Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 18. december 2013

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

[af undervisningsministeren (Christine Antorini)]:

1. Ændringsforslag

Undervisningsministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 31. oktober 2013 og var til 1. behandling den 12. november 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 10. december 2013. Lovforslaget var til 2. behandling den 17. december 2013, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 2 møder.

Teknisk gennemgang

Udvalget afholdt den 17. december 2014 en teknisk gennemgang ved undervisningsministeren om sammensætningen af Rådet for Børns Læring i forhold til Skolerådets nuværende sammensætning.

Samråd

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet et samrådsspørgsmål til undervisningsministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålet i et samråd i udvalget den 17. december 2013.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 1 spørgsmål til undervisningsministeren, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af undervisningsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og LA):

1) I den under nr. 110 foreslåede affattelse af § 57 a, stk. 3, ændres »17« til: »18«, og efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»7) Uddannelsesforbundet.«

Nr. 7-17 bliver herefter nr. 8-18.

[Udvidelse af Rådet for Børns Læring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det fremgår af lovforslagets § 1, nr. 110, hvilke organisationer der skal repræsenteres i Rådet for Børns Læring. Efter forslaget er medlemsorganisationerne for elever, forældre, lærere og skoleledere på folkeskoleområdet repræsenteret. Tilsvarende er forældre, pædagoger og pædagogmedhjælpere samt ledere på daginstitutionsområdet repræsenteret. På ungdomsskoleområdet er det alene foreslået, at medlemsorganisationerne for elever og ledere er repræsenteret.

For at sikre ligelig repræsentation af de tre områder, som Rådet for Børns Læring skal beskæftige sig med, foreslås det, at lærersiden også repræsenteres på ungdomsskoleområdet, og at dette sker ved Uddannelsesforbundet.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 110.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Annette Lind (S) Karin Gaardsted (S) Kirsten Brosbøl (S) Orla Hav (S) fmd. Rasmus Horn Langhoff (S) Troels Ravn (S) Lotte Rod (RV) nfmd. Jeppe Mikkelsen (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Rosa Lund (EL) Lars Dohn (EL) Henning Hyllested (EL) Karen Ellemann (V) Peter Juel Jensen (V) Finn Thranum (V) Louise Schack Elholm (V) Anni Matthiesen (V) Tina Nedergaard (V) Ulla Tørnæs (V) Alex Ahrendtsen (DF) Bent Bøgsted (DF) Marie Krarup (DF) Martin Henriksen (DF) Merete Riisager (LA) Thyra Frank (LA) Lene Espersen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag efter afgivelse af betænkning over L 51

Bilagsnr.

Titel

12
Teknisk gennemgang af forslaget om sammensætningen af Rådet for Børns Læring i forhold til Skolerådets nuværende sammensætning
13
Betænkning afgivet 10/12-13
14
1. udkast til tillægsbetænkning
15
Ændringsforslag fra undervisningsministeren

Oversigt over spørgsmål efter afgivelse af betænkning over L 51

Spm.nr.

Titel

22
Spm. om, hvilke elementer af folkeskolereformen der forbedrer de 20 pct. stærkeste elevers skolegang, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål efter afgivelse af betænkning over L 51

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. om det videnskabelige belæg for folkeskolereformen, til undervisningsministeren