Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, fastsættes:

§ 1. Lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup, kan opnå ret til ansættelse på lige fod med personer, der har gennemført uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, ved at aflægge en supplerende prøve.

§ 2. Den supplerende prøve består af prøve i mindst to undervisningsfag, der indgår i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Et af undervisningsfagene skal almindeligvis være Dansk 1.-6. klassetrin, Dansk 4.-10. klassetrin, Matematik 1.-6. klassetrin eller Matematik 4.-10. klassetrin.

Stk. 2. Bestemmelserne for de enkelte undervisningsfag og prøver fremgår af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

§ 3. Prøverne aflægges efter dimittendens valg i henhold til § 2, stk. 4, eller § 5 (som selvstuderende) i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og skal normalt aflægges inden for en periode på 2 år.

Stk. 2. Prøverne aflægges på en professionshøjskole, der udbyder uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, herunder udbyder de ønskede undervisningsfag.

§ 4. Dimittenden indstiller sig til prøverne efter aftale med professionshøjskolen i de terminer, der er gældende for lærerstuderende. Dimittenden kan i hver termin indstille sig til prøve i et eller flere undervisningsfag.

§ 5. Prøven for hvert undervisningsfag skal være bestået med karakteren mindst 02.

Stk. 2. Efter at den sidste prøve er bestået, udsteder professionshøjskolen bevis for den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup, med bemærkning om, at den pågældende herefter i henhold til folkeskolelovens § 28, stk. 1, har samme adgang til at søge stilling i folkeskolen som personer, der har gennemgået uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Stk. 3. I øvrigt gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.

§ 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 7. Professionshøjskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til professionshøjskolen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Professionshøjskolen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 773 af 10. august 2009 om den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven), ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Dimittender fra den Frie Lærerskole i Ollerup kan aflægge den supplerende prøve i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, så længe de i bekendtgørelsen nævnte prøver afholdes, dog senest sommeren 2018.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 13. december 2013

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert