Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Adgang til lånoptagelse m.v.
Kapitel 2 Kassekredit og vilkår for låntagning m.v.
Kapitel 3 Dispensation
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

I medfør af §§ 26 og 27 i regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 25. juli 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Adgang til lånoptagelse m.v.

§ 1. En region kan kun optage lån efter meddelt dispensation fra økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er:

1) Udgiften, ekskl. grundkapitalen, ved opførelse eller erhvervelse af regionale almene ældreboliger i medfør af lov om almene boliger m.v., udgiften til udbedringsarbejder m.v. i almene ældreboliger efter samme lovs § 91, stk. 8 og § 92, stk. 3, jf. § 96, udgiften til ekstraordinære renoveringsarbejder i regionale almene ældreboliger efter samme lovs § 98, stk. 2, og udgiften til udbedring af byggeskader i regionale almene ældreboliger efter samme lovs § 157, stk. 1 og 2. Til ældreboligformål kan der uanset bestemmelsen i § 9, stk. 1, optages lån i kreditinstitutter og i KommuneKredit efter reglerne i lov om almene boliger m.v.

2) Udgiften til investeringer i rullende materiel til passagertrafik på jernbane (privatbaner) samt udgiften til investeringer i jernbaneinfrastruktur, herunder stationsanlæg og værksteder m.v.

3) Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører regionen eller en institution, hvis låntagning henføres til regionen, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4. Ved energibesparende foranstaltninger forstås:

a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger,

b) udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til eløkonomiske typer og

c) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet. Byggeri med statslig tilskudsstøtte fra Kvalitetsfonden er dog ikke omfattet af litra c.

4) Udgiften til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende energikilder i eksisterende ejendomme til regionale formål, dog ikke i byggeri med statslig tilskudsstøtte fra Kvalitetsfonden.

5) Lån, hvis provenu fuldt ud anvendes til indfrielse af eksisterende lån, herunder byggelån og -kreditter.

6) Kassekredittræk, jf. § 8.

Stk. 3. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret. Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 2, nr. 1, 2, 3 og 4, medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår.

§ 2. Til en regions låntagning henregnes:

1) Lån, der alene optages af regionen, jf. § 1.

2) Den del af lån optaget af flere regioner i forening, som ifølge den indgåede aftale påhviler regionen.

3) Den del af lån optaget af interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med regional deltagelse, som kan henføres til regionen.

4) Lån optaget af en privat eller selvejende institution, der efter aftale med regionen stiller pladser til rådighed med henblik på at løse opgaver efter lovgivningen. Lånet medregnes forholdsmæssigt i forhold til de pladser, der er til rådighed for regionen.

5) Indestående prioriteter, der overtages, og pantebreve, der udstedes til sælger, i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.

6) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis værdi sammen med eventuelle sammenhørende aftaler overstiger tærskelværdien, jf. stk. 2 og 3.

7) Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med regional deltagelse, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis værdi sammen med eventuelle sammenhørende aftaler overstiger tærskelværdien, og som kan henføres til regionen.

8) Lån eller aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der ikke er omfattet af nr. 1-7, i det omfang regionen meddeler garanti eller anden sikkerhed for lånet eller aftalen, og lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en regional anlægsopgave.

Stk. 2. Sammenhørende aftaler nævnt i stk. 1, nr. 6, 7 og 8, er regionens aftaler vedrørende samme fysiske anlæg, som er indgået inden for de seneste to regnskabsår.

Stk. 3. Tærskelværdien nævnt i stk. 1, nr. 6 og 7, udgør 5 mio.kr.

Stk. 4. De aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der er omfattet af stk. 1, nr. 6, 7 og 8, henregnes dog ikke til regionens låntagning, såfremt revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed for forlængelse.

§ 3. Lån opgøres med fradrag af et eventuelt kurstab. Obligationslån opgøres til kursværdien af obligationerne ved hjemtagelsen af disse, selv om salg af obligationer endnu ikke har fundet sted.

Stk. 2. Indestående prioriteter og sælgerpantebreve opgøres til kurs 80. Lån med en restløbetid på 3 år eller derunder opgøres dog til restgældens nominelle beløb.

Stk. 3. Ved opgørelsen af byggelån og, for selskaber med regional deltagelse, kassekreditter medregnes alene lån, som ikke omfattes af bestemmelsen i § 8. Sådanne lån medregnes med det beløb, der ved årets udgang er trukket på lånet ud over det ved årets begyndelse trukne beløb.

§ 4. Indgåelse af de i § 2, stk. 1, nr. 6, 7 og 8, nævnte aftaler opgøres som den højeste af følgende værdier:

1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms.

2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Stk. 2. Når en region betaler en løbende ydelse for benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms, der kan refunderes i medfør af bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, opgøres beløbet efter stk. 1, nr. 1 dog som værdien eksklusive moms.

Stk. 3. Ombygningsudgifter, som er aftalt i kontrakt med udlejer, skal medregnes i opgørelsen.

Stk. 4. Ved efterfølgende forbedring i form af udvidelse, renovering eller anden genopretning, der ikke har karakter af almindelig vedligeholdelse, af det lejede, medregnes ligeledes et beløb i låntagningen svarende til omkostningerne hertil.

Stk. 5. Når en region opsiger en lejeaftale og indgår en ny lejeaftale inden for det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår, reduceres beløbet opgjort efter stk. 1 med værdien af det opsagte lejemål ligeledes opgjort efter stk. 1.

Stk. 6. Når en region indgår en aftale, som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 6, 7 eller 8, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., der på tidspunktet for indgåelse af aftalen ikke er opført, henregnes aftalen til regionens låntagning med et beløb, der i året for aftaleindgåelsen og hvert af de efterfølgende år svarer til opførelsesomkostningerne, der afholdes i det pågældende år.

§ 5. De i § 2, stk. 1, nr. 2-8, nævnte lån og aftaler henregnes ikke til regionens låntagning, hvis regionen samtidig deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer med en tilsvarende kursværdi i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit.

Stk. 2. Deponering opgøres på grundlag af værdiansættelsen af lån efter § 3 eller leje- og leasingaftaler m.v. efter § 4.

Stk. 3. I låneperioden eller aftaleperioden kan der af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer efter 1 år årligt hæves eller frigives en femogtyvendedel (1/25) i 25 år. Endvidere kan der hvert år i låneperioden eller aftaleperioden hæves eller frigives de til de deponerede beløb tilskrevne renter. Hvis regionen i årene, efter deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan regionen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme.

Stk. 4. Ved aftalens ophør henholdsvis lånets indfrielse kan regionen hæve den eventuelt resterende del af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer.

§ 6. Ved et salg af en af regionens faste ejendomme, herunder anlæg, for hvilken regionen har optaget lån, skal regionen indfri det pågældende lån, medmindre regionen efter reglerne i § 5 samtidig med salget deponerer et beløb svarende til det beløb, hvormed det pågældende lån kan indfries, jf. dog § 7.

§ 7. Ved en overdragelse af en af regionens faste ejendomme, herunder anlæg, for hvilke regionen har optaget lån, til et selskab med begrænset hæftelse, som regionen helt eller delvist ejer, skal regionen nedbringe det pågældende lån med et beløb, der svarer til overdragelsessummen fratrukket den del heraf, der betales med aktier eller lignende i selskabet (apportindskud). Ved et senere salg af sådanne aktier eller lignende skal regionen nedbringe det pågældende lån med et beløb, der svarer til salgssummen ved salget af aktierne eller lignende.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder dog ikke, hvis regionen efter reglerne i § 5 samtidig med overdragelsen deponerer et beløb, der svarer til det beløb, hvormed det pågældende lån skulle have været nedbragt efter stk. 1.

Kapitel 2

Kassekredit og vilkår for låntagning m.v.

§ 8. I en region må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 6.50.50, kassekreditter og byggelån, ekskl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 6.10.01 - 6.10.11 i »Budget- og regnskabssystem for regioner«.

Stk. 2. Kassekreditten for interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende regional indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditten inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede endelige lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning.

§ 9. Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år. Dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Stk. 3. Ved omlægning til et serie- eller annuitetslån er det en betingelse, at den totale finansiering til stadighed opfylder kravene i stk. 1. Hvis omlægningen sker fra et stående lån eller et lån med en afdragsfri periode, er det derudover en betingelse, at den gennemsnitlige løbetid af den totale finansiering ikke herved overstiger 10 år. Ved omlægning til et stående lån eller lån med en afdragsfri periode er det en betingelse, at den totale finansiering til stadighed opfylder kravene i stk. 2. Hvis flere lån omlægges samtidig til et nyt lån, beregnes restløbetiden som en vægtet sum af de enkelte låns restløbetid.

