vægt på, at ministeren har lovet at præsentere Folketingets partier for en begrundelse og konsekvensberegning af den påtænkte ændring.

Der lægges afgørende vægt på, at en vandløbsstrækning, der er stærkt reguleret for at sikre dræning af tilstødende jorde, altid udpeges som »stærkt modificeret«, da dette er et krav i EU’s direktiver på området.

V, DF, LA og KF lægger vægt på Folketingets partiers inddragelse i debatten om ministerens målsætninger og beregning af de økonomiske konsekvenser. Hertil noterer blå blok, at ministeren inviterer partierne med til debatten om proces og vandplanlægning. Det er dog vigtigt, at også borgerne får kendskab til de økonomiske konsekvenser, idet dette fremgår af vandrammedirektivet.

Partierne understreger samtidig, at i forbindelse med ministerens tre forelæggelser for partierne bag lovforslaget af indsats og konsekvenser er det partierne frit stillet at kommentere og forholde sig til ministerens udmeldte mål, indsatser og konsekvensberegninger. Hertil er det ligeledes vigtigt at understrege, at V, DF, LA og KF vægter, at der skal være sammenhæng mellem de afsatte økonomiske midler og de miljømæssige mål. Ligeledes anses det for centralt, at de endelige miljømål er målbare, således at statens godkendelse af de kommunale indsatser er transparent.

Sluttelig er det vigtigt for V, DF, LA og KF at understrege, at denne lov udelukkende omhandler processen for vandplansindsatsen, og partierne noterer sig med tilfredshed ministerens svar på spørgsmål 72 og 73 til L71, som er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

På baggrund af ministerens indrømmelser har V, DF, LA og KF derfor besluttet at støtte lovforslagene.

Politiske bemærkninger fra S, RV og SF

Socialdemokraternes, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget er meget tilfredse med, at der skabes en bedre proces for tilvejebringelse af vandplanerne. For os er det helt afgørende, at vi gør op med den lukkethed, der tidligere har præget tilblivelsen af vandplanerne. Med oprettelsen af vandråd sikres en formaliseret og konsekvent inddragelse af de lokale interesser og erfaringer.

S, RV og SF glæder sig over, at der kan skabes en enighed på tværs af partierne, der sikrer, at ministeren tre gange i løbet af processen med vandplanerne vil forelægge mål og konsekvensberegninger til drøftelse med partierne bag loven.

Lovforslagene vil være en klar demokratisk forbedring i forhold til de nuværende processer og sikrer samtidig en smidighed, der gør, at man fremover vil kunne indføre nye og effektive virkemidler hurtigere.

Lovforslagene gør også op med den overimplementering, der tidligere har været, og går kun på et enkelt punkt videre end EU-reglerne kræver. Det er indførelsen af vandråd, og det skyldes netop, at vi har lagt afgørende vægt på, at der skal sikres mere demokrati og inddragelse i en afgørende indsats for både miljø og landbrug.

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

til

I. Forslag til lov om vandplanlægning

Til § 25

Af miljøministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Stk. 5 affattes således:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelserne træffer inden for en af miljøministeren fastsat frist beslutning om, hvilken kommunalbestyrelse inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Uenighed mellem kommunalbestyrelserne afgøres af miljøministeren.«

[Sekretariat for vandråd]

Nyt kapitel

2) Efter § 35 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 01

Klage

§ 01. Vandområdeplaner efter § 26 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår vandområdeplanernes tilvejebringelse.

§ 02. Klageberettiget er:

1) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

2) Offentlige myndigheder.

3) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i sagen.

4) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

5) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 2. Ved klage efter stk. 1, nr. 4 og 5, kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

§ 03. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at vandområdeplanen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har offentliggjort vandområdeplanen. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde vandområdeplanen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede vandområdeplan og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Stk. 3. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.«

[Indførelse af klageadgang]

Til § 36

3) I stk. 1 ændres »den 22. december 2013« til: »dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende«.

