Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udlevering af dokumenter og nøgleoplysninger
Kapitel 2 Penge- og realkreditinstitutters indberetning af finansielle nøgleoplysninger
Kapitel 3 Andelsboligforeningernes udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

I medfør af § 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 610 af 12. juni 2013, og efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren fastsættes:

Kapitel 1

Udlevering af dokumenter og nøgleoplysninger

§ 1. Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere følgende dokumenter og nøgleoplysninger til erhververen:

1) Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter.

2) Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget.

3) Et referat fra andelsboligforeningens senest afholdte ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger.

4) Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet. Sker udlevering i papirform, kan udlevering begrænses til vedligeholdelsesplanens konklusioner, såfremt de er dækkende for planens indhold.

5) Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

6) Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. bilag 1.

7) Nøgleoplysninger om den aktuelle andelsbolig til salg, herunder en opstilling af hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar, jf. bilag 2.

8) En erklæring fra andelsboligforeningen, hvis der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden senest godkendte regnskab eller seneste nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, jf. bilag 3.

Stk. 2. Udlevering af et eller flere af de i stk. 1 nævnte dokumenter kan ske ved henvisning til en af andelsboligforeningen oprettet hjemmeside, hvor dokumentet eller dokumenterne er gjort offentligt tilgængelig.

§ 2. Nøgleoplysningerne, jf. § 1, stk. 1, nr. 6 og 7, og en erklæring, jf. § 1, stk. 1, nr. 8, skal udleveres i særlige formularer, der er godkendt af ministeren for by, bolig og landdistrikter, jf. bilag 1-3.

§ 3. De i bilag 1 nævnte nøgleoplysninger B1-B6, C1-C3, D1-D2, E1-E2, F1-F4, G1-G3, H1-H3, J, K1-K3, M1-M3, P og R skal optages som noter til andelsboligforeningens årsregnskab.

Kapitel 2

Penge- og realkreditinstitutters indberetning af finansielle nøgleoplysninger

§ 4. Penge- og realkreditinstitutter, der har ydet lån og hertil knyttede finansielle aftaler til en andelsboligforening, skal med undtagelse af nøgleoplysningerne P, Q og R indberette finansielle nøgleoplysninger om foreningens lån til brug for nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, jf. bilag 1, pkt. 4.

Stk. 2. Oplysning om risikoklassificering af lån, jf. bilag 1, pkt. 4, nøgleoplysning O, skal kun indberettes for lån, der er omfattet af Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr. 1457 af 18. december 2012 om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter.

Stk. 3. Oplysningerne skal indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters internetbaserede nøgleoplysningssystem for andelsboliger i de af ministeriet nærmere fastsætte dataformater.

§ 5. Penge- og realkreditinstitutterne skal indberette de finansielle nøgleoplysninger for hvert enkelt lån og finansiel aftale, som de har ydet til eller indgået med en andelsboligforening.

Stk. 2. Indberetningen skal ske mindst én gang årligt samtidig med udsendelse af årsopgørelsen for det pågældende lån eller den finansielle aftale.

Kapitel 3

Andelsboligforeningernes udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer

§ 6. Andelsboligforeningen skal senest på anmodning fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, indberette de i bilag 1, pkt. 1-3, nævnte nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og udfylde "Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg", jf. bilag 2.

Stk. 2. Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. bilag 1, pkt. 1-3, skal indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters internetbaserede nøgleoplysningssystem for andelsboliger på baggrund af det senest godkendte regnskabsmateriale for andelsboligforeningen og øvrigt relevant materiale i foreningen.

§ 7. Andelsboligforeningen skal hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning som nævnt i § 6 udlevere "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen", jf. bilag 1, og "Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg", jf. bilag 2, til den andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig. For "Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg" løber fristen på 10 dage for udlevering fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre m.v. Nøgleoplysningsskemaerne kan sendes elektronisk til andelshaveren.

§ 8. Andelsboligforeningen kan anvende et allerede udarbejdet "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen", jf. bilag 1, ved efterfølgende anmodning fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, så længe det er baseret på senest godkendte årsregnskab for andelsboligforeningen.

§ 9. Andelsboligforeningen skal i "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen", jf. bilag 1, oplyse, hvornår dette er udarbejdet.

Stk. 2. Er der på tidspunktet for indberetning af nøgleoplysninger for andelsboligforeningen, jf. § 6, eller ved anvendelse af et allerede udarbejdet nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, jf. § 8, sket væsentlige ændringer i de finansielle nøgleoplysninger fra penge- og realkreditinstitutterne, der ligger til grund for skemaet, eller i andre nøgleoplysninger, skal andelsboligforeningen oplyse om disse ændringer i en erklæring som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 8, jf. bilag 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte erklæring skal udleveres til den andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, sammen med "Nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen".

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Den i § 1, stk. 1, nævnte pligt til at udlevere dokumenter og nøgleoplysninger finder anvendelse på aftaler om overdragelse af en andel i en andelsboligforening, der indgås på et tidspunkt, hvor der foreligger et godkendt regnskab vedrørende det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Den hidtil gældende regel om oplysningspligt i andelsboliglovens § 6, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010, finder anvendelse for aftaler om overdragelse, der indgås inden det i 1 pkt. nævnte tidspunkt.

Stk. 3. Den i § 4 nævnte pligt for penge- og realkreditinstitutterne til at indberette finansielle nøgleoplysninger indtræder uanset bestemmelsen i § 5, stk. 2, første gang i marts 2014, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. De finansielle nøgleoplysninger, der ligger til grund for udarbejdelse af de i bilag 1, pkt. 4, nævnte nøgleoplysninger S, T og U skal indberettes første gang pr. 31. december 2014.

Stk. 5. Den i § 6, stk. 1, nævnte pligt for andelsboligforeningerne til at indberette nøgleoplysninger, og den i § 7 nævnte pligt til at udlevere "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen" finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor der foreligger et godkendt regnskab vedrørende det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 16. december 2013

Carsten Hansen

/ Annette Klint Kofod


Bilag 1

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

DETTE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU BRUGER SKEMAET

 
Oplysningerne i skemaet er opgjort pr.
 
[Generel vejledning om brug af nøgleoplysningsskemaet indgår i skema på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside].

 
1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENINGEN

   
Oplysningerne i afsnit 1-3 samt P og R i afsnit 4 er opgjort pr.
 
Låneoplysninger i afsnit 4 (undtagen P og R) er opgjort pr.
 
Seneste regnskabsperiode

     
A1
Navn
 
A2
Adresse
 
A3
CVR-nr.
 

       
   
Antal
BBR Areal, m²
B1
Andelsboliger
   
B2
Erhvervsandele
   
B3
Boliglejemål
   
B4
Erhvervslejemål
   
B5
Øvrige lejemål, kældre, garager m.v.
   
B6
I alt
   

           
 
Sæt kryds
Boligernes areal (BBR)
Boligernes areal
(anden kilde)
Det oprindelige indskud
Andet
C1
Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien?
       
C2
Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften?
       
C3
Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her:

     
D1
Foreningens stiftelsesår
 
D2
Ejendommens opførelsesår
 

       
       
   
Ja
Nej
E1
Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen?
   
E2
Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen:

         
 
Sæt kryds
Anskaffelses-prisen
Valuarvurdering
Offentlig
vurdering
F1
Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien
     
   
Kr.
Gns. kr. pr. m²
F2
Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip
   
F3
Generalforsamlingsbestemte reserver
   
   
%
F4
Reserver i procent af ejendomsværdi
 

       
   
Ja
Nej
G1
Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning?
   
G2
Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)?
   
G3
Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom?
   

 
2. ANDELSBOLIGFORENINGENS DRIFT, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED

     
   
Gns. kr. pr.
andels-m² pr. år
H1
Boligafgift
 
     
H2
Erhvervslejeindtægter
 
     
H3
Boliglejeindtægter
 

       
   
Ja
Nej
I
Er der erhvervslejemål, der er opsagt eller står tomme (hvor der ikke er indgået ny kontrakt)?
   

         
   
Forrige år
Sidste år
I år
J
Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. andels-m² (sidste 3 år)
     

     
   
Gns. kr. pr.
andels-m²
K1
Andelsværdi
 
K2
Gæld ÷ omsætningsaktiver
 
K3
Teknisk andelsværdi
 

 
3. BYGGETEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE

       
   
Ja
Nej
L1
Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering?
   
L2
Er der udarbejdet en rapport, der beskriver ejendommens tilstand?
   
L3
Er der på generalforsamling besluttet større vedligeholdelsesarbejder?
   
L4
. . . hvis ja, er der en plan for det, herunder for finansieringen?
   
L5
. . . og er der hensat midler til disse arbejder?
   

         
   
Forrige år
Sidste år
I år
M1
Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. m²)
     
M2
Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. kr. pr. m²)
     
M3
Vedligehold, i alt (kr. pr. m²)
     

     
N
Ejendommens energimærke, A (højest), B, C, D, E, F eller G (lavest)
 

 
4. FINANSIELLE FORHOLD

                 
O
Lån og finansielle aftaler
Type
Restgæld
(værdi ved indfrielse)
Afdrages pt. på gælden
Påbegyndelse af afdrag
Næste
rentetilpasning
Restløbetid,
år
Risikoklassificering
                 
                 
                 
                 
                 
 
I alt
           

     
   
%
P
Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi)
 

 
4.1 Afdrag

     
   
%
Q
Andel af foreningens gæld der pt. afdrages på:
 

         
   
Forrige år
Sidste år
I år
R
Årets afdrag pr. andels-m² (sidste 3 år)
     

   
S
Figur 1. Ydelsesprofil
   

 
4.2 Renteusikkerhed

   
T
Figur 2. Ydelsesprofil
   

 
4.3 Formueusikkerhed

   
U
Figur 3. Udvikling i restgæld
   

 
5. FORENINGENS BEMÆRKNINGER TIL SKEMAET

Her kan andelsboligforeningen komme med sine bemærkninger til skemaet:


Bilag 2

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA OM ANDELSBOLIG TIL SALG

     
Z1
Foreningens navn
 
Z2
Andelens adresse
 

 
Oplysningerne i skemaet er opgjort pr.
 
[Vejledningstekst indgår i skema på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside].

       
   
Kr.
Z3
Boligens andelsværdi
   
Z4
Forbedringer af andelen
   
Z5
Tillæg/fradrag for god/dårlig vedligeholdelsesstand
   
Z6
Tillæg for inventar tilpasset boligen
   
Z7
Maksimalpris i alt
   
       
Z8
Andelen er sat til salg til
   
   
Kr. pr. år
Kr. pr. md.
Z9
Boligafgift
   
       
Z10
Tillæg for tv, internet m.v.
   
       
Z11
Acontobeløb vedr. vand og varme
   
       
Z12
Vedtagne ændringer i boligafgiften det kommende år
   

   
Z13
Andelsboligens størrelse (fra Bygning- og Boligregistret - BBR)
 
   
   
Din andel
/
Foreningen
i
alt
· 100 =
Procent andel
Z14
Fordelingstal for andelsværdien
 
/
 
· 100 =
%
Z15
Fordelingstal for boligafgiften
 
/
 
· 100 =
%
Z16
Hvis der anvendes et fordelingstal, der ikke kan sættes på brøk, beskrives fordelingstallet her:


Bilag 3

ERKLÆRING OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ”NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN”

NB: Erklæring udfyldes kun, hvis der er sket væsentlige ændringer

   
Angiv nummer på nøgleoplysning:
Angiv hvornår ændringen er sket:
Beskriv kort hvilken ændring, der er sket: