Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 3-14 om - reelt enlig - fælles husførelse - gifte - samlevende

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Enlige pensionister, der gifter sig, skal som udgangspunkt have omregnet deres pension

Når en enlig pensionist gifter sig, er der en formodning for, at pensionisten ikke fortsat er berettiget til ydelser som enlig.

Når en enlig pensionist gifter sig, men ikke flytter sammen med sin ægtefælle, skal der foretages en konkret vurdering af, om der er etableret fælles husførelse. Hvis der er etableret fælles husførelse, skal pensionen omregnes efter reglerne for samlevende.

Fælles husførelse Ved vurderingen af, om parterne har fælles husførelse, skal der lægges vægt på, om parterne opnår fordele ved at have et forhold til hinanden. Det afgørende ved vurderingen er, om fordelene samlet set har et omfang, der kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har. Fordelene kan være økonomiske, i forbindelse med betaling af faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug, eller ikke-økonomiske, i form af praktisk hjælp i hverdagen med opgaver såsom at hente, bringe og passe børn, at gøre indkøb, madlavning og rengøring mv. I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at oplysningerne i sagen ikke var tilstrækkelige til at sandsynliggøre, at pensionisten havde haft fælles husførelse med sin ægtefælle, siden de blev gift.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at pensionistens ægtefælle ikke boede i Danmark, og at der alene forelå oplysninger om, at ægtefællen havde besøgt pensionisten en gang i omkring tre måneder.

Lov:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013 - § 49, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om enlige pensionister, der gifter sig, men ikke flytter sammen med sin ægtefælle, skal have omregnet sin pension efter reglerne for samlevende eller efter pensionslovens § 49, stk. 2, om, at gifte anses som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.

2. Reglerne

Lov om social pension § 49, stk. 2, fastslår, at gifte og samlevende anses som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.

Det fremgår af punkt 211 i vejledningen om folkepension efter lov om social pension (Pensionsvejledningen - nr. 53 af 31. august 2007) og punkt 299 i vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Førtidspensionsvejledningen - nr. 54 af 31. august 2007), at en pensionists pension bl.a. skal omregnes ved indgåelse af ægteskab.

Det fremgår af punkt 267 i Pensionsvejledningen og punkt 364 i Førtidspensionsvejledningen, at personer anses som enlige, når de ikke lever i et samlivsforhold, hvor parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og hvor samlivet kan føre til ægteskab/registreret partnerskab efter dansk ret.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

P-26-97: Sagen drejer sig om et ægtepar, hvor hustruen fik ophold på et plejehjem i 1993, og hvor ægtefællen flyttede ind i 1996. Parret var fortsat gift, men samlivet blev ikke betragtet som genoptaget ved mandens indflytning på plejehjemmet. Der blev lagt vægt på, at ægtefællerne levede i hver sin adskilte og selvstændige bolig.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasseret og indarbejdet i nærværende principafgørelse:

P-31-95: I sagen blev en pensionist tilkendt førtidspension i maj 1994. Han blev efterfølgende gift med en person i udlandet i juli 1994 med henblik på samliv i Danmark. Samlivet blev ikke indledt på grund af afslag på familiesammenføring. Ankestyrelsen fandt, at pensionisten skulle anses for reelt enlig i pensionslovens forstand, idet ægtefællerne levede faktisk adskilt.

P-42-04: I sagen havde en førtidspensionist ret til at få udbetalt pension som enlig, efter ægtefællens udrejse af Danmark. Der blev lagt vægt på, at ægtefællerne levede faktisk adskilt.

24-10: En enlig pensionist giftede sig i 2008, men boede ikke sammen med ægtefællen. Pensionisten kunne ikke betragtes som enlig, fordi ægtefællerne havde tæt kontakt til hinanden, og at de ofte var sammen på deres bopæle.

27-11: I sagen giftede en enlig pensionist sig med en kvinde i udlandet. Der gik ca. 16 måneder fra ægteskabets indgåelse, til ægtefællen kom til Danmark. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at ægteskabet var indgået med henblik på, at ægtefællen kunne flytte til Danmark og på, at pensionisten betalte underhold til ægtefællen og besøgte hende i ferier. Ankestyrelsen mente på den baggrund, at der var etableret et samliv.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag, om omregning af din pensionsydelse på baggrund af, at du blev gift den 19. december 2011.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt for at afklare, om enlige pensionister, der gifter sig, men ikke flytter sammen med deres ægtefælle, skal have omregnet deres pension efter reglerne for samlevende eller efter pensionslovens § 49, stk. 2, om at gifte anses som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.

Resultatet er

·at oplysningerne i din sag ikke er tilstrækkelige til at sandsynliggøre, at du og din ægtefælle har haft fælles husførelse, siden I blev gift, og at I fortsat havde dette på tidspunktet for kommunens afgørelse

Det betyder, at A Kommune ikke på det foreliggende grundlag kunne træffe afgørelse om omregning af din pensionsydelse efter reglerne for samlevende.

Vi ændrer således afgørelsen fra A Kommune.

Udbetaling Danmark skal indhente yderligere oplysninger om dit forhold til din ægtefælle for at vurdere, om der er grundlag for omregning af din pension.

Udbetaling Danmark vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at når en enlig pensionist gifter sig, er der en formodning for, at pensionisten ikke fortsat er berettiget til ydelser som enlig.

Ankestyrelsen finder, at når en enlig pensionist gifter sig, men ikke flytter sammen med sin ægtefælle, skal der foretages en konkret vurdering af, om der er etableret fælles husførelse, inden der tages stilling til, om pensionen skal omregnes.

Ankestyrelsen vurderer, at oplysningerne i din sag ikke er tilstrækkelige til at sandsynliggøre, at du og din ægtefælle har haft fælles husførelse, siden I blev gift, og at I fortsat havde det på tidspunktet for kommunens afgørelse.

Vi finder således, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelse om, at din pension skulle beregnes efter reglerne for samlevende.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at din ægtefælle ikke har bopæl i Danmark, og at hun alene har besøgt dig i Danmark en gang i omkring tre måneder.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at din ægtefælle bor i X land og at hun - ifølge Udlændingestyrelsen - kun kan komme på besøg i 3 måneder hver tredje år, og at du derfor ikke kan forstå, at du skal betragtes som samlevende.

Vi henviser dig til at kontakte Udlændingestyrelsen, for at få afklaret, hvor ofte og hvor længe din ægtefælle kan opholde sig i Danmark.

Du har oplyst, at der også må være et fradrag for din kone, som du kan benytte, hvis I betragtes som samlevende gifte.

Vi henviser dig til at kontakte SKAT, hvis du har spørgsmål om skattemæssige fradrag.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

·De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

·A Kommunes afgørelse af 28. marts 2012

·Klagen til A Kommune ved samtalte af 17. april 2012

·A Kommunes genvurdering

Kommunen traf afgørelse om, omregning af pension efter reglerne for samlevende.

Pensionen skulle efter kommunens afgørelse omregnes efter reglerne for samlevende fra det tidspunkt, hvor pensionisten havde indgået ægteskab med en udenlandsk kvinde bosiddende i sit hjemland.

Kommunen lagde ved afgørelsen vægt på, at pensionistens ægtefælle havde besøgt pensionisten i Danmark efter 2½ måneds ægteskab i omkring 3 måneder, og at det var pensionisten, som havde betalt for hendes rejse og ophold i Danmark.

Pensionisten klagede over kommunens afgørelse. Pensionisten anførte, at han havde fået oplyst af kommunen, at han ikke ville miste sit enlig-tillæg, hvis han blev gift og ægtefællen blev boende i udlandet og ingen indkomst havde.

Ved genvurderingen fastholdt kommunen sin afgørelse. Kommunen lagde ved afgørelsen vægt på, at pensionisten og ægtefællen ikke havde til hensigt at leve varigt adskilt.