Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Adgang til lånoptagelse m.v.
Kapitel 2 Kassekredit og vilkår for låntagning m.v.
Kapitel 3 Dispensation
Kapitel 4 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

I medfør af §§ 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Adgang til lånoptagelse m.v.

§ 1. En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2 og §§ 16-17.

§ 2. En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. § 3, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter:

1) Investeringsudgiften ved netvirksomhed og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald, jf. § 4, stk. 1, 1. pkt., i lov om elforsyning.

2) Udgiften til overførelse af aktiver til forsyningspligtige virksomheder, jf. § 102, stk. 2, i lov om elforsyning.

3) Investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse.

4) Investeringsudgiften til renovation m.v. Ved investering i affaldsforbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse gælder nr. 3.

5) Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Til energiforsyningsanlæg kan der uanset bestemmelsen i § 10, stk. 1, optages nominelle lån med op til fem års afdragsfrihed.

6) Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 og 4. Ved energibesparende foranstaltninger forstås:

a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger,

b) udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til eløkonomiske typer og

c) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet.

7) Udgiften til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende energikilder i eksisterende ejendomme til kommunale formål.

8) Udgiften, herunder indfriede garantier, til foranstaltninger omfattet af en saneringsplan i henhold til lov om sanering, en beslutning i medfør af lov om byfornyelse og boligforbedring, en beslutning i medfør af lov om byfornyelse eller en beslutning i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, dog kun 95 pct. af udgifter, herunder indfriede garantier, til beslutninger efter den 31. december 2000.

9) Udgiften ved gennemførelse af forbedringer i kommunale beboelsesejendomme efter forslag fra beboerrepræsentanterne eller efter krav fra beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne.

10) Udgiften ved kommunens andelsindskud i henhold til § 2, stk. 7, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

11) Udgiften til indfriede garantier ved opførelse af støttede private andelsboliger i henhold til lov om boligbyggeri og lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller opførelse af ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om almene boliger m.v.

12) Udgiften, ekskl. grundkapitalen, ved opførelse eller erhvervelse af kommunale almene ældreboliger i medfør af lov om almene boliger m.v., udgiften til udbedringsarbejder m.v. i kommunale almene ældreboliger efter samme lovs § 91, stk. 8 og § 92, stk. 3, jf. § 96, udgiften til ekstraordinære renoveringsarbejder i kommunale ældreboliger efter samme lovs § 98, stk. 2, udgiften ved opførelse, erhvervelse eller ombygning af skæve boliger efter samme lovs § 149 a og udgiften til udbedring af byggeskader i kommunale ældreboliger efter samme lovs § 157, stk. 1 og 2. Til ældreboligformål og skæve boliger kan der uanset bestemmelsen i § 10, stk. 1, optages lån i kreditinstitutter og i KommuneKredit efter reglerne i lov om almene boliger m.v.

13) Udgiften til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven.

14) 85 pct. af udgiften til erhvervelse af arealer og ejendomme til kommunal jordforsyning med benyttelseskode 05: Landbrug bebygget, 07: Frugtplantage, gartneri og planteskoler eller 17: Ubebygget landbrugslod m.v. ved den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering.

15) Udgiften ved erhvervelse af ejendomme i medfør af § 47 A i lov om planlægning. Optages lån efter denne bestemmelse, skal lånet indfries, når ejendommen overgår til kommunalt formål, eller der skal ske deponering efter reglerne i § 6.

16) Udgiften til lån efter § 1, stk. 1, i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, fratrukket de i regnskabsåret indfriede lån.

17) Udgiften til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter ved de i bilaget anførte færgeoverfarter.

18) Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne.

19) Udgiften til håndtering af tag- og overfladevand, som et vandselskab, jf. § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 5, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Stk. 2. En kommunes adgang til at optage lån omfatter herudover følgende lån:

1) Lån, der efter § 3, stk. 1, nr. 3, henregnes til en kommunes låntagning, og som optages med henblik på at varetage netvirksomhed og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald, jf. § 4, stk. 1, 1. pkt., i lov om elforsyning.

2) Lån, der svarer til det beløb, som samtidig bliver anvendt til indfrielse af ældre byggelån eller -kreditter, inkl. påløbne renter, der tidligere er optaget i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller tilsvarende tidligere bestemmelser fastsat af økonomi- og indenrigsministeren.

