Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter

I medfør af § 23, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med KL og Danske Regioner fastsættes:

§ 1. Som internt dokument anses i denne bekendtgørelse et dokument, der ikke er afgivet til udenforstående, jf. § 23, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, i lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 2. Et internt dokument i en kommune er, uanset dets interne karakter, jf. § 1, omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler, såfremt det pågældende dokument er udarbejdet som et selvstændigt dokument og foreligger i endelig form, og såfremt dokumentet indeholder:

1) en dagsorden til et udvalgsmøde med forvaltningens eventuelle indstillinger,

2) en dagsorden til et kommunalbestyrelsesmøde med forvaltningens og udvalgenes eventuelle indstillinger,

3) kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, herunder i form af instruktioner m.v. til vedkommende forvaltning,

4) anden skriftlig kommunikation mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg end den i nr. 2 nævnte, eller

5) skriftlig kommunikation mellem udvalgene indbyrdes.

Stk. 2. Bilag til et dokument omfattet af stk. 1, nr. 1-5, er omfattet af bekendtgørelsen, såfremt bilaget indeholder indstillinger fra forvaltningen eller udvalgene eller instruktioner til forvaltningen. Bilag til åbne dagsordenspunkter på kommunalbestyrelsesmøder er omfattet af bekendtgørelsen, medmindre hensyn til den interne beslutningsproces i kommunen afgørende taler herimod.

§ 3. Et internt dokument i en region er, uanset dets interne karakter, jf. § 1, omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler, såfremt det pågældende dokument er udarbejdet som et selvstændigt dokument og foreligger i endelig form, og såfremt dokumentet indeholder:

1) en dagsorden til et udvalgsmøde med forvaltningens eventuelle indstillinger,

2) en dagsorden til et regionsrådsmøde med forvaltningens og udvalgenes eventuelle indstillinger,

3) regionsrådets og udvalgenes beslutninger, herunder i form af instruktioner m.v. til vedkommende forvaltning,

4) anden skriftlig kommunikation mellem et regionsråd og dettes udvalg end den i nr. 2 nævnte, eller

5) skriftlig kommunikation mellem udvalgene indbyrdes.

Stk. 2. Bilag til et dokument omfattet af stk. 1, nr. 1-5, er omfattet af bekendtgørelsen, såfremt bilaget indeholder indstillinger fra forvaltningen eller udvalgene eller instruktioner til forvaltningen. Bilag til åbne dagsordenspunkter på regionsrådsmøder er omfattet af bekendtgørelsen, medmindre hensyn til den interne beslutningsproces i regionen afgørende taler herimod.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for dokumenter, der er oprettet efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 16. december 2013

Margrethe Vestager

/ Christina Ekmann