Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 18. december 2013

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

[af miljøministeren (Ida Auken)]:

Til § 1

Af miljøministeren:

1) I det under nr. 2 foreslåede § 11 b, stk. 1, ændres »og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. §§ 12 og 13,« til: », jf. § 12, og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. § 13, samt udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder, jf. § 13 a, inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser,«, og »lov om afgift på ledningsført vand.« til: »lov om afgift af ledningsført vand.«

[Finansiering af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder samt korrektion af fejl i teksten]

2) Det under nr. 2 foreslåede § 11 b, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. § 12, og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. § 13, samt udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder, jf. § 13 a, inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.«

[Finansiering af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder]

Til § 2

3) I nr. 1 ændres »§ 40, stk. 4, i lov om vandplanlægning« til: »§ 39, stk. 4, i lov om vandplanlægning«.

[Korrektion af henvisning]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en udvidelse af de afgiftsfinansierede udgiftsområder til også at omfatte udarbejdelse af indsatsplaner efter § 13 a, jf. den foreslåede ændring i nr. 2, samt en korrekt angivelse af navnet på lov om afgift af ledningsført vand.

Til nr. 2

Med ændringsforslaget indføres en bestemmelse om, at også kommunalbestyrelsens udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder kan finansieres af afgiften til drikkevandsbeskyttelse, der opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage indsatsplaner efter vandforsyningslovens § 13 a, hvis kommunalbestyrelsen finder, at udpegning efter § 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelig til at sikre kommunens interesser. Dette kan f.eks. være, hvis der endnu ikke er gennemført en grundvandskortlægning af området, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den gennemførte grundvandskortlægning og de udpegede indsatsområder vurderes utilstrækkelige til at sikre kommunens interesser.

En indsatsplan udarbejdet efter § 13 a forudsætter, at der er sket en detaljeret grundvandskortlægning, jf. § 13, stk. 2 og 3. Grundvandskortlægning foretaget af kommunen finansieres ikke af afgift af ledningsført vand.

Tilføjelsen til bestemmelsen dækker kun finansiering af udarbejdelse af indsatsplaner efter vandforsyningslovens § 13 a inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Det forudsættes, at der ikke skal udarbejdes indsatsplaner for hele området med særlige drikkevandsinteresser og alle indvindingsoplande.

Afgiften dækker alene kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner og således ikke planer udarbejdet af ejeren af et alment vandforsyningsanlæg, jf. § 13 a, der fortsat skal finansieres over vandtaksterne.

Afgiften dækker ikke udmøntningen af en indsatsplan, herunder gennemførelse af konkrete rådighedsindskrænkninger. Disse kan fortsat finansieres over vandtaksterne eller af kommunen i overensstemmelse med de almindelige regler i lovgivningen.

Bestemmelsen regulerer ikke indholdet af indsatsplanerne. Det vil bl.a. fortsat være således, at hvis der skal gennemføres konkrete rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens regler, skal kommunerne vurdere den faglige nødvendighed af rådighedsindskrænkninger, bl.a. under hensyntagen til det almindelige proportionalitetsprincip.

Herudover henvises til de specielle bemærkninger til vandforsyningslovens § 13 a.

Til nr. 3

Der er alene tale om en redaktionel ændring, som ikke indebærer ændringer i lovforslagets materielle indhold.