§ 10. En region kan indgå terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af renter og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag henholdsvis at modtage eller betale et beløb i udenlandsk valuta. En region må ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner.

Stk. 2. En region kan omlægge lån, der er optaget, ved hjælp af simple rente- og/eller valutaswap-aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger.

Stk. 3. En region kan indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger). En region kan endvidere udstede certifikater med løbetid på mindre end 1 år. Provenuet af de indgåede aftaler og udstedte certifikater indgår på almindelige vilkår i beregningen af de regionale kassekreditmuligheder i henhold til § 8.

§ 11. Et regionsråd kan ikke uden økonomi- og indenrigsministerens godkendelse indgå en aftale, herunder leje- og leasingaftale, om benyttelse af ejendomme, lokaler, anlæg m.v., inventar, driftsmidler eller apparatur, der før aftalens indgåelse har været i regionens eje. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter betingelser for godkendelsen, herunder de nærmere vilkår for deponering.

§ 12. Garanti for lån kan kun meddeles, hvis lånet opfylder de for regional låntagning gældende vilkår, jf. § 9, stk. 1-3 samt § 10, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Garantier for lån til ejendomme til sociale og undervisningsmæssige formål følger uanset stk. 1 løbetidsreglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Stk. 3. Garantier for lån til formål omfattet af lov om almene boliger m.v. følger uanset stk. 1 løbetidsreglerne i lov om almene boliger m.v.

§ 13. Et regionsråd kan ikke uden statsforvaltningens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som regionen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.

§ 14. Et regionsråd kan ikke uden statsforvaltningens samtykke pådrage regionen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. Samtykke er dog ikke fornødent, hvis regionen alene hæfter med sit indskud, og der ikke pådrages regionen forpligtelser med hensyn til eventuelle yderligere indskud.

Stk. 2. Et regionsråd kan dog uden samtykke efter stk. 1 optage lån i realkreditinstitutter og i KommuneKredit, uanset om regionen ved lånoptagelsen indtræder som medlem af den långivende forening, samt hæfte for lån til finansiering af leasingkontrakter, som optages i KommuneKredit.

Stk. 3. Et regionsråd kan endvidere uden samtykke efter stk. 1 pådrage regionen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, institution, et selskab eller lignende efter sundhedslovens § 78, stk. 3-6, som er godkendt af ministeren for sundhed og forebyggelse.

§ 15. Beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, herunder beslutning om pådragelse af solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende, træffes af regionsrådet i et møde.

Stk. 2. Forretningsudvalget kan dog bemyndiges til at træffe de beslutninger, som er nævnt i stk. 1, inden for den beløbsramme og øvrige vilkår, som regionsrådet fastsætter.

Stk. 3. Beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler hvis værdi sammen med eventuelle sammenhørende aftaler, overstiger tærskelværdien, jf. § 2, stk. 2 og 3, træffes af regionsrådet i et møde.

Kapitel 3

Dispensation

§ 16. Økonomi- og indenrigsministeren kan til brug for afgivelse af lånedispensationer for det enkelte regnskabsår fastsætte puljer til særlige formål med henblik på at afgrænse omfanget af lånedispensationer. Økonomi- og indenrigsministeren kan endvidere meddele generelle dispensationer.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation til optagelse af kortvarige lån.

Stk. 3. Lån i henhold til stk. 1, skal være optaget inden den i § 1, stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiviteter, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal lån dog senest være optaget ét år efter den i § 1, stk. 3, anførte frist.

Stk. 4. En dispensation i henhold til stk. 1 kan i det regnskabsår, hvortil dispensationen oprindelig er meddelt, anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter inden for samme formål, som dispensationen er meddelt til.

§ 17. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation ud over de i § 16 nævnte tilfælde.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 14, stk. 3, træder i kraft den 1. juli 2014. § 16, stk. 3 og 4, har virkning fra og med regnskabsåret 2013.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2011 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 17. december 2013

P.M.V.
E.B.
Niels Jørgen Mau

/ Søren H. Thomsen