[Ændring af lovens ikrafttræden]

4) I stk. 2 ændres »§ 38, nr. 1, 2, og 4-9« til: »§ 38, nr. 1-4 og 6-10,«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 8 og 9 samt korrektion]

5) Stk. 4 affattes således:

»Stk. 4. Offentliggørelse af en revideret og ajourført basisanalyse for anden planperiode, der er udarbejdet efter miljømålslovens § 6 og regler udstedt med hjemmel heri, opfylder kravet i § 6.«

[Udarbejdelse af basisanalyse efter miljømålslovens regler opfylder lovens krav]

6) Stk. 5 affattes således:

»Stk. 5. Offentliggørelse af foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, der er udarbejdet efter miljømålslovens § 5, nr. 3, opfylder kravet i § 27, stk. 4.«

[Udarbejdelse af foreløbig oversigt efter miljømålsloven opfylder lovens krav]

Til § 37

7) I stk. 1 udgår »ved lovens ikrafttræden«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

Til § 38

8) Nr. 4 affattes således:

»4. Kapitel 2-5, §§ 10-12 og 14-21 og kapitel 7-11 ophæves.«

[Præcisering af de bestemmelser, der vil blive ophævet på et senere tidspunkt]

9) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:

»01. § 13 ophæves.«

[Præcisering af, at miljømålslovens § 13 ophæves ved lovens ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget indføres en udtrykkelig bestemmelse om, at kommunalbestyrelserne inden for en af miljøministeren fastsat frist træffer beslutning om, hvilken kommunalbestyrelse inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelserne afgør miljøministeren, hvilken kommunalbestyrelse inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

I tilfælde af at kommunalbestyrelserne ikke træffer beslutning om, hvilken kommunalbestyrelse der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet inden for den af miljøministeren fastsatte frist, træffer miljøministeren beslutning herom.

Der kan med hjemmel i lovforslagets § 25, stk. 6, fastsættes nærmere regler om udmøntning af bestemmelsen.

Til nr. 2

Med ændringsforslaget etableres en adgang til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over vandområdeplanernes tilvejebringelse. Natur- og Miljøklagenævnet kan således efterprøve, om offentliggjorte vandområdeplaner indeholder de elementer, som ifølge loven skal være i planerne, og om vandområdeplanerne har været i offentlig høring som foreskrevet i loven, jf. lovforslagets § 26 og § 27, stk. 6. Nævnet kan ikke efterprøve omfanget, kvaliteten og det materielle indhold af vandområdeplanerne, herunder foretagne analyser m.v., men alene vurdere, om de formelle og processuelle krav i loven og regler udstedt i medfør heraf til vandområdeplanerne er opfyldt.

Da miljømål og indsatsprogrammer for planperioden fastlægges i bekendtgørelser, vil udmøntningen af vandplanlægningen, herunder gennemførelsen af fastlagte foranstaltninger, kunne fortsætte uændret, selv om der indbringes en klage over vandområdeplanernes tilvejebringelse. Såfremt nævnet underkender vandområdeplanerne grundet en tilvejebringelsesmangel, vil der skulle foretages en politisk vurdering af betydningen heraf i forhold til bekendtgørelserne. Det bør indgå i denne vurdering, at vandområdeplanen er et dokument, der formidler et samlet overblik over vandplanlægningen og således ikke har retlig betydning over for borgere, kommunerne eller andre.

Bestemmelsen om klageberettigelse svarer i det væsentlige til lignende bestemmelse i miljømålsloven.

Bestemmelsen om indgivelse af klage svarer i det væsentlige til lignende bestemmelse i miljømålsloven.

Til nr. 3

Lovens ikrafttræden ændres med henblik på at give Folketinget bedre tid til udvalgsbehandling.

Til nr. 4

Der er tale om en ændring og præcisering af, hvilke ændringer af miljømålsloven ministeren sætter i kraft, og dermed også af, hvilke ændringer der træder i kraft umiddelbart ved lovens ikrafttræden (ændringen af miljømålslovens § 3, stk. 3, og ophævelsen af § 13). Forslaget indebærer ikke ændringer i lovforslagets materielle indhold.

Til nr. 5 og 6

Der er tale om en præcisering af, at henholdvis basisanalyser og oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver opfylder lovens krav, hvis de er udarbejdet efter de hidtil gældende regler.

Til nr. 7

Der er tale om en konsekvens af ændringsforslag nr. 3.

Til nr. 8 og 9

Der er tale om en præcisering af ikrafttrædelsesbestemmelser.

