Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Offerfondens formål
Kapitel 2 Rådet for Offerfonden og sekretariatet
Kapitel 3 Rådets møder, afstemningsregler mv.
Kapitel 4 Indgivelse af ansøgning om tilskud
Kapitel 5 Forberedelse af Rådets afgørelser i sager om tilskud
Kapitel 6 Rådets afgørelser i sager om tilskud
Kapitel 7 Tilsyn med tilskudsmodtageres anvendelse af tilskud
Kapitel 8 Internt regnskab og årsberetning
Kapitel 9 Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Offerfonden, indgivelse af ansøgning om tilskud og behandling af sager om tilskud

I medfør af § 2, stk. 6, i lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden fastsættes:

Kapitel 1

Offerfondens formål

§ 1. Offerfonden har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Stk. 2. Fondens midler anvendes til at yde tilskud til

1) offerrådgivninger,

2) forskning,

3) uddannelsesindsatser,

4) seminarer,

5) informationsmateriale,

6) forsøgs- og udviklingsaktiviteter og

7) lignende projekter og aktiviteter.

Kapitel 2

Rådet for Offerfonden og sekretariatet

§ 2. Rådet for Offerfonden administrerer fondens midler. Rådet træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud til projekter og aktiviteter nævnt i § 1 og fører tilsyn med tilskudsmodtageres anvendelse af tilskud.

§ 3. Rådet består af 1 formand og af 2 andre medlemmer, hvoraf 1 medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og 1 medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren for en periode på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af en periode, foretages nyudnævnelse alene for den resterende del af perioden.

Stk. 2. Der beskikkes en suppleant for hvert af Rådets medlemmer. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

§ 4. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådet.

Kapitel 3

Rådets møder, afstemningsregler mv.

§ 5. Rådets formand og sekretariatslederen tilrettelægger Rådets arbejde og fastlægger Rådets mødedage samt generelle retningslinjer.

§ 6. Rådet afholder mindst 2 møder om året. Rådets formand kan i øvrigt indkalde til rådsmøde, når der skønnes behov for det. Hvis et af Rådets øvrige medlemmer anmoder om det, skal formanden indkalde til rådsmøde.

Stk. 2. Hvis et medlem af Rådet er forhindret i at deltage i et rådsmøde, deltager den pågældendes suppleant.

Stk. 3. Hvis både formanden og dennes suppleant er forhindret i at deltage i et rådsmøde, udpeger formanden en fungerende formand blandt Rådets øvrige medlemmer.

Stk. 4. Rådets møder er ikke offentlige.

§ 7. Rådets beslutninger træffes ved mundtlig votering på et møde, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2 af dets medlemmer er til stede.

Stk. 3. Rådets beslutninger træffes efter stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Rådets møder ledes af formanden. Formanden træffer afgørelse i spørgsmål vedrørende mødernes ledelse.

Stk. 5. Rådets formand kan, hvis omstændighederne taler for det, bestemme, at beslutninger træffes ved skriftligt votering.

Kapitel 4

Indgivelse af ansøgning om tilskud

§ 8. Rådet afholder mindst 2 ansøgningsrunder om året.

Stk. 2. Forud for hver ansøgningsrunde indkalder Rådet i offentligt tilgængelige opslag ansøgninger om tilskud.

Stk. 3. Rådet fastsætter for hver ansøgningsrunde en frist for indgivelse af ansøgning.

§ 9. Ansøgning om tilskud skal ske ved udfyldelse og indlevering til sekretariatet af et ansøgningsskema udarbejdet af Rådet. Rådet kan stille yderligere krav til ansøgningen.

§ 10. Rådet kan udarbejde kriterier for vurdering af ansøgninger, herunder beløbsgrænser og særlige fokusområder for ansøgningsrunder.

§ 11. Oplysninger om ansøgningsfristen efter § 8, stk. 3, ansøgningsskema og eventuelle yderligere krav til ansøgningen efter § 9 samt eventuelle kriterier for vurdering af ansøgninger efter § 10 skal fremgå af opslagene nævnt i § 8, stk. 2, og offentliggøres på Offerfondens hjemmeside.

Kapitel 5

Forberedelse af Rådets afgørelser i sager om tilskud

§ 12. Sekretariatet forbereder under sekretariatslederens ledelse og i samarbejde med Rådets formand sager om tilskud til afgørelse i Rådet.

§ 13. Rådet udarbejder retningslinjer for sekretariatets forberedelse af sager om tilskud, herunder for sekretariatets indhentelse af forskningsfaglige vurderinger af ansøgninger om tilskud til forskning.

Stk. 2. Retningslinjerne efter stk. 1 offentliggøres på Offerfondens hjemmeside.

Kapitel 6

Rådets afgørelser i sager om tilskud

§ 14. Rådet træffer afgørelse i sager om tilskud, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Rådet kan bemyndige sekretariatet eller formanden til at afvise ansøgninger om tilskud, der ikke opfylder formkrav efter §§ 8-10, og til at meddele afslag på ansøgninger om tilskud, der åbenbart ikke kan imødekommes.

§ 15. Det skal indgå som et fast punkt på dagsordenen, når Rådet behandler sager om tilskud, om der foreligger inhabilitet, jf. forvaltningslovens kapitel 2.

§ 16. Rådets afgørelser i sager om tilskud er skriftlige og underskrives af formanden eller den, som formanden bemyndiger hertil.

§ 17. Rådet beslutter, om afgørelser om ydelse af tilskud skal betinges af vilkår, herunder vilkår om, at tilskudsmodtageren skal

1) oplyse Rådet om ændringer vedrørende projektet eller aktiviteten, der kan have betydning for tilskuddet,

2) oplyse Rådet om projektets eller aktivitetens forløb,

3) offentliggøre projektets eller aktivitetens resultater, og

4) udarbejde og indsende regnskab og eventuelt foretage revision efter Rådets retningslinjer.

§ 18. Rådet beslutter i afgørelser om ydelