Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

(Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 12. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 9 a indsættes:

»Kapitel 9 b

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

§ 52 g. Et fuldtidsforsikret medlem har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter reglerne i dette kapitel, hvis pågældende

1) opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016 eller

2) opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015.

Stk. 2. Overgang fra dagpenge til midlertidig arbejdsmarkedsydelse sker automatisk.

Stk. 3. Overgang fra uddannelsesordningen og særlig uddannelsesydelse til midlertidig arbejdsmarkedsydelse sker efter ansøgning og kan tidligst ske fra ansøgningstidspunktet. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udbetales dog fra tidspunktet for ophør af særlig uddannelsesydelse, hvis ansøgning er modtaget senest 21 kalenderdage efter udløb af ret til uddannelsesordningen. Pågældende skal være tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende senest på ansøgningstidspunktet.

Stk. 4. Det er en betingelse for ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, at pågældende er ledig og opfylder betingelserne efter dette kapitel, samt at pågældende ikke er overgået til efterløn. Medlemmer, der har opbrugt retten til dagpenge før den 6. januar 2014, og som er omfattet af seniorjobordningen, jf. lov om seniorjob, kan ikke få ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 52 h. Reglerne i kapitel 8, 10, 11 b, 12-14 og 16-17 og regler fastsat i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse, medmindre andet er bestemt i dette kapitel.

§ 52 i. En person, som er udmeldt eller slettet som medlem af arbejdsløshedskassen, mens pågældende var omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt retten til dagpenge, skal søge om og blive genoptaget i en arbejdsløshedskasse for at opnå ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hvis ansøgning herom er modtaget senest 21 kalenderdage efter udløb af uddannelsesordningen, sker genoptagelse med virkning fra datoen for udløb af retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse. Genoptagelse skal ske som fuldtidsforsikret og kan uanset bestemmelsen i § 41, stk. 1, nr. 2, ske, selv om pågældende har under 2 år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Et medlem omfattet af § 52 g, som udmeldes eller slettes som medlem af arbejdsløshedskassen, kan ikke igen opnå ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 52 j. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udbetales med et fast beløb, der udgør

1) 80 pct. af højeste dagpenge efter § 47 for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og

2) 60 pct. af højeste dagpenge efter § 47 for andre personer.

Stk. 2. Udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter stk. 1, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i riget bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 3. Reglerne i § 46, stk. 1-3 og 5, finder anvendelse ved udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 52 k. Retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 g, stk. 1, indtræder på det tidspunkt, hvor retten til dagpenge, jf. § 55, stk. 1, eller retten til uddannelsesordning og særlig uddannelsesydelse ophører.

Stk. 2. Et medlem, der er omfattet af stk. 1, har, jf. stk. 3-9, ret til at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, dagpenge og særlig uddannelsesydelse i sammenlagt:

1) 4 år for personer, der har opbrugt den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, senest den 30. december 2012.

2) 3 ¾ år for personer, der har opbrugt den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i perioden fra den 31. december 2012 til og med den 30. juni 2013.

3) 3 ½ år for personer, der har opbrugt den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i perioden fra den 1. juli 2013 til og med den 5. januar 2014.

4) 3 ¼ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i perioden fra den 6. januar 2014 til og med den 6. juli 2014.

5) 3 år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i perioden fra den 7. juli 2014 til og med den 4. januar 2015.

6) 2 ¾ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i perioden fra den 5. januar 2015 til og med den 5. juli 2015.

7) 2 ½ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i perioden fra den 6. juli 2015 til og med den 3. januar 2016.

8) 2 ¼ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i perioden fra den 4. januar 2016 til og med den 3. juli 2016.

Stk. 3. Længden af den samlede ydelsesperiode efter stk. 2 afgøres, på grundlag af hvornår retten til dagpenge er opbrugt, jf. § 55, stk. 3, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udgør den samlede ydelsesperiode, jf. stk. 2, fratrukket perioder med dagpenge, jf. § 55, stk. 3, og ret til særlig uddannelsesydelse.