Ændringsforslag

til

II. Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

Til § 1

Af miljøministeren tiltrådt af udvalget:

1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 5 a, stk. 3, ændres »§ 11 e, stk. 1, nr. 8,« til: »§ 11 e, stk. 1, nr. 9,«.«

[Konsekvensændring]

Til § 14

2) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 7, nr. 1, ændres »jf. § 8,« til: »jf. § 10 i lov om vandforsyning,«.«

[Konsekvensændring]

3) I nr. 1 og 2 ændres »kapitel 2« til: »kapitel 5«.

[Fejl i teksten]

4) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:

»02. § 28, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

03. I § 28, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 5« til: »stk. 1, nr. 4«.

04. I § 29, stk. 1, ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1-4,« til: »§ 28, stk. 1, nr. 1-3,«.

05. I § 29, stk. 3, ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1 og 2,« til: »§ 28, stk. 1, nr. 1,«.

06. I § 29, stk. 5 og 6, ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1-5,« til: »§ 28, stk. 1, nr. 1-4,«.«

[Konsekvensændringer]

Til § 17

5) I stk. 1 ændres »den 22. december 2013« til: »dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende«.

[Ændring af lovens ikrafttræden]

6) I stk. 2 ændres »§ 14, nr. 1,« til: »§ 14, nr. 01, 1, 02, 03, 04, 05 og 06,«.

[Ikrafttrædelse af konsekvensændringer]

Bemærkninger

Til nr. 1-4

Der er alene tale om redaktionelle ændringer, som ikke indebærer ændringer i lovforslagets materielle indhold.

Til nr. 5

Det foreslås, at ikrafttrædelsesdatoen i lighed med ikrafttrædelsesdatoen for lov om vandplanlægning (L 71) ændres til dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Til nr. 6

Det foreslås, at ministeren også bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelse af de i nr. 01-06 foreslåede konsekvensændringer, da dette skal ske samtidig med ikraftsættelsen af lovforslagets § 14, nr. 1.

Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jens Joel (S) John Dyrby Paulsen (S) Mette Reissmann (S) Torben Hansen (S) Per Husted (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Lotte Rod (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Steen Gade (SF) Per Clausen (EL) Lars Dohn (EL) Sara Olsvig (IA) Uffe Elbæk (UFG) Erling Bonnesen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Henrik Høegh (V) Esben Lunde Larsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Hans Christian Thoning (V) Eyvind Vesselbo (V) Jørn Dohrmann (DF) René Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Villum Christensen (LA) Vivi Kier (KF)

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 71

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra miljøministeren

Oversigt over bilag vedrørende L 72

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra miljøministeren

Oversigt over bilag vedrørende L 71 og L 72

Bilagsnr.

Titel

2
Præsentation fra den tekniske gennemgang den 14/11-13
3
Notater om henholdsvis overimplementering i forhold til EU, klageadgang, ministerens bemyndigelse og indsatser for vandløb som opfølgning på den tekniske gennemgang af lovforslaget den 14/11-13, fra miljøministeren
4
Henvendelse af 22/11-13 fra Danmarks Naturfredningsforening
5
Notat fra Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med foretræde for udvalget den 28/11-13
6
Henvendelse af 26/11-13 fra Landbrug & Fødevarer
7
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslagene
8
Henvendelse af 29/11-13 fra Danmarks Naturfredningsforening og DANVA
9
Henvendelse af 4/12-13 fra Vandforsyningernes Fælleskontor på Samsø v/Einar Mortensen
10
Henvendelse af 4/12-13 fra Foreningen af Vandværker i Danmark
11
Henvendelse af 3/12-13 fra Vandrådet i Guldborgsund Kommune
12
Henvendelse af 6/12-13 fra Fakse Ladeplads Vandværk ApS
13
Præsentationer fra Landbrug & Fødevarer
14
Henvendelse af 6/12-13 fra Djursland Landboforening
15
Henvendelse af 6/12-13 fra Laurbjerg Vandværk I/S
16
Henvendelse af 5/12-13 fra Svejstrup Vandværk
17
Henvendelse af 7/12-13 fra Svebølle Vandværk a.m.b.a.
18
Henvendelse af 7/12-13 fra Viborg Vandråd
19
Henvendelse af 8/12-13 fra Foreningen af Vandværker i Danmark Region Nord
20
Henvendelse af 5/12-13 fra Vandrådet for Vandværker i Holstebro Kommune
21
Henvendelse af 6/12-13 fra Vandrådet i Høje-Taastrup Kommune
22
Henvendelse af 6/12-13 fra Vandråd Thy
23
Henvendelse af 10/12-13 fra Foreningen af Vandværker i Danmark
24
Henvendelse af 10/12-13 fra Vandværksforeningen Region Øst
25
Ændringsforslag og udtalelse, fra miljøministeren
26
Miljøministerens talepapir fra samrådet den 11/12-13 om L 71/L 72 – samrådsspm. A og B