3) Lån, hvis provenu fuldt ud anvendes til indfrielse af eksisterende lån. Ved omlægning til et serie- eller annuitetslån er det en betingelse, at den totale finansiering herved til stadighed opfylder kravene i § 10, stk. 1. Hvis omlægningen sker fra et stående lån eller et lån med en afdragsfri periode, er det derudover en betingelse, at den gennemsnitlige løbetid af den totale finansiering ikke herved overstiger 10 år. Ved omlægning til et stående lån eller lån med en afdragsfri periode er det en betingelse, at den totale finansiering herved til stadighed opfylder kravene i § 10, stk. 2. Hvis flere lån omlægges samtidig til et nyt lån, beregnes restløbetiden som en vægtet sum af de enkelte låns restløbetid.

4) Lån og aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der overtages fra en anden kommune eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, 4, 6 og 7, når lånet eller aftalen tidligere er optaget eller indgået i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller tilsvarende tidligere bestemmelser fastsat af økonomi- og indenrigsministeren.

5) Indestående prioriteter, der overtages i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom, såfremt ejendommen erhverves af kommunen som ufyldestgjort panthaver på en tvangsauktion. Overtages prioriteter efter denne bestemmelse, skal prioriteterne indfries, hvis ejendommen overgår til kommunalt formål, eller der skal ske deponering efter reglerne i § 6.

Stk. 3. Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Stk. 4. Ved opgørelsen af kommunernes adgang til at optage lån efter stk. 1 og 2 kan ikke medregnes værdien af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler, anlæg m.v., som før aftalens indgåelse har været i kommunens eje, jf. § 11.

Stk. 5. En kommunes låneadgang efter stk. 1, nr. 3 og 4, er i hvert regnskabsår begrænset til investeringsudgiften med fradrag af opkrævede drifts- og anlægsindtægter, for hvilke der ikke er afholdt udgifter, dog maksimalt kommunernes udlæg på det enkelte forsyningsområde ultimo det pågældende regnskabsår.

§ 3. Til en kommunes låntagning henregnes:

1) Lån, der alene optages af kommunen.

2) Den del af lån optaget af flere kommuner i forening, som ifølge den indgåede aftale påhviler kommunen.

3) Den del af lån optaget af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen.

4) Lån optaget af andre institutioner end de, der hører under stk. 1, nr. 1, 2 og 3, og som efter aftale med kommunen stiller pladser til rådighed med henblik på at løse opgaver efter lov om social service, lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge eller lov om aktiv socialpolitik. Lånet medregnes forholdsmæssigt i forhold til de pladser, der er til rådighed for kommunen.

5) Indestående prioriteter, der overtages, og pantebreve, der udstedes til sælger i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.

6) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

7) Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

8) Lån eller aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der ikke er omfattet af nr. 1-7, i det omfang kommunen meddeler garanti eller anden sikkerhed for lånet eller aftalen, og lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Stk. 2. De dispositioner, der er nævnt i stk. 1, nr. 8, henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der meddeles garanti for lån til følgende formål:

1) Almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, skæve boliger og støttede private andelsboliger eller ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v.

2) Grundejerbidrag og private fællesveje i henhold til lov om grundejerbidrag til offentlige veje og lov om private fællesveje.

3) Kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Stk. 3. Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning.

Stk. 4. De aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der er omfattet af stk. 1, nr. 6, 7 og 8, henregnes dog ikke til kommunens låntagning, såfremt revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed for forlængelse.

§ 4. Lån opgøres med fradrag af eventuelt kurstab. Obligationslån opgøres til kursværdien af obligationerne ved hjemtagelsen af disse, selv om salg af obligationer endnu ikke har fundet sted.

Stk. 2. Indestående prioriteter og sælgerpantebreve opgøres til kurs 80. Lån med en restløbetid på 3 år eller derunder opgøres dog til restgældens nominelle beløb.

Stk. 3. Ved opgørelsen af byggelån og, for fælleskommunale selskaber, kassekreditter medregnes alene lån, som ikke omfattes af bestemmelserne i § 9. Sådanne lån medregnes med det beløb, der ved årets udgang er trukket på lånet ud over det ved årets begyndelse trukne beløb.

§ 5. Indgåelse af de i § 3, stk. 1, nr. 6, 7 og 8, nævnte aftaler opgøres som den højeste af følgende værdier:

1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms.

2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Stk. 2. Når en kommune betaler en løbende ydelse for benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., inklusive moms, der kan refunderes i medfør af bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, opgøres beløbet efter stk. 1, nr. 1, dog eksklusive moms.

Stk. 3. Ombygningsudgifter, som er aftalt i kontrakt med udlejer, skal medregnes i opgørelsen.

Stk. 4. Ved efterfølgende forbedring i form af udvidelse, renovering eller anden genopretning, der ikke har karakter af almindelig vedligeholdelse af det lejede, medregnes ligeledes et beløb i låntagningen svarende til omkostningerne hertil.

Stk. 5. Når en kommune opsiger en lejeaftale og indgår en ny lejeaftale inden for det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår, reduceres beløbet opgjort efter stk. 1 med værdien af det opsagte lejemål ligeledes opgjort efter stk. 1.

Stk. 6. Hvor en kommune indgår en aftale, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 6, 7 eller 8, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., der på tidspunktet for indgåelse af aftalen ikke er opført, henregnes aftalen til kommunens låntagning med et beløb, der i året for aftaleindgåelsen og hvert af de efterfølgende år svarer til opførelsesomkostningerne, der afholdes i det pågældende år.

§ 6. De i § 3, stk. 1, nr. 2-8, nævnte lån og aftaler henregnes ikke til kommunens låntagning, hvis kommunen samtidig deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer med en tilsvarende kursværdi i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit.

Stk. 2. Deponering opgøres på grundlag af værdiansættelsen af lån efter § 4 eller leje- og leasingaftaler m.v. efter § 5.

Stk. 3. I låneperioden eller aftaleperioden kan der af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer efter 1 år årligt hæves eller frigives en femogtyvendedel (1/25) i 25 år. Endvidere kan der hvert år i låneperioden eller aftaleperioden hæves eller frigives de til de deponerede beløb tilskrevne renter. Hvis kommunen i årene, efter at deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme.

Stk. 4. Ved aftalens ophør henholdsvis lånets indfrielse kan kommunen hæve den eventuelt resterende del af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer.

§ 7. Ved et salg af en af kommunens faste ejendomme, herunder anlæg, for hvilken kommunen har optaget lån, skal kommunen indfri det pågældende lån, medmindre kommunen efter reglerne i § 6 samtidig med salget deponerer et beløb svarende til det beløb, hvormed det pågældende lån kan indfries, jf. dog § 8.

§ 8. Ved en overdragelse af en af kommunens faste ejendomme, herunder anlæg, for hvilken kommunen har optaget lån, til et selskab med begrænset hæftelse, som kommunen helt eller delvist ejer, skal kommunen nedbringe det pågældende lån med et beløb, der svarer til overdragelsessummen fratrukket den del heraf, der betales med aktier eller lignende i selskabet (apportindskud). Ved et senere salg af sådanne aktier eller lignende skal kommunen nedbringe det pågældende lån med et beløb, der svarer til salgssummen ved salget af aktierne eller lignende.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder dog ikke, hvis kommunen efter reglerne i § 6 samtidig med overdragelsen deponerer et beløb, der svarer til det beløb, hvormed det pågældende lån skulle have været nedbragt efter stk. 1.

Kapitel 2

Kassekredit og vilkår for låntagning m.v.

§ 9. I kommuner må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 9.50.50, kassekreditter og byggelån, excl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 9.22.01-9.22.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«.

Stk. 2. Kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende kommunal indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditten inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede endelige lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning.

§ 10. Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger m.v. Lån til formål efter § 2, stk. 1, nr. 5, kan dog optages med løbetid op til 30 år.

Stk. 2. Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Stk. 3. En kommune kan indgå terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af renter og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag henholdsvis at modtage eller betale et beløb i udenlandsk valuta. En kommune må ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro.

Stk. 4. En kommune kan omlægge lån, der er optaget, ved hjælp af simple rente- og/eller valutaswap-aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner.

Stk. 5. En kommune kan indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger). En kommune kan endvidere udstede certifikater med løbetid på mindre end 1 år. Provenuet af de indgåede aftaler og udstedte certifikater indgår på almindelige vilkår i beregningen af de kommunale kassekreditmuligheder i henhold til § 9.

§ 11. En kommunalbestyrelse kan ikke uden økonomi- og indenrigsministerens godkendelse indgå en aftale, herunder leje- og leasingaftale, om benyttelse af ejendomme, lokaler, anlæg m.v., inventar, driftsmidler eller apparatur, der før aftalens indgåelse har været i kommunens eje. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter betingelser for godkendelsen, herunder de nærmere vilkår for deponering.

§ 12. Garanti for lån kan kun meddeles, hvis lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10, stk. 1-4 samt § 2, stk. 2, nr. 3.

Stk. 2. Garantier for lån til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål følger uanset stk. 1 løbetidsreglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Stk. 3. Garantier for lån til formål omfattet af lov om almene boliger m.v. følger uanset stk. 1 løbetidsreglerne i lov om almene boliger m.v.

Stk. 4. Garantier for lån optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan uanset stk. 1 meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

§ 13. En kommunalbestyrelse kan ikke uden statsforvaltningens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte begrænsning i adgangen til at afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende gælder ikke tilsagn om grundtilskud til daghøjskoler og produktionsskoler.

§ 14. En kommunalbestyrelse kan ikke uden statsforvaltningens samtykke pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. Samtykke er dog ikke fornødent, hvis kommunen alene hæfter med sit indskud, og der ikke pådrages kommunen forpligtelser med hensyn til eventuelle yderligere indskud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog uden samtykke efter stk. 1 optage lån i realkreditinstitutter og i KommuneKredit, uanset om kommunen ved lånoptagelsen indtræder som medlem af den långivende forening, samt hæfte for lån til finansiering af leasingkontrakter, som optages i KommuneKredit.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere uden samtykke efter stk. 1 pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, institution, et selskab eller lignende efter sundhedslovens § 78, stk. 7, som er godkendt af ministeren for sundhed og forebyggelse.

§ 15. Beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, herunder beslutning om pådragelse af solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Stk. 2. Økonomiudvalget eller et stående udvalg kan dog bemyndiges til at træffe de beslutninger, som er nævnt i stk. 1, inden for den beløbsramme og øvrige vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter. I kommuner med magistratsstyre kan kommunalbestyrelsen give bemyndigelse til det magistratsmedlem, under hvis forvaltningsområde sagen om påtagelse af garantiforpligtelsen hører.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte begrænsninger i adgangen til at træffe beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser gælder ikke for beboerindskudslån og lån til vej- og kloakformål.

Stk. 4. Beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Kapitel 3

Dispensation

§ 16. Økonomi- og indenrigsministeren kan for det enkelte regnskabsår inden for en ramme til hvert af de formål, der fastlægges af økonomi- og indenrigsministeren, meddele dispensation til optagelse af lån ud over, hvad der følger af bestemmelserne i § 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan endvidere som led i aftaleforhandlinger meddele generelle dispensationer.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation til optagelse af kortvarige lån.

Stk. 3. Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i § 2, stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiviteter, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal lån dog senest være optaget ét år efter den i § 2, stk. 3, anførte frist.

Stk. 4. En dispensation i henhold til stk. 1 kan i det regnskabsår, hvortil dispensationen oprindelig er meddelt, anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter inden for samme formål, som dispensationen er meddelt til.

§ 17. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelserne i § 2, stk. 3, § 2, stk. 4, § 5, § 9, § 10 og § 12.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 14, stk. 3, træder i kraft den 1. juli 2014. § 16, stk. 3 og 4, har virkning fra og med regnskabsåret 2013.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ophæves.

Stk. 4. Lån optaget før den 1. januar 2012 i anden valuta end danske kroner og euro kan fortsat omlægges i anden valuta end danske kroner og euro, jf. § 2, stk. 2, nr. 3.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 17. december 2013

