Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1180 af 9. oktober 2013 om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 2, § 21, stk. 3 og 4, § 22, stk. 2 og 3, § 30, stk. 5, § 31, stk. 7 og 8, § 32, stk. 2, og § 36, stk. 1 og 2, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter samt § 5, stk. 2, og § 10, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013, fastsættes:«

2. I § 9, stk. 2, ændres »lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen« til: »lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen«.

3. I § 27, stk. 2, udgår », bortset fra originalt registreringsbevis efter stk. 1, nr. 1,«.

4. I § 33 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.«

5. I bilag 1, pkt. 11, ændres »gyldigt fra den 30. november 2011 til den 30. november 2013« til: »gyldigt fra den 20. november 2013 til den 31. december 2015«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2014.

Erhvervsstyrelsen, den 17. december 2013

Victor Kjær

/ Søren Houen