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 71

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvilke tanker ministeren gør sig i forhold til sammensætningen og organiseringen af vandrådene, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilke målsætninger lovforslaget sætter i forhold til reduktion af fosfor og kvælstof, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvornår og hvordan ministeren forestiller sig at involvere Folketinget i forbindelse med udarbejdelse af miljømål og indsatsprogrammer, så den politiske udmøntning og ambitionerne for vandplanerne bliver drøftet med Folketingets partier, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, i hvilke tilfælde ministeren forestiller sig, at det kan blive relevant at bruge muligheden for at ændre miljømålene gennem ændringer af betænkningerne efter en høring på 8 uger, til miljøministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 71 og L 72

Spm.nr.
Titel
L 71 – spm. 5
L 72 – spm. 1
Spm. om kommentar til notatet af 26/11-13 fra Danmarks Naturfredningsforening, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 6
L 71 – spm. 2
Spm. om, hvordan overblikket over mulige forureningskilder og en helhedsvurdering af risikoen for grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser sikres med de foreslåede ændringer i vandforsyningsloven, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 7
L 72 – spm. 3
Spm. , om ministeren finder, det er i overensstemmelse med magtens tredeling, at loven indeholder så brede bemyndigelser, at lovgivningskompetencen reelt tilkommer ministeren og hendes embedsværk, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 8
L 72 – spm. 4
Spm. om, hvornår i processen frem mod bekendtgørelsernes tilblivelse ministeren vil inddrage Folketinget, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 9
L 72 – spm. 5
Spm. om, i hvilket omfang ministeren agter at delegere sin kompetence efter loven til Naturstyrelsen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 10
L 72 – spm. 6
Spm. om, hvorledes de enkelte miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster bliver til, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 11 L 72 – spm. 7
Spm. om, hvem der politisk fastlægger miljømålene, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 12 L 72 – spm. 8
Spm. om, i hvilken udstrækning ministeren agter at inddrage Folketinget vedrørende fastlæggelse af miljømål, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 13 L 72 – spm. 9
Spm. om, i hvilken udstrækning det bliver muligt at se i bekendtgørelserne, hvad målsætningerne er for hvert enkelt vandløb, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 14 L 72 – spm. 10
Spm. , om der i de kommende bekendtgørelser om indsats vil fremgå konkrete indsatser på konkrete vandløbsstrækninger, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 15 L 72 – spm. 11
Spm. om, i hvilken udstrækning det vil være muligt på baggrund af bekendtgørelserne om indsatser at vurdere, hvilken indsats på konkrete vandløbsstrækninger der tænkes gennemført, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 16 L 72 – spm. 12
Spm. om, hvordan det sikres, at vandløbsindsatsen sammen med de øvrige indsatser, som gennemføres for at opfylde vandrammedirektivets forpligtelser, ikke vil udgøre ekspropriative indgreb, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 17 L 72 – spm. 13
Spm. om at redegøre specifikt for den proces, der forekommer, fra endelige bekendtgørelser træder i kraft, og frem til endelige indsatser fremgår af eksempelvis vandløbsregulativer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 18 L 72 – spm. 14
Spm. om, i hvilken udstrækning ministeren vil supplere bemærkningerne til lovforslaget med en overskuelig redegørelse herfor, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 19 L 72 – spm. 15
Spm. om, i hvor stor en andel af vandløbene der vil kunne iværksættes en fuldt kompenseret indsats inden for den fremtidige økonomiske ramme, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 20
L 72 – spm. 16
Spm. om, hvordan Europa-Kommissionen vil forholde sig, hvis den afsatte økonomiske ramme kun strækker sig til en begrænset eller meget begrænset del af den indmeldte vandløbsstrækning, hvor der skal ske en indsats, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 21 L 72 – spm. 17
Spm. om, hvilke samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske konsekvenser den danske gennemførelse af vandrammedirektivet afstedkommer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 22 L 72 – spm. 18
Spm. om, hvornår i vandplanprocessen konkrete økonomiske konsekvensvurderinger på vandløbsstrækninger skal foretages, af hvem og med hvilke værktøjer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 23 L 72 – spm. 19
Spm. om, hvor mange arbejdspladser i landbrugs- og fødevareerhvervet (direkte eller indirekte) der nedlægges ved gennemførelsen af vandplanerne, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 24 L 72 – spm. 20
Spm. om, hvordan FFL 2014 og overgangsår påvirkes af lovforslaget, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 25
L 72 – spm. 21
Spm. om at redegøre for, hvorvidt ministeren forestiller sig, at eventuel anden finansiering skal supplere, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 26 L 72 – spm. 22
Spm. om, hvordan ministeren vil finansiere de indsatser, der ligger ud over den økonomiske ramme på 52 mio. kr., til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 27 L 72 – spm. 23
