Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Oplysninger på Tilbudsportalen om de registrerede tilbud
Kapitel 3 Stikprøvekontrol med oplysningerne i Tilbudsportalen
Kapitel 4 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

I medfør af § 14, stk. 5, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, og § 22, stk. 3, i lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med Tilbudsportalen er,

1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud herunder om tilbuddenes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed

2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,

3) at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud samt tilbuddenes målgrupper og metoder,

4) at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og

5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2. Tilbudsportalen skal være internetbaseret og tilgængelig, så både myndigheder, leverandører og borgere kan søge oplysninger på portalen.

Stk. 2. Indberetninger til Tilbudsportalen skal ske elektronisk og i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil.

§ 3. Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale, regionale og private tilbud, jf. 14, stk. 1, i lov om social service:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 66 a, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.

4) Opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service.

5) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

6) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.

7) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

8) Botilbud, forsorgshjem, kvindekrisecentre m.v. efter §§ 107-110 i lov om social service.

9) Tilbud i form af hjælp og støtte efter § 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, som er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om:

1) Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter § 141 i sundhedsloven.

2) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

3) Plejehjem efter § 192 i lov om social service.

4) Almene plejeboliger, der er omfattet af § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. eller boliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

5) Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger.

§ 4. Er et tilbud sammensat af flere af de typer af tilbud, som er nævnt i § 3, skal dette registreres på Tilbudsportalen.

Kapitel 2

Oplysninger på Tilbudsportalen om de registrerede tilbud

Indberetning af oplysninger

§ 5. Kommunale, regionale og private tilbud, indberetter oplysninger til Tilbudsportalen som nævnt i § 7, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Socialtilsynet indberetter oplysninger til Tilbudsportalen, jf. § 8, om generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier.

Stk. 3. Socialtilsynet opretter de enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender inden offentliggørelsen de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, om kommunale, regionale og private tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om de enkelte tilbud. Oplysninger om nye tilbud offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt tilbuddet med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Stk. 4. Kommunalbestyrelser og regionsråd opretter de enkelte tilbud på Tilbudsportalen, godkender inden offentliggørelsen de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, og har desuden adgang til at indberette oplysninger om kommunale og regionale tilbud efter serviceloven, som ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn.

Stk. 5. Kommunalbestyrelser og regionsråd opretter de enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender inden offentliggørelsen de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, om almene ældreboliger efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., almene plejeboliger, der er omfattet af § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. og boliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om de enkelte tilbud. Oplysninger om nye almene ældreboliger skal senest registreres i Tilbudsportalen på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Stk. 6. For private tilbud efter lov om social service, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, er det den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf.§ 5, stk. 7 eller § 148 a i lov om social service, der opretter det enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender de indberettede oplysninger inden offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om de enkelte tilbud.

Stk. 7. For behandlingstilbud efter § 141 i sundhedsloven er det kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der opretter det enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, inden offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Stk. 8. For friplejeboliger er det kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der opretter det enkelte tilbud på Tilbudsportalen og godkender de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, inden offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

§ 6. Socialtilsyn, kommunalbestyrelser, og regionsråd påser, at de offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2. Tilbud, socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd, jf. § 5, skal løbende indberette oplysninger til Tilbudsportalen om nye tilbud, jf. § 3, eller ændringer i allerede eksisterende tilbud.

Stk. 3. Hvis et tilbud, der er registreret i Tilbudsportalen, nedlægges eller tilbuddets godkendelse ophører eller bortfalder, skal socialtilsynet, kommunalbestyrelsen eller regionsrådet hurtigst muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen.

§ 7. De oplysninger, der skal indberettes om tilbuddene omfatter følgende, jf. dog § 8 om generelt godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier:

1) Organisatoriske forhold og stamdata.

a) Tilbudstype og juridisk grundlag.

b) Tilbuddets navn.

c) Leder af tilbuddet.

d) Kontaktperson og kontaktoplysninger.

e) Etableringsår.

f) Virksomhedsform.

g) Driftsherre og driftsforhold.

h) Målgrupper.

i) Samarbejdsrelationer.

j) Bestyrelser og råd.

k) Fysiske forhold.

l) Mad og spiseforhold for beboerne.

m) Aktiviteter for beboerne.

2) Adresse, pladser og personale.

a) Afdelinger.

b) Adresse(r).

c) Pladser.

d) Ansatte og faggrupper.

e) Timetal.

f) Ledig plads.

3) Økonomi.

4) Faglig tilgang og metode.

a) Værdigrundlag og målsætning.

b) Evalueringer af tilbuddet.

c) Faglig tilgang.

d) Metode(r).

5) Indsatser.

a) Ydelser.

b) Takster.

6) Godkendelse og tilsyn.

Stk. 2. For kommunale og regionale tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal Tilbudsportalen indeholde oplysninger om revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud beregnet efter bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Stk. 3. Tilbuddet skal oplyse på Tilbudsportalen, hvis det er omfattet af en akkrediteringsordning eller lignende.

Stk. 4. Hvis tilbuddet har en hjemmeside, skal Tilbudsportalen indeholde en elektronisk henvisning (et link) til hjemmesiden. Den elektroniske henvisning er ikke udtryk for, at oplysningerne på hjemmesiden er en del af Tilbudsportalens indhold.

Stk. 5. Tilbudsportalen skal indeholde dato for seneste opdatering af oplysninger om tilbuddet.

§ 8. For generelt godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier skal der indberettes oplysninger om følgende:

1) Tilbudstype og juridisk grundlag.

2) Plejefamiliens navn.

3) Kontaktperson og kontaktoplysninger.

4) Adresse.

5) Etableringsår.

6) Målgruppe.

7) Fysiske forhold.

8) Pladser og ledig plads.

9) Ydelser.

10) Godkendelse og tilsyn

11) Familieforhold.

a) Plejeforældres navn.

b) Plejefamiliens karakteristika.

c) Plejefamiliens børn.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk.1, nr. 1, nr. 5-10, nr. 11, b og c, samt oplysning om plejefamiliens beliggenhedskommune bliver offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Plejefamilier beliggende i visse mindre kommuner offentliggøres med en nærliggende større kommune som beliggenhedskommune:

1) Plejefamilier beliggende i Fanø Kommune offentliggøres med Esbjerg Kommune som beliggenhedskommune.

2) Plejefamilier beliggende i Læsø Kommune offentliggøres med Frederikshavn Kommune som beliggenhedskommune.

3) Plejefamilier beliggende i Samsø Kommune offentliggøres med Aarhus Kommune som beliggenhedskommune.

4) Plejefamilier beliggende i Ærø Kommune offentliggøres med Svendborg Kommune som beliggenhedskommune.

§ 9. Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end de, der er nævnt i §§ 7 og 8, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Oplysninger om takstfastsættelsen

§ 10. Taksten for hvert tilbud og ydelse, bortset fra vederlag til plejefamilier, skal fremgå af Tilbudsportalen, jf. § 7, stk. 1, nr. 5, b.

Stk. 2. Den enkelte takst for kommunernes køb af pladser og for eventuelle individuelle ydelser i tilknytning hertil skal være fordelt på følgende omkostninger:

1) De samlede direkte og indirekte omkostninger, der vedrører det enkelte tilbud eller leverancen af den enkelte ydelse i alt, heraf til:

a) Løn, der kan henføres til det pågældende tilbud eller den pågældende ydelse.

b) Udvikling, herunder uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud m.v.

c) Administration (ledelse, administration, kontorudgifter, edb m.v.).

d) Andel af central ledelse og administration.

e) Tilsyn.

f) Ejendoms- og kapitalomkostninger (vedligeholdelse, afskrivning m.v.). For almene ældreboliger, skal ejendoms- og kapitalomkostninger kun oplyses for servicearealets vedkommende.

2) Regulering i forhold til tidligere år (dækning af underskud eller overskud).

Stk. 3. For hvert tilbud skal den uudnyttede kapacitet, i form af hvilken belægningsprocent taksten er beregnet på grundlag af, oplyses.

Kapitel 3

Stikprøvekontrol med oplysningerne i Tilbudsportalen

§ 11. Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med,

1) at oplysningerne i Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbuddene, og

2) at der anvendes en ensartet systematik og anvendelse af begreber ved indberetningerne til portalen.

Stk. 2. Stikprøvekontrollen efter stk. 1 kan foretages ved, at Socialstyrelsen anmoder tilbuddet om at indsende skriftlig dokumentation eller ved anmeldt eller uanmeldt fremmøde i tilbuddet.

Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen finder, at oplysningerne om et tilbud ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold eller, at oplysningerne ikke er indberettet i overensstemmelse med databasens systematik, jf. § 2, stk. 2, kan styrelsen pålægge den godkendende myndighed, jf. § 5, at bringe indberetningerne i overensstemmelse med de faktiske forhold eller med databasens systematik.

Stk. 4. Hvis den godkendende myndighed ikke følger et pålæg givet efter stk. 3, kan Socialstyrelsen markere dette på Tilbudsportalen i forhold til det pågældende tilbud. Markeringen fjernes, når indberetningerne er bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold eller med databasens systematik.

Stk. 5. Socialstyrelsens beslutninger efter stk. 3 og 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 720 af 19. juni 2013 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud ophæves.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 19. december 2013

Annette Vilhelmsen

/ Dorte Bech Vizard