Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen

I medfør af § 35 b, stk. 3, 1. pkt., i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013, og efter inddragelse af Skatteankestyrelsen, fastsættes:

§ 1. Skatteankestyrelsen afgør klager over afgørelser truffet efter de nedenfor nævnte love m.v., jf. dog skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 1, 2. og 3. pkt.:

1) Affalds- og råstofafgiftsloven bortset fra afgørelser om afgiftspligt efter denne lovs kapitler 1 og 2, registreringspligt efter denne lovs kapitel 2, opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter denne lovs § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, og § 5, afgiftsfritagelse efter denne lovs §§ 6 og 7 samt den afgiftspligtige vægt efter denne lovs §§ 10 og 12.

2) Afskrivningslovens § 5, stk. 6.

3) Afskrivningslovens § 6, stk. 3.

4) Afskrivningslovens § 8, stk. 3.

5) Afskrivningslovens § 24, stk. 2.

6) Afskrivningslovens § 30, stk. 1.

7) Afskrivningslovens § 36.

8) Afskrivningslovens § 40, stk. 7.

9) Afskrivningslovens § 40 D, stk. 5.

10) Afskrivningslovens § 51.

11) Aktieavancebeskatningslovens § 39.

12) Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, det afgiftspligtige antal, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsfritagelser og godtgørelser efter denne lovs §§ 8-10 og § 19, stk. 6.

13) Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

14) Lov om afgift af bekæmpelsesmidler bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, den afgiftspligtige værdi, herunder den af SKAT fastsatte værdi efter denne lovs § 8, stk. 1, opgørelsen af den afgiftspligtige omsætning samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 14-16.

15) Boafgiftslovens § 3, stk. 2.

16) Boafgiftslovens § 33, stk. 3.

17) Boafgiftslovens § 42, stk. 1.

18) Brændstofforbrugsafgiftsloven bortset fra afgørelser om afgift efter lovens §§ 1-6.

19) Lov om en børne- og ungeydelse § 5, stk. 4.

20) Bekendtgørelse om børneopsparingskonti § 5, stk. 1.

21) Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivgasser bortset fra afgørelser om afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige vægt samt omfanget af afgiftsgodtgørelse efter denne lovs § 7.

22) Chokoladeafgiftsloven bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, den afgiftspligtige vægt efter denne lovs § 2, stk. 2, og §§ 6-8, omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter denne lovs §§ 9, 11, 20 og 21 og § 22, stk. 8, samt fastsættelse af vægten af en vares dækningsafgiftspligtige bestanddele efter denne lovs § 22.

23) Dødsboskatteloven bortset fra afgørelser om skatteansættelser og efterprøvelse af passivposter.

24) Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, stk. 2.

25) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 7, 2. pkt.

26) Ejendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 7, 2. pkt.

27) Ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 2.

28) Ejendomsavancebeskatningslovens § 12, stk. 1.

29) Ejendomsavancebeskatningslovens § 12, stk. 4.

30) Lov om afgift af elektricitet bortset fra afgørelser om afgiftspligtens omfang efter denne lovs §§ 1 og 2, opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter denne lovs §§ 5 og 6, omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter denne lovs §§ 11 og 11 b-11 f samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 14, stk. 2.

31) Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. bortset fra afgørelser om afgiftssatsen og afgiftsgrundlaget efter denne lovs § 3.

32) Emballageafgiftsloven bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, den afgiftspligtige vægt efter denne lovs § 2, stk. 7-11, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter denne lovs §§ 6 og 8.

33) Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 8, stk. 2.

34) Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, hvilken vægt afgiften skal beregnes af, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 8 og 9 og § 15, stk. 8.

35) Fondsbeskatningslovens § 4, stk. 7.

36) Fondsbeskatningslovens § 4, stk. 8.

37) Fondsbeskatningslovens § 15, stk. 3, nr. 3.

38) Lov om forskellige forbrugsafgifter bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, den afgiftspligtige vægt efter denne lovs §§ 11 og 11 a samt omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter denne lovs § 24.

39) Forrentning af tilbagebetalingsbeløb i henhold til Den juridiske vejledning, afsnit A. A. 12.3.

40) Forvaltningsloven for så vidt angår spørgsmål om aktindsigt.

41) Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

42) Fusionsskattelovens § 6, stk. 5.

43) Fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 5. pkt.

44) Fusionsskattelovens § 13, stk. 4.

45) Lov om afgift af naturgas og bygas bortset fra afgørelser om afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 8 og 10-10 d og § 13, stk. 2, samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 28, stk. 2.

46) Lov om investeringsfonds § 5, stk. 1.

47) Lov om investeringsfonds § 6, stk. 2.

48) Lov om afgift af konsum-is bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsfritagelser efter denne lovs § 1, stk. 6 og 7.

49) Bekendtgørelse om kildeskat.

50) Kildeskattelovens § 22, stk. 3.

51) Kildeskattelovens § 52, stk. 2.

52) Kildeskattelovens § 57.

53) Kildeskattelovens § 59.

54) Kildeskattelovens § 60.