Spm. , om ministeren mener, at det er retvisende, når der i lovforslaget står, at erhvervslivets økonomiske og administrative konsekvenser er begrænset til de ressourcer, der skal bruges for at deltage i lokale vandråd, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 28 L 72 – spm. 24
Spm. , om ministeren mener, at udmøntning af lovforslagets bemyndigelser vil medføre økonomiske konsekvenser for erhvervslivet – især i relation til indsatser til opfyldelse af miljømål, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 29 L 72 – spm. 25
Spm. om, hvornår der skal laves økonomiske konsekvensberegninger for erhvervslivet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 30 L 72 – spm. 26
Spm. , om disse beregninger vil blive forelagt Miljøudvalget, inden bekendtgørelserne udstedes, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 31 L 72 – spm. 27
Spm. , om ministeren vil garantere, at indsatserne til opnåelse af de fastsatte miljømål ikke gør det yderligere vanskeligt for produktionsvirksomheder at etablere eller udvide produktionen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 32 L 72 – spm. 28
Spm. , om en virksomhed, der pålægges skærpede udledningskrav som følge af indsatser til opnåelse af miljømål, vil blive kompenseret gennem den økonomiske ramme for vandløbsindsatsen på 52 mio. kr. for omkostninger i den forbindelse, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 33 L 72 – spm. 29
Spm. , om ministeren vil sikre, at alle landmandens tab ved en ændret vandløbsvedligeholdelse dækkes, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 34 L 72 – spm. 30
Spm. om, på hvilke punkter lovforslaget (den danske gennemførelse) går videre end VRD og tilhørende EU Guidance Documents, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 35 L 72 – spm. 31
Spm. , om ministeren kan afkræfte, at vandrammedirektivet med lovforslaget bliver overimplementeret i Danmark, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 36 L 72 – spm. 32
Spm. , om ministeren er villig til at ændre reglerne, hvis det viser sig, at vandrammedirektivet er blevet overimplementeret i Danmark, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 37 L 72 – spm. 33
Spm. om, hvordan ministeren ved nedsættelse af vandråd vil sikre, at f.eks. de berørte lodsejere bliver involveret, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 38 L 72 – spm. 34
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at vandrådene får en ligelig fordeling af interesser/interessenter og en bred inddragelse af interesser/interessenter, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 39 L 72 – spm. 35
Spm. om at redegøre for den proces, der sættes i værk, såfremt der er vandråd, hvor der ikke opnås enighed, eller hvor det ikke er muligt at pege på relevante indsatser, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 40 L 72 – spm. 36
Spm. , om ministeren vil sikre, at vandrådene bliver fornuftigt »klædt på eller uddannet« til opgaven, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 41 L 72 – spm. 37
Spm. , om ministeren vil beskrive de initiativer, ministeriet vil sætte i værk, og hvad de vil indeholde, for at sikre hensigtsmæssig etablering af vandråd, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 42 L 72 – spm. 38
Spm. om, hvilke virkemidler vandrådene får mulighed for at vælge imellem og på baggrund af hvilke instruktioner, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 43 L 72 – spm. 39
Spm. om, hvilke virkemidler i forbindelse med supplerende foranstaltninger til opnåelse af miljømål der er godkendt af Miljøministeriet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 44 L 72 – spm. 40
Spm. om, hvilke virkemidler der er nye i forhold til de virkemidler, der kan anvendes i første planperiode, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 45 L 72 – spm. 41
Spm. om, hvilke nye virkemidler der er under afprøvning og godkendelse, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 46 L 72 – spm. 42
Spm. , om ministeren vil sikre, at afvandingsmæssige interesser afføder, at modificerede vandløb karakteriseres som stærkt modificerede, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 47 L 72 – spm. 43
Spm. om at redegøre for, hvordan det sikres, f.eks. gennem bekendtgørelse om miljømål, at det fortsat er muligt at opretholde den altafgørende afvanding af dyrkningsarealer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 48 L 72 – spm. 44
Spm. , om ministeren vil sikre, at den eventuelle forsumpning af arealer, der affødes af en vandløbsindsats, bliver erstattet krone til krone, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 49 L 72 – spm. 45
Spm. om at redegøre for, hvordan en eventuel forsumpning opgøres – og hvor i processen denne vurdering foretages, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 50 L 72 – spm. 46
Spm. om at redegøre for, hvorvidt Århuskonventionen er overholdt, når ministeren påtænker at gennemføre målfastlæggelse og indsatsprogrammer for den kommende vandløbsindsats gennem bekendtgørelser uden klageadgang, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 51 L 72 – spm. 47
Spm. , om fjernelsen af klageadgangen er begrundet i ønsket om at fjerne muligheden for, at offentligheden hurtigt og billigt kan kontrollere Miljøministeriets administration af regelgrundlaget for vandplanlægningen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 52 L 72 – spm. 48