Stk. 5. For personer, hvis ret til dagpenge er udløbet som følge af udløb af referenceperioden, jf. § 55, stk. 1, og § 2, stk. 2, i lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved § 1, nr. 1, i lov nr. 267 af 27. marts 2012, indgår ved opgørelsen af det samlede forbrug efter stk. 3 den del af pågældendes ydelsesperiode, herunder eventuel forlængelse af dagpengeperioden, som ikke var forbrugt ved udløbet af dagpengeretten.

Stk. 6. Forbruget efter stk. 3-5 opgøres i uger. Perioder med ret til særlig uddannelsesydelse opgøres månedsvis og skal omregnes til uger ved at gange med faktor 4,33. Der nedrundes til nærmeste antal hele uger.

Stk. 7. Den samlede periode med ydelser efter stk. 2 og perioder, der forbruger af dagpengeperioden efter § 55, stk. 3, forud for den 1. juli 2010, kan dog højst udgøre 4 år (208 uger). Ved opgørelsen medregnes kun perioder efter seneste indplacering i dagpengesystemet.

Stk. 8. Perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. stk. 4, kan forlænges med op til 6 måneder med perioder med arbejde, som kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet efter principperne i § 53, og forhold, der forlænger dagpengeperioden, jf. principperne i § 55, stk. 4 og 5.

Stk. 9. Ved opgørelsen efter stk. 8 medregnes forlængelse af perioden med ret til særlig uddannelsesydelse efter § 18, stk. 1, 2. pkt., i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. En måned omregnes til uger ved at gange med faktor 4,33. Der nedrundes til nærmeste antal hele uger.

§ 52 l. Ved opgørelsen af overskydende timer, jf. § 59, stk. 2, medregnes ikke timer, der er optjent inden overgangen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 52 m. Ved opgørelsen af perioden med ret til supplerende midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 60, stk. 1, medregnes ikke uger, hvori der er udbetalt supplerende dagpenge.

§ 52 n. Personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har optjent ret til ferie med feriedagpenge efter § 75 h, kan afholde disse dage i perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter principperne i § 75 h. Udbetalingen sker efter de almindelige regler for udbetaling af dagpenge, jf. § 46, stk. 1. Ydelsen udbetales dog med samme sats som midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 2. Personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse har i et ferieår fra den 1. maj til den 30. april i det efterfølgende kalenderår uanset stk. 1 ret til 15 dage med midlertidig arbejdsmarkedsydelse under ferie i perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ved overgang til midlertidig arbejdsmarkedsydelse i løbet af et ferieår nedsættes retten til ferie med ydelse dog forholdsmæssigt. Ikke afholdte feriedage bortfalder ved overgangen til et nyt ferieår. Under afholdelsen af ferie har medlemmet ikke pligt til at stå til rådighed. Udbetalingen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse under ferie sker efter de almindelige regler for udbetaling af dagpenge, jf. § 46, stk. 1. Der skal ske fradrag i antallet af dage med midlertidig arbejdsmarkedsydelse under ferie, hvis medlemmet på tidspunktet for afholdelse af ferie har ret til feriedagpenge, ferie med løn eller feriegodtgørelse.

§ 52 o. Kommunerne skal bidrage til finansieringen af statens udgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 j, stk. 1. Bidraget udgør 70 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Under deltagelse i tilbud om nytteindsats og virksomhedspraktik efter § 75 m eller uddannelse efter §§ 75 p eller 75 q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør bidraget dog 50 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hvis tilbud efter § 75 v i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke påbegyndes rettidigt eller ikke har det foreskrevne omfang, udgør bidraget dog 100 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse for de timer, som ikke er omfattet af tilbuddet. 4. pkt. finder ikke anvendelse i 2014.

§ 52 p. For medlemmer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indbetales et bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, der udgør det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales midlertidig arbejdsmarkedsydelse for.

Stk. 3. Modtageren af midlertidig arbejdsmarkedsydelse betaler 1/3 af ATP-bidraget, arbejdsløshedskassen betaler 1/3, og private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3, når kommunen bidrager til finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med

1) 70 pct. af udgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 o, 2. pkt., eller

2) 100 pct. af udgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 o, 4. pkt.