P.M.V.
E.B.
Niels Jørgen Mau

/ Søren H. Thomsen


Bilag 1

Overfart

Rederi

Stigsnæs-Agersø
Færgeselskabet Vestsjælland, 4230 Skælskør
Anholt-Grenaa
Grenå-Anholt Færgefart, 8500 Grenå
Askø-Bandholm
Lolland Kommune, 4930 Maribo
Assens-Baagø
Assens-Bågø Færgen A/S, 5610 Assens
Barsø Landing-Barsø
Aabenraa Kommune, 6200 Aabenraa
Birkholm-Marstal
Ærø Kommune, Rådhuset, 5970 Ærøskøbing
Fejø-Kragenæs
Lolland Kommune, 4930 Maribo
Gudhjem-Christiansø
Christiansøfarten Aps, 3760 Gudhjem
Kulhuse-Sølager
Kulhusfærgen A/S, 3390 Hundested
Hals-Egense
Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, 9400 Nørresundby
Aalborg-Egholm
Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, 9400 Nørresundby
Endelave-Snaptun
Endelave Færgefart, Horsens Kommune, 8700 Horsens
Femø-Kragenæs
Lolland Kommune, 4930 Maribo
Fur-Branden
Fursund Færgeri, Skive Kommune, 7800 Roslev
Faaborg-Lyø-Avernakø
Ø-Færgen A/S, Færgevej 23, 5600 Fåborg
Feggesund-Arup Holme
I/S Thy-Mors Færgefart, 7900 Nykøbing Mors
Hjarnø-Snaptun
Hjarnø Færgefart, Hedensted Kommune, 8722 Hedensted
Hjortø-Svendborg
Hjortøbåden, Svendborg Kommune, 5700 Svendborg
Sundsøre-Hvalpsund
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S, 9600 Aars
Bogø-Stubbekøbing
Bogø-Stubbekøbing Overfarten, 4760 Vordingborg
Frederikshavn-Hirsholmene
Frederikshavn - Freddy Jacobsen, Holmbovej 37, 9900 Frederikshavn
Nakskov-/Slotø/Vejlø/Enehøje
Torben Rasmussen, Stormarks Alle 45, 2. sal, 4900 Nakskov
Ballebro-Hardeshøj
Hardeshøj-Ballebro Færgefart, Sønderborg Kommune, 6400 Sønderborg
Thyborøn-Agger
Thyborøn-Agger Færgefart A.m.b.a. , 7680 Thyborøn
Orø-Hammer Bakker
Østre Færge A/S, 4300 Holbæk
Rørvig-Hundested
Hundested-Rørvig Færgefart A/S, 4581 Rørvig
Bjørnø-Faaborg
Andelsselskabet Bjørnø Færgen Amba, Bjørnø, 5600 Fåborg
Vesterø Havn-Frederikshavn
Færgeselskabet Læsø, Vesterø Havn, 9940 Læsø
Marstal-Rudkøbing
Ærøfærgerne A/S, 5970 Ærøskøbing
Nekselø-Havnsø
Færgeselskabet Vestsjælland, 4592 Sejerø
Næssund Mors-Næssund Thy
I/S Thy-Mors Færgefart, 7900 Nykøbing Mors
Omø-Stignæs
Færgeselskabet Vestsjælland, 4230 Skælskør
Orø-Holbæk
Færgefarten Orø-Holbæk, Holbæk Kommune, 4300 Holbæk
Svaneke-Christiansø
Niels Peter Sonne, Fiskergade 8, 3740 Svaneke
Sejerø-Havnsø
Færgeselskabet Vestsjælland, 4592 Sejerø
Samsø-Hov
Rederiet Færgen, 3700 Rønne ved afdeling Samsø Færgen
Rudkøbing-Strynø
Strynø-Rudkøbing Færgefart ApS, 5900 Rudkøbing
Rønbjerg-Livø
I/S Rederiet Miniline, 9681 Ranum
Søby-Fåborg
Ærøfærgerne A/S, 5970 Ærøskøbing
Hov-Tunø
Odder Kommune, 8300 Odder
Mellerup-Voer
Randers Fjords Færgeselskab I/S, v/Randers og Norddjurs Kommuner, 8961 Allingåbro
Udbyhøj S-Udbyhøj N
Randers Fjords Færgeselskab I/S, v/Randers og Norddjurs Kommuner, 8961 Allingåbro
Venø-Kleppen
Struer Kommune, 7600 Struer
Skarø/Drejø-Svendborg
Svendborg Kommune, Rådhuset, 5700 Svendborg
Ærøskøbing-Svendborg
Ærøfærgerne A/S, 5970 Ærøskøbing
Søby-Fynshav
Ærøfærgerne A/S, 5970 Ærøskøbing
Årø-Årøsund
Haderslev Kommune, Gåskærgade 28, 6100 Haderslev
Nordby-Esbjerg
Scandlines, Fanø-overfarten, Dokvej 5, 6720 Esbjerg