Spm. , om ministeren mener, at det er hensigtsmæssigt at fjerne klageadgangen, når det netop er den eksisterende klageadgang i miljømålsloven, der er årsagen til, at vandplanerne blev underkendt, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 53 L 72 – spm. 49
Spm. , om ministeren ikke på den baggrund mener, at det er hensigtsmæssigt at have en hurtig adgang for borgerne til at kontrollere myndighederne, når nu behovet tydeligvis er der, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 54 L 72 – spm. 50
Spm. , om ministeren mener, at den reducerede klageadgang er i tråd med lovforslaget, hvis ønsket med dette er øget offentlig inddragelse, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 55 L 72 – spm. 51
Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-13 fra Danmarks Naturfredningsforening og DANVA, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 56 L 72 – spm. 52
Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-13 fra Vandforsyningernes Fælleskontor på Samsø v/Einar Mortensen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 57 L 72 – spm. 53
Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-13 fra Foreningen af Vandværker i Danmark, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 58 L 72 – spm. 54
Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-13 fra Vandrådet i Guldborgsund Kommune, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 59 L 72 – spm. 55
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-13 fra Fakse Ladeplads Vandværk ApS, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 60 L 72 – spm. 56
Spm. om kommentar til præsentationerne fra Landbrug & Fødevarer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 61 L 72 – spm. 57
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-13 fra Laurbjerg Vandværk I/S, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 62 L 72 – spm. 58
Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-13 fra Svejstrup Vandværk, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 63 L 72 – spm. 59
Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-13 fra Svebølle Vandværk a.m.b.a. , til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 64 L 72 – spm. 60
Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-13 fra Viborg Vandråd, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 65 L 72 – spm. 61
Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/12-13 fra Foreningen af Vandværker i Danmark Region Nord, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 66 L 72 – spm. 62
Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-13 fra Vandrådet for Vandværker i Holstebro Kommune, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 67 L 72 – spm. 63
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-13 fra Vandrådet i Høje-Taastrup Kommune, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 68 L 72 – spm. 64
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-13 fra Vandråd Thy, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 69 L 72 – spm. 65
Spm. , om ministeren vil begrænse anvendelsen af erstatningsfri reguleringer under gennemførelse af 2. vandplansindsats til de hidtidige anvendte reguleringer under gødskningsloven, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 70 L 72 – spm. 66
Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-13 fra Foreningen af Vandværker i Danmark, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 71 L 72 – spm. 67
Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-13 fra Vandværksforeningen Region Øst, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 72 L 72 – spm. 68
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at partiernes tilslutning til lovforslaget alene har den konsekvens, at man støtter op om processen for vandplanindsatsen og ikke de konkrete målsætninger og indsatser, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 73 L 72 – spm. 69
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at et overfladevandområde skal udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret vandløb, hvis de ændringer af områdets fysiske udformning, som er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand, vil have negativ indvirkning på beskyttelse mod oversvømmelse, dræning eller andre bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 74 L 72 – spm. 70
Spm. om, hvornår modellen til brug for den økonomiske konsekvensvurdering af forsumpning som følge af mindre afvanding af marker vil være klar, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 75 L 72 – spm. 71
Spm. om, hvordan ministeren agter at inddrage erfaringerne fra sammenlignelige landbrugsområder i Nordtyskland i udarbejdelsen af danske mål og klassificering af vandløb i Danmark, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 76 L 72 – spm. 72
Spm. om at oversende et notat om forskellen mellem Tyskland og Danmark på målopfyldelse og indsatsprogrammer i Flensborg Fjord, hvor man i Tyskland forventer at kunne nå målopfyldelse gennem frivillige aftaler og med optimal gødskning, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
L 71 – spm. 77 L 72 – spm. 73
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at den foreslåede klageadgang i lovforslaget er identisk med den klageadgang, man havde i den tidligere ordning, til miljøministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 71 og L 72