Stk. 4. Modtageren af midlertidig arbejdsmarkedsydelse betaler 1/3 af ATP-bidraget, og staten betaler 2/3 af bidraget, når kommunen bidrager til finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. af udgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 o, 3. pkt.

Stk. 5. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 6. Arbejdsløshedskassen fratrækker medlemmets del af bidraget ved udbetalingen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 7. § 85 c, stk. 8-22, finder tilsvarende anvendelse ved arbejdsløshedskassens og private arbejdsgiveres betaling af bidrag efter stk. 3 og indbetaling af statens bidrag efter stk. 4.

§ 52 q. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandlinger med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel. Der kan herunder fastsættes regler om deltidsforsikredes ret til at blive fuldtidsforsikret og om, at et medlem i særlige tilfælde kan anses for at stå til rådighed, selv om medlemmet ikke kan påtage sig fuldtidsarbejde. Der kan også fastsættes regler om opgørelse af perioder med selvstændig bibeskæftigelse ved overgangen til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der kan desuden fastsættes regler om udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse under ferie, herunder om fritagelse for rådighed og fradrag for optjent ferie. Der kan endvidere fastsættes regler om overgang fra særlig uddannelsesordning til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, opgørelse af forbrug af perioder på særlig uddannelsesordning og dagpenge og opgørelse af perioder, der kan forlænge perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse.«

2. I § 74 a indsættes efter stk. 10 som nye stykker:

»Stk. 11. Et medlem, som har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b, anses for at opfylde betingelsen i stk. 1, nr. 4, ved udstedelse af efterlønsbevis eller ved overgang til efterløn, jf. dog stk. 12 og 13.

Stk. 12. For et medlem, der har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse før efterlønsalderen, jf. § 74, finder stk. 11 kun anvendelse, hvis medlemmet opfylder kravene om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, ved efterlønsalderen efter § 74.

Stk. 13. For et medlem, der har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, efter at efterlønsalderen, jf. § 74, er nået, finder stk. 11 kun anvendelse, hvis medlemmet opfylder kravene om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, inden udløbet af dagpengeperioden, jf. § 55, stk. 1.«

Stk. 11 bliver herefter stk. 14.

3. I § 74 l, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Perioder, hvor et medlem har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b, efter at betingelserne for ret til efterløn, jf. § 74 a, er opfyldt, medregnes ikke i opgørelsen efter 1. pkt.«

4. I § 79, stk. 1, og § 81, stk. 1, nr. 3, ændres »kapitel 9 og 9 a« til: »kapitel 9, 9 a og 9 b«.

5. § 100 b affattes således:

»§ 100 b. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om digital kommunikation mellem medlemmet og arbejdsløshedskassen, herunder om, at medlemmet og arbejdsløshedskassen har pligt til at anvende digital kommunikation, når kassen har indført det.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om digital kommunikation mellem arbejdsløshedskasserne, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, § 10 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, § 2 i lov nr. 790 af 28. juni 2013 og § 1 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 32 a indsættes:

»§ 32 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som har været omfattet af muligheden for opkvalificering ved afskedigelse efter § 102, kan få tilbud om jobsøgningskurser i op til 2 uger og vejledning og opkvalificering i op til 8 uger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sammenlagt må indsatsen efter § 102 og tilbud efter stk. 1 højst udgøre 2 ugers jobsøgningskursus og 8 ugers vejledning og opkvalificering for den enkelte person.

Stk. 3. Tilbud skal aftales, senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Stk. 4. Tilbuddene efter stk. 1 medregnes ikke i varighedsbegrænsningen på 6 uger efter § 34 og kan kombineres med tilbud efter kapitel 11 og 12.«

2. Efter kapitel 13 c indsættes i Afsnit IV:

»Kapitel 13 d

Indsats over for personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 75 j. En person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 a, 4 a, 5, 6, 8, 9, 19, 20 og 24 og regler fastsat i medfør heraf finder, i det omfang de gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, medmindre andet er bestemt i dette kapitel.

§ 75 k. Personen skal deltage i et individuelt kontaktforløb. Hvis personen deltager i tilbud eller jobrotation efter dette kapitel, skal personen ikke møde personligt op til samtaler. Kontakten holdes i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. I perioder, hvor personen ikke deltager i tilbud eller jobrotation, skal personen møde personligt op til samtaler i jobcenteret, som personen indkaldes til.