55) Kildeskattelovens § 61.

56) Kildeskattelovens § 62.

57) Kildeskattelovens § 62 A.

58) Kildeskattelovens § 63.

59) Kildeskattelovens § 66, stk. 2.

60) Kildeskattelovens § 67, stk. 1-5.

61) Kildeskattelovens § 68.

62) Kildeskattelovens § 73 D.

63) Kildeskattelovens § 73 E.

64) Kildeskattelovens § 84, stk. 2.

65) Kildeskattelovens § 86, stk. 4.

66) Kildeskattelovens § 86 A.

67) Kildeskattelovens § 87.

68) Kildeskattelovens § 89.

69) Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter § 4.

70) Konkursskattelovens § 14.

71) Konkursskattelovens § 15, stk. 4.

72) Konkursskattelovens § 20, stk. 1.

73) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 7-8 d.

74) Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding § 2, stk. 2.

75) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter bortset fra afgørelser om opgørelse af den afgiftspligtige mængde, omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter denne lovs §§ 7-9 d samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 19, stk. 2.

76) Kursgevinstlovens § 25, stk. 2, 3. pkt.

77) Kursgevinstlovens § 25, stk. 4, 3. pkt.

78) Kursgevinstlovens § 25, stk. 6.

79) Kursgevinstlovens § 25, stk. 9, 3. pkt.

80) Kursgevinstlovens § 33, stk. 2.

81) Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, hvilken vægt afgiften skal beregnes af, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 7-11 og § 20, stk. 6.

82) Lov om afgift af kvælstofoxider bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 8 og 9 samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 18, stk. 2.

83) Lov om registrering af køretøjer.

84) Ligningslovens § 8 A, stk. 2 og 3.

85) Ligningslovens § 12, stk. 3 og 4.

86) Ligningslovens § 16 A, stk. 3.

87) Ligningslovens § 16 B, stk. 2.

88) Ligningslovens § 28, stk. 6.

89) Ligningslovens § 33 G, stk. 1.

90) Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer bortset fra afgørelser om afgiftspligtens omfang, hvilket beløb afgiften skal beregnes af samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 10, stk. 2.

91) Lov om afgift af lønsum m.v. bortset fra afgørelser om afgrænsningen af afgiftspligtige virksomheder efter denne lovs §§ 1 og 2 a samt afgiftsgrundlaget efter denne lovs § 4.

92) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs § 9, § 10, stk. 1, og § 11, §§ 11 b-11 d og § 13, stk. 3, samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 29, stk. 1.

93) Momsloven bortset fra afgørelser efter denne lovs kapitler 2-4, 6, 8 og 9 og afgørelser om forudsætningerne for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter efter denne lovs kapitel 17.

94) Bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v.

95) Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. bortset fra afgørelser om afgiftspligtens omfang, beløbet afgiften skal beregnes af samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 9, stk. 2.

96) Nulstilling i henhold til Den juridiske vejledning, afsnit G. A. 3.3.8.

97) Lov om offentlighed i forvaltningen for så vidt angår spørgsmål om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger, indsigt i databeskrivelser og sagsbehandlingstid.

98) Opkrævningsloven bortset fra afgørelser om skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 5, stk. 2.

99) Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, hvilken vægt afgiften skal beregnes af, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 7-9 og § 18, stk. 6.

100) Pensionsafkastbeskatningslovens § 33, stk. 1.

101) Pensionsbeskatningslovens § 39, stk. 2.

102) Pvc-afgiftsloven bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, hvilken vægt eller hvilket areal afgiften skal beregnes efter, opgørelse af den afgiftspligtige mængde samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 8 og 9.

103) Registreringsafgiftsloven bortset fra afgørelser om, hvorvidt et motorkøretøj er afgiftspligtigt efter denne lovs § 1, stk. 2 og 3, og §§ 7 og 7 a, omfanget af en afgiftsfritagelse efter denne lovs § 2 og § 3, stk. 1-3, afgiftens beregning efter denne lovs §§ 4-6 samt den afgiftspligtige værdi efter denne lovs §§ 8 og 10.

104) Bekendtgørelse om registrering af køretøjer m.v.

105) Reklameafgiftsloven bortset fra afgørelser om afgiftspligt, afgiftsgrundlaget og opgørelse af afgiftsgrundlaget efter denne lovs §§ 1, 2, 6 og 7.

106) Selskabsskattelovens § 4, stk. 6.

107) Selskabsskattelovens § 5, stk. 3.

108) Selskabsskattelovens § 5 A, stk. 2.

109) Selskabsskattelovens § 7.

110) Selskabsskattelovens § 8 A, stk. 3.

111) Selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.

112) Selskabsskattelovens § 10, stk. 3.

113) Selskabsskattelovens § 17, stk. 3.

114) Selskabsskattelovens § 29 A.

115) Selskabsskattelovens § 29 B.

116) Selskabsskattelovens § 29 C.

117) Selskabsskattelovens § 29 D.

118) Selskabsskattelovens § 29 E, stk. 2.

