Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013

Forslag

til

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love1)

(Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

Miljøministeriet

§ 1

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a, stk. 3, ændres »§ 11 e, stk. 1, nr. 8,« til: »§ 11 e, stk. 1, nr. 9,«.

2. Efter § 9 indsættes i kapitel 3:

»§ 10. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges drikkevandsforekomster for hvert vandområdedistrikt.

Stk. 2. Som drikkevandsforekomster skal udpeges

1) forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer, og

2) de forekomster af vand, som det er hensigten at anvende hertil.

§ 11. Miljøministeren kortlægger

1) områder med særlige drikkevandsinteresser og

2) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 1.

§ 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges

1) områder med drikkevandsinteresser,

2) områder med særlige drikkevandsinteresser,

3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2,

4) delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for, og

5) delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler for myndigheders administration i de udpegede områder.

§ 11 b. Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den kortlægning og udpegning, der er nævnt i § 11 og § 11 a, og kommunernes udgifter til et koordinationsforum, jf. § 12, og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. § 13, samt udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder, jf. § 13 a, inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser opkræves et bidrag pr. m3 afgiftspligtigt vand efter § 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand.

Stk. 2. Af det samlede bidrag anvendes

1) 70,3 pct. til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af § 11 og § 11 a og SKATs udgifter til administration af opkrævning og

2) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. § 12, og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. § 13, samt udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder, jf. § 13 a, inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

§ 11 c. Miljøministeren foretager offentlig annoncering af udkast til regler, hvorved der sker udpegninger, jf. § 10 og § 11 a. Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Ministeren fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser.

Stk. 2. Udkast til regler fastsat med hjemmel i § 10 og § 11 a, stk. 1, skal endvidere ledsages af eventuelle miljørapporter udarbejdet efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer.«

3. § 13, stk. 1, affattes således:

»For hvert af de udpegede indsatsområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 5, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan.«

4. § 13 a affattes således:

»§ 13 a. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at udpegning efter § 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelig til at sikre kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser, jf. dog § 13 b, stk. 2. Bestemmelserne i § 13, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En indsatsplan efter stk. 1 må ikke stride mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning, vandforsyningsplanen eller indsatsplaner vedtaget efter § 13.«

5. § 13 d, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen påser, at aftalen ikke strider mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning eller indsatsplaner vedtaget efter § 13 eller vil vanskeliggøre gennemførelsen af disse planer.«

6. § 14 a, stk. 1, affattes således:

»En vandforsyningsplan må ikke stride mod regler udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, kommuneplanlægningen, forudsætninger fastsat efter § 16, stk. 2, eller en indsatsplan efter § 13.«

7. I § 52 a, stk. 1, nr. 12, ændres »§ 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder« til: »§ 11 b«.

§ 2

I lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 3. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, ændres »miljømålslovens § 5, stk. 1, og § 6« til: »§ 6, jf. § 39, stk. 4, i lov om vandplanlægning«.

2. I § 6, stk. 2, ændres »vandplanerne, der udarbejdes efter miljømålslovens § 3« til: »regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

3. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om frister for offentliggørelse af forslag til risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf.«

4. I bilag 1 i afsnittet om kort over oversvømmelsesrisikoen, litra c, ændres »miljømålslovens § 7, stk. 1, nr. 1, 3, og 5« til: »§ 16, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, i om lov om vandplanlægning«.

5. I bilag 2 ændres i 2. afsnit »fastsatte miljømål, jf. miljømålslovens § 10« til: »miljømål fastsat i regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, i lov om vandplanlægning«.

§ 3

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1461 af 17. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, § 13 a og § 36 a ændres »vandplaner efter miljømålsloven« til: »regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

2. I § 69, stk. 1, 2. pkt., ændres »der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde« til: »for hvilke der i regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, i lov om vandplanlægning er fastsat«.

3. I § 69, stk. 2, ændres »der ikke før vandplanens ikrafttræden« til: »der efter hidtidig planlægning ikke tidligere«.

4. § 70 c ophæves.

§ 4

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og senest ved § 6 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 6 og 7, ændres »i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområdet,« til: »i henhold til lov om vandforsyning m.v.«

2. I § 32, stk. 2, ændres »vandplanen, jf. miljømålsloven« til: »regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

§ 5

I lov nr. 522 af 26. maj 2010 om havstrategi, som ændret ved § 24 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, ændres »lov om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)« til: »lov om vandplanlægning og indsatser, der indgår i en vedtaget Natura 2000-plan efter miljømålsloven«.

§ 6

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 5 a, stk. 3, ændres »eller miljømålsloven« til: », Natura 2000-planer efter miljømålsloven eller regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

§ 7

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 19 a udgår »vandforekomster og«.

§ 8

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 4, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,«.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

2. I § 11, stk. 4, nr. 4, der bliver nr. 5, udgår »en vandplan,«, »disse planer« ændres til: »denne plan«, og »vandforekomster og« udgår.

3. I § 11 e, stk. 1, nr. 4, udgår »vandplanen og« og »vandforekomster og«.

4. I § 11 e, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,«.

Nr. 5-10 bliver herefter nr. 6-11.

5. I § 11 e, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 6, udgår »vandplanen og«, »§ 31 a og« og »vandforekomster og«.

6. I § 13, stk. 1, nr. 4, udgår »en vandplan eller«, »§ 31 a og« og »vandforekomster og«.

7. I § 13, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,«.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

§ 9

I lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 3. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, nr. 1, udgår »Vandplaner og«.

2. I § 19 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

§ 10

I lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 4, udgår »miljømålslovens § 52, stk. 1,«.

§ 11

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), som ændret senest ved § 10 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, ændres »miljømålsloven« til: »lov om vandplanlægning«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »miljømålslovens § 17, stk. 1 eller 2« til: »regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, jf. § 13, og i § 19, stk. 1, i lov om vandplanlægning«.

3. I § 15, stk. 1, ændres »miljømålsloven« til: »lov om vandplanlægning«.

§ 12

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 21. december 2009, som ændret senest ved lov nr. 490 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med vandplanen og Natura 2000-planen, jf. kapitel 3 og 14 i miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

2. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. kapitel 14 i miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

3. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og Natura 2000-planen efter miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

4. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i vandplanen og Natura 2000-planen.«

5. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammet i Natura 2000-planen.«

6. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og indsatsprogrammet efter Natura 2000-planen.«

§ 13

I lov nr. 490 af 21. maj 2013 om ændring af lov om forurenet jord (Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 19-22, ophæves.

§ 14

I miljømålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1384 af 28. december 2011 og senest ved lov nr. 514 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 1, ændres »jf. § 8,« til: »jf. § 10 i lov om vandforsyning,«.

2. I kapitel 5 ophæves overskriften »Udpegning af drikkevandsforekomster«, og § 8 ophæves.

3. I kapitel 5 ophæves overskriften »Udpegning af drikkevandsressourcer«, og § 8 a ophæves.

4. § 28, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

5. I § 28, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 5« til: »stk. 1, nr. 4«.

6. I § 29, stk. 1, ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1-4,« til: »§ 28, stk. 1, nr. 1-3,«.

7. I § 29, stk. 3, ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1 og 2,« til: »§ 28, stk. 1, nr. 1,«.

8. I § 29, stk. 5 og 6, ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1-5,« til: »§ 28, stk. 1, nr. 1-4,«.

9. Kapitel 12 ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

§ 15

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. august 2013, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra i, udgår »vandforekomster og«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 3, indsættes efter litra i som nyt litra:

»j) lov om vandplanlægning og regler udstedt i medfør af loven,«.

Litra j-p bliver herefter litra k-q.

§ 16

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 25. juli 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1470 af 17. december 2013 og lov nr. 1471 af 17. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, nr. 6, litra a, udgår »planlægning vedrørende miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder samt«.

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2 og 3, § 4, nr. 2, §§ 5-11, § 12, nr. 1, 3, 4 og 6, § 13, § 14, nr. 1 og 2 og 4-8, og §§ 15 og 16. Ministeren kan herunder bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. De hidtil gældende regler opretholdes og finder anvendelse på vandplaner og handleplaner opretholdt efter § 42, stk. 1, i lov om vandplanlægning.

Folketinget, den 20. december 2013

Bertel Haarder

/ Bent Bøgsted

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1.