§ 75 l. Personen er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler eller pligten til tilbud eller jobrotation efter dette kapitel, hvis personen opfylder betingelserne i § 21 f, stk. 1, nr. 1 eller 2. I så fald finder § 21 f, stk. 2, anvendelse. Jobcenteret kan på baggrund af en vurdering efter § 21 f, stk. 3, beslutte, at personen fortsat skal være omfattet af pligten til at møde op til samtaler og til at deltage i tilbud eller jobrotation.

Stk. 2. Har personen ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der i gennemsnit udgør mindst 20 timer ugentligt, bortfalder pligten til tilbud og jobrotation. Gennemsnittet beregnes over 1 måned. Personen skal oplyse jobcenteret om omfanget af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

§ 75 m. Personen kan få tilbud om nytteindsats efter kapitel 11 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2. Antallet af timer i nytteindsats skal udgøre 20 timer ugentligt. Personen kan tillige få tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 og ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 og kan indgå som vikar i jobrotation efter kapitel 18 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, jf. dog stk. 2, og §§ 75 n, 75 o, 75 r og 75 s.

Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan højst have en varighed på 13 uger.

§ 75 n. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør pr. time beløbet i § 63, stk. 2, nr. 5.

Stk. 2. Under ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere udgør løntilskuddet pr. time beløbet i § 63, stk. 2, nr. 3.

§ 75 o. Ved opgørelsen af kravet om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 2, og ved ansættelse i jobrotation, jf. § 98 b, stk. 1, nr. 1, medregnes alle perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge i en ledighedsperiode, uddannelseshjælp, kontanthjælp, særlig uddannelsesydelse eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har været i tilbud efter kapitel 12 eller har været ledig selvforsørgende.

§ 75 p. En person, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, har ret til tilbud om individuel kompetencevurdering i AMU og uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5, i op til 8 uger. Tilsvarende gælder for en person, som har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Valget af uddannelse skal aftales med jobcenteret. Retten indtræder, efter at personen har afsluttet sin ret og pligt til tilbud eller jobrotation efter § 75 v.

§ 75 q. En person, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes. Har en test vist, at personen har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5.

§ 75 r. Under deltagelse i uddannelse eller kurser, nytteindsats og virksomhedspraktik efter dette kapitel modtager personen midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 75 s. Tilbud og jobrotation efter §§ 75 m, 75 p og 75 q kan ikke række ud over det tidspunkt, hvortil personen er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 75 t. Under tilbud efter §§ 75 m, 75 p og 75 q kan personen modtage befordringsgodtgørelse efter kapitel 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1.

§ 75 u. Personen har pligt til at tage imod tilbud og jobrotation i hele ledighedsperioden, jf. § 52 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten er bortfaldet efter § 75 l.

§ 75 v. Personen har senest efter sammenlagt 4 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud om nytteindsats eller virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller ansættelse som vikar i jobrotation efter § 75 m, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et kursus efter § 75 q kan træde i stedet for tilbud og jobrotation efter stk. 1.

Stk. 3. Den samlede varighed af tilbud og jobrotation efter stk. 1 og 2 skal være på mindst 13 sammenhængende uger, jf. dog § 75 s, og det gennemsnitlige ugentlige timetal skal være på mindst 20 timer.

§ 75 x. Staten refunderer kommunens udgifter til tilbud og jobrotation efter §§ 75 m-75 q og udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 75 t efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, i kapitel 23, dog således at udgifterne til tilbud efter §§ 75 p og 75 q ikke omfattes af rådighedsbeløbet i § 118.

§ 75 y. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, herunder om de nærmere betingelser for tilbud.«

§ 3

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 650 af 12. juni 2013 og senest ved § 2 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 2-5, ophæves.

2. I § 45, stk. 4, udgår »jf. § 14, stk. 3,«.

3. I § 47, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der afsættes dog ingen bevilling for 2014.«

§ 4

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 16 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 5 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, § 27 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, § 3 i lov nr. 152 af 28. februar 2012 og § 8 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere omfattes medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

§ 5

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 16. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og § 4 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »danskuddannelse« til: », jf. dog stk. 2, arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. § 2 c,«.

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uanset stk. 1 tilbyder kommunalbestyrelsen danskuddannelse, jf. § 3, til udlændinge, der er fyldt 18 år, og som har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, § 8, § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 b, § 9 c, stk. 1 eller 2, eller § 9 e og er folkeregistreret i kommunen. Tilbuddet omfatter danskuddannelse i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kunne påbegynde undervisningen.«

3. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udlændinge under 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1 eller 2, kan deltage i henholdsvis arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller danskuddannelse, når kommunalbestyrelsen ikke anser det for muligt eller rimeligt at henvise dem til andet relevant undervisningstilbud, jf. dog § 2 b.«

4. I § 2, stk. 5, ændres »efter stk. 1 inden for 3 år, danskuddannelse« til: »om danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, undervisning«.

5. I § 2, stk. 6, ændres »treårige periode, jf. stk. 1« til: »samlede uddannelsesperiode, jf. stk. 2 og § 2 c, stk. 1 og 3«.

6. § 2 b, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

7. I overskriften til kapitel 2 indsættes efter »Danskuddannelsernes«: »og arbejdsmarkedsrettet danskundervisnings«.

8. Efter § 2 b indsættes i kapitel 2:

»§ 2 c. Tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter § 2, stk. 1, omfatter højst 250 timers undervisning i højst 1 år og 6 måneder fra det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde undervisningen.

Stk. 2. Udbyderen af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning skal tilbyde at evaluere udlændingens sprogtilegnelse efter 250 timers undervisning ved hjælp af en modultest, jf. § 9, stk. 3.

Stk. 3. En udlænding, der har modtaget 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er berettiget til efterfølgende at deltage i en danskuddannelse, jf. § 3, i op til 3 år efter at den pågældende første gang kan påbegynde danskuddannelsen.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, herunder regler om indholdet af tilbuddet og gennemførelsen af den afsluttende evaluering.«

9. I § 3, stk. 1 og 2, ændres »§ 2, stk. 1,« til: »§ 2, stk. 2, og § 2 c, stk. 3,«.

10. I § 5, stk. 1, to steder i § 5, stk. 2, i § 6, stk. 1, to steder i § 6, stk. 2, i § 6, stk. 5, § 10, stk. 3 og 4, § 11, stk. 2, og § 14, stk. 2, to steder i § 15, stk. 1, i § 16, stk. 1, og to steder i § 19 indsættes efter »danskuddannelse«: »eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning«.

11. I § 8 ændres »§§ 2 og 16 b« til: »§ 2, stk. 1 og 2«.

12. I overskriften til kapitel 4 indsættes efter »danskuddannelse«: »og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning«.

13. I § 10, stk. 1, indsættes efter »Danskuddannelserne«: »og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning«.

14. To steder i § 10, stk. 2, indsættes efter »udbyde«: »arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller«.

15. § 11, stk. 1, affattes således:

»En kommunalbestyrelse kan træffe aftale med en anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab om at tilbyde danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.«

16. I § 11 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, når undervisningen finder sted på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution og kun er for udlændinge med tilknytning til virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.«

17. I § 13, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 2-4« til: »nr. 1-4«.

18. I § 13 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen afholder de udgifter, der er forbundet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, efter en timetakst fastsat af undervisningsministeren.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

19. § 16 b ophæves.

20. I § 18, stk. 1, indsættes efter »danskuddannelserne«: »eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning«.

21. I § 18 a, stk. 1, ændres »§ 2 a og § 16 b, stk. 1,« til: »og § 2 a«.

§ 6

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 894 af 4. juli 2013 og § 4 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 21,«: »og«, og nr. 2 ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

2. I § 16, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 21,«: »og«, og nr. 2 ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

3. I § 16, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»Danskuddannelse, jf. § 21, kan dog som led i integrationsprogrammet have en varighed på op til 5 år, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4.«

4. I § 16, stk. 8, udgår », og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. § 22«.

5. I § 19, stk. 4, 2. pkt., udgår »kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. § 22,«.

6. I § 20, stk. 1, 8. pkt., udgår »eller kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. § 22,«.

7. § 22 ophæves.