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. om at redegøre for, hvilken model for beregning af økonomiske konsekvenser i oplandet ministeren vil anbefale, når en ændret grødeskæring medfører højere vandstand i vandløbene, til miljøministeren
B
Samrådsspm. om at redegøre for de forskelle, der vil være, ved at man fremover skal implementere via bekendtgørelser i forhold til det nuværende regelsæt, til miljøministeren


Bilag 2

Tre af udvalgets spørgsmål til miljøministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålene og ministerens svar er optrykt efter ønske fra V, DF, LA og KF.

Spørgsmål 72 (L71)

Kan ministeren bekræfte, at partiernes tilslutning til lovforslaget alene har den konsekvens, at man støtter op om processen for vandplanindsatsen og ikke de konkrete målsætninger og indsatser?

Svar

Ja, forslag til lov om vandplanlægning fastsætter den overordnede ramme og proces for vandplanlægningen og ikke de konkrete målsætninger og indsatser.

Spørgsmål 73 (L71)

Kan ministeren bekræfte, at et overfladevandområde skal udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret vandløb, hvis de ændringer af områdets fysiske udformning, som er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand, vil have negativ indvirkning på beskyttelse mod oversvømmelse, dræning eller andre bæredygtige menneskelig udviklingsaktiviteter?

Svar

Ja, givet det opfylder betingelserne. Efter forslag til lov om vandplanlægning kan et vandløb udpeges som stærkt modificeret, hvis de ændringer af vandløbets hydromorfologiske (fysiske) karakteristika, som er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand, vil have betydelige negative indvirkninger på f.eks. dræning, beskyttelse mod oversvømmelse eller andre lige så vigtige bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter.

Det er dog en betingelse efter direktivet, at formålet med dræning m.v. ikke med rimelighed på grund af tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger kan nås med andre midler, som miljømæssigt er en væsentlig bedre løsning.

Spørgsmål 77 (L 71)

Kan ministeren bekræfte, at den foreslåede klageadgang i lovforslaget er identisk med den klageadgang, man havde i den tidligere ordning? I den forbindelse ønskes oplyst, om dette er sikret ved konsekvensrettelser i bemærkningerne til lovforslaget?

Svar

Med lovforslaget etableres et nyt koncept, hvor miljømål og indsatser fastsættes i bekendtgørelser, og vandområdeplanen er et dokument, der informerer om den samlede vandplanlægning og indeholder resumé af bl.a. miljømål og indsatser. Efter reglerne (i miljømålsloven) i dag fastsættes miljømål og indsatsprogrammer i vandplaner, som er bindende. Der er med andre ord tale om to forskellige reguleringskoncepter, der ikke direkte lader sig sammenligne.

Hvis man isoleret kigger på klageadgangen over vandplanerne efter miljømålsloven og klageadgangen over vandområdeplanerne efter ændringsforslaget, er det den samme klageadgang, idet der i begge tilfælde kan klages over planernes tilvejebringelse.