119) Lov om afgift af skadesforsikringer bortset fra afgørelser om afgiftspligt efter denne lovs §§ 1, 3 og 4 og afgiftsgrundlaget efter denne lovs § 7.

120) Skatteforvaltningslovens § 23.

121) Skatteforvaltningslovens kapitler 18 og 19.

122) Skattekontrollovens § 3 C.

123) Skattekontrollovens § 4, stk. 4.

124) Skattekontrollovens § 5, stk. 1.

125) Skattekontrollovens § 5, stk. 2.

126) Skattekontrollovens § 6 F.

127) Skattekontrollovens § 9, stk. 1.

128) Skattekontrollovens § 10 F, stk. 2.

129) Skattekontrollovens § 11 A, stk. 6 og 7.

130) Skattekontrollovens § 11 B, stk. 6 og 7.

131) Skattekontrollovens § 11 C, stk. 5 og 6.

132) Skattekvittance i henhold til Den juridiske vejledning, afsnit C. D. 1.5.1.2.

133) Lov om afgift af spildevand bortset fra afgørelser om afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, hvilken type renseanlæg der foreligger efter denne lovs § 8, stk. 2, samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 9-11.

134) Lov om afgifter af spil kapitel 3.

135) Lov om spil bortset fra afgørelser truffet efter denne lovs kapitler 3, 4, 6 og 8.

136) Lov for Grønland om visse spil bortset fra afgørelser truffet efter denne lovs kapitler 3, 4, 6 og 8.

137) Spiritusafgiftsloven bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter denne lovs §§ 10-14, omfanget af afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter denne lovs § 15 samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 36, stk. 2.

138) Lov om statsgaranterede studielån § 8 a.

139) Lov om afgift af svovl bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 8 og 9 og § 18, stk. 3, samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 11, stk. 2, og § 24, stk. 2.

140) Tinglysningsafgiftsloven bortset fra afgørelser om afgiftspligt, afgiftsgrundlaget samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser.

141) Tobaksafgiftsloven bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, hvilken afgiftsgruppe en vare henhører under, en vares afgiftspligtige værdi, antallet af stykker der skal lægges til grund ved en vares afgiftsberigtigelse, omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs § 29 samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 30, stk. 2, og § 32, stk. 1.

142) Toldloven bortset fra afgørelser om fastlæggelse af told og afgifter, varers tarifering, bindende tariferingsoplysninger, varers oprindelse, bindende oprindelsesoplysninger, varers toldværdi, toldskylds opståen, godtgørelse af og fritagelse for told og afgifter samt hæftelse for told og afgifter i henhold til denne lov.

143) Lov om afgift af ledningsført vand bortset fra afgørelser om afgiftspligt, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, antallet af de i denne lovs § 7, stk. 6, nævnte boligenheder, omfanget af afgiftsgodtgørelse og afgiftsfritagelse efter denne lovs §§ 9 og 10 samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 15, stk. 2.

144) Lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 4.

145) Lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 5.

146) Lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 3, stk. 3.

147) Lov om vurdering af landets faste ejendomme § 47, 3. pkt.

148) Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. bortset fra afgørelser om afgift efter denne lovs §§ 1-8 og 10 samt omfanget af afgiftsfritagelser efter denne lovs § 15.

149) Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, hvilken vægt afgiften skal beregnes af, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, samt omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 7 og 8 og § 17, stk. 6, samt skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 14, stk. 2.

150) Øl- og vinafgiftsloven bortset fra afgørelser om varers afgiftspligt, afgiftslettelse for øl efter denne lovs § 2, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 11 og 12, skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 31, stk. 1, samt hvorvidt betegnelser, etiketter, reklamer og lignende er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lovs § 33, stk. 3.

Stk. 2. Klage over afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten efter § 17 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, afgøres af Skatteankestyrelsen.

Stk. 3. Klage over afgørelser i henhold til love m.v., som er ophævet med virkning fra et tidspunkt, der ligger forud for denne bekendtgørelses ikrafttrædelsestidspunkt, afgøres af Skatteankestyrelsen, hvis klage over sådanne afgørelser efter de tidligere gældende regler i Landsskatterettens bekendtgørelse nr. 1200 af 14. december 2011 om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer, Landsskatterettens bekendtgørelse nr. 1262 af 24. oktober 2007 om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer med senere ændring eller Landsskatterettens bekendtgørelse nr. 1025 af 24. oktober 2005 om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer med senere ændring skulle behandles uden medvirken af ordinære retsmedlemmer.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for klager og anmodninger om genoptagelse, jf. § 1, som indgives efter bekendtgørelsens ikrafttræden, eller som er indgivet tidligere, og hvorom Landskatteretten før denne dato endnu ikke har truffet afgørelse. For klager og anmodninger om genoptagelse, der er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder bekendtgørelsen dog kun anvendelse, hvis klage eller anmodning om genoptagelse var omfattet af de typer af sager, der var omfattet af Landsskatterettens bekendtgørelse nr. 1200 af 14. december 2011 om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer.

Landsskatteretten, den 2. januar 2014

Bodil Jested-Nielsen

/ Anette Hummelshøj