8. I § 24 c, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 24 d,«: »og«, og nr. 2 ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

9. § 24 e ophæves.

10. I § 45, stk. 4, 1. pkt., udgår »kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. § 22,«.

11. I § 45, stk. 4, 2. pkt., ændres »77.011 kr.« til: »73.000 kr.«

12. I § 45, stk. 5, 1. pkt., udgår »kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. § 24 e,«.

13. I § 45, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., er ikke omfattet af rådighedsbeløbet.«

14. I § 45, stk. 5, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »77.011 kr.« til: »50.000 kr.«

15. I § 48, stk. 1, ændres »stk. 3-7« til: »stk. 3, 6 og 7«.

16. I § 48, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»De beløb, der er anført i § 45, stk. 4 og 5, er fastsat i 2014-niveau og reguleres fra 2015 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.«

17. I § 48, stk. 2, indsættes efter »Social-, børne- og integrationsministeren«: »og beskæftigelsesministeren«.

§ 7

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 23. august 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 6, udgår »eller«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 7, ændres »aktivitetsparate.« til: »aktivitetsparate, eller«.

3. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 8:

»8) kapitel 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

§ 8

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013 og § 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »driftsudgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere«: », modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse«.

2. I § 23 a, stk. 3, indsættes efter »undervisningsmaterialer til forsikrede ledige og beskæftigede«: »samt kommunernes nettoudgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, befordringsgodtgørelse og tilskud til arbejdsgivere, der ansætter modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i løntilskudsjob«.

§ 9

I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som ændret bl.a. ved lov nr. 430 af 28. april 2010 og senest ved lov nr. 1381 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 2, udgår »efter sygdom«.

§ 10

I lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Personer, hvis dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. udløber i perioden fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, kan tidligst ansættes i seniorjob efter udløbet af den periode, hvor personen har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

2. § 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Personer omfattet af stk. 1, 2. pkt., kan tidligst indsende ansøgning om ansættelse i seniorjob 3 måneder før udløbet af retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og ansøgningen skal være modtaget af bopælskommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udløber.«

3. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis en person inden ansøgningsfristens udløb får ordinært arbejde og herefter bliver ledig, gælder der en ny 2-månedersansøgningsfrist fra ledighedens indtræden.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 11

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

2. I § 32, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) modtaget midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

3. I § 33, nr. 3, indsættes efter »i § 32, stk. 1, nr. 2«: »og 3«.

4. I § 35 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Et medlem, der er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag. Anmeldes sygefraværet for sent, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra anmeldelsesdagen. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmet ikke har opfyldt kravet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

5. I § 38, stk. 4, indsættes efter »arbejdsløshedskasse«: »eller modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse«.

6. § 40 a, stk. 1, affattes således:

»Arbejdsløshedskassen skal anmelde et ledigt medlems sygefravær til medlemmets opholdskommune, senest 1 uge efter at medlemmet har givet besked om sygefraværet til arbejdsløshedskassen efter § 35, stk. 3 eller 4.«

7. I § 51, 1. pkt., indsættes efter »arbejdsløshedsdagpenge«: »eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse«.

8. I § 53, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »arbejdsløshedsdagpengemodtagere«: »eller modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse«.

§ 12

I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 872 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,«.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

2. I § 27, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) modtaget midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

3. I § 29, stk. 2, indsættes efter »i § 27, stk. 1, nr. 2«: »og 3«.

4. I § 36 indsættes efter »arbejdsløshedsdagpenge«: »eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse«.

§ 13

I lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, som ændret ved § 14 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og § 1 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beløbet i stk. 3 reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.«

2. I § 15 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beløbet i stk. 2 reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. december 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 3. § 2, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som ændret ved denne lovs § 5, nr. 1, finder ikke anvendelse for udlændinge, som er henvist til danskuddannelse før lovens ikrafttræden. For sådanne udlændinge gælder de hidtidige regler.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen