Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 2-14 om - klageadgang – fuldmagt – dødsbo – retlig interesse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Et dødsbo havde ingen retlig interesse i at rejse en klagesag om borgerens økonomiske forhold og kunne derfor ikke efter borgerens død klage over en afgørelse.

Det var i den konkrete sag uden betydning, at kommunen havde undladt at give klagevejledning, og at en af arvingerne havde fuldmagt til at varetage borgerens interesser. Fuldmagten bortfald ved dødsfaldet.

En verserende klagesag om en borgers ret til et pengebeløb skulle derimod færdigbehandles efter borgerens død.

Dødsboet kunne indtræde i borgerens krav.

Lov: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 - § 60, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om der er klageadgang i henhold til en fuldmagt, når der først er givet korrekt klagevejledning efter fuldmagtsgivers død.

2. Reglerne

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 60, stk. 2, fastslår, at det kun er den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

176-12: Et dødsbo er klageberettiget i forhold til afgørelser om standsning af ydelser og modregning, som er truffet som en direkte følge af dødsfaldet, idet sådanne afgørelser må anses for at vedrøre arvingerne, hvis afgørelsen har direkte og væsentlig betydning for boet.

64-10: En fuldmagt bortfalder ved dødsfaldet.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i sagen om betydningen af mangelfuld klagevejledning, herunder i hvilket omfang, der er klageadgang i henhold til en fuldmagt, når der først er givet korrekt klagevejledning efter fuldmagtsgivers død.

Resultatet er

·Din klage over afgørelsen af 22. marts 2011 fra A Kommune om at fastsætte egenbetaling for opholdet på S vil blive behandlet i Ankestyrelsen.

Vi ophæver nævnets afgørelse af 1. maj 2013

Det betyder, at afgørelsen ikke gælder.

Ankestyrelsen overtog pr. 1. juli 2013 opgaverne fra De Sociale Nævn.

Inden Ankestyrelsen kan behandle sagen må kommunen meddele hvilket faktisk og retligt grundlag afgørelsen er truffet på og begrunde afgørelsen over for dig.

Kommunen må herefter med inddragelse af dine tidligere bemærkninger og eventuelle nye kommentarer foretage genvurdering af afgørelsen og sende den med samtlige sagen bilag til Ankestyrelsen.

A Kommune vil kontakte dig.

Betalingsspørgsmålet vil herefter blive behandlet på et nyt journalnummer i Ankestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunens indeholdelse af egenbetaling for aflastningsophold i NNs folkepension må anses for at være en afgørelse om egenbetaling.

Dine gentagne henvendelser, f.eks. brevet af 19. september 2011, må betragtes som en klage over kommunens afgørelse af 22. marts 2011.

Da kommunens afgørelse om betaling ikke foreligger skriftligt eller er truffet med klagevejledning, må klagen anses for at være rettidig og sagen burde allerede på dette tidspunkt være sendt videre til Det Sociale Nævn.

Da NN døde nogle måneder senere, var der således en verserende sag om et pengekrav, og dette krav kunne boet indtræde i.

Der er således ikke tale om, at boet har ret til at klage over afgørelsen om egenbetaling.

Ankestyrelsen er enig med nævnet i, at boet som sådan ikke har en væsentlig retlig interesse i spørgsmålet om egenbetaling for NNs aflastningsophold. Boet har derfor efter retssikkerhedsloven ikke ret til at rejse en klagesag. Dette gælder, uanset om der inden dødsfaldet forelå fuldmagt, og uanset om der over for fuldmagthaver blev vejledt mangelfuldt om klagemulighederne.

En verserende klagesag om et pengebeløb vil kunne færdigbehandles uanset dødsfaldet.

Bemærkninger til klagen

Du har i brev af 24. september 2013 oplyst, at du ønsker antagelsestemaet udvidet til også at omfatte afgørelsen om opholdsbetaling.

Vi kan henvise til vores brev af 11. oktober 2013, hvor vi bemærker, at alene spørgsmålet om klageadgang er principielt.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

·De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

·nævnets afgørelse af 1. maj 2013

·Klagen til Ankestyrelsen af 29. maj 2013

·nævnets genvurdering

·yderligere materiale fra dig

Det fremgår af sagen, at din far i marts 2011 efter en hospitalsindlæggelse fik ophold på S. Kommunen fastsatte 22. marts 2011 egenbetalingen for opholdet til 5.350,50 kr. Beløbet blev tilbageholdt fra folkepensionen. Der foreligger ikke en skriftlig afgørelse om egenbetalingens størrelse.

I de efterfølgende måneder gjorde du i henhold til fuldmagt indsigelse imod egenbetalingen. Kommunen sendte ikke sagen videre til nævnet men henviste dig i stedet til at søge om nedsættelse.

Efter en klage til Folketingets Ombudsmand blev sagen i maj 2012 sendt til nævnet med anmodning om at vurdere sagen.

Da din far i mellemtiden var død afviste nævnet at behandle sagen, idet der ikke var nogen klageberettigede.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at I anser boet for klageberettiget, idet boet efter jeres opfattelse har en retlig interesse i sagen.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at der ikke er yderligere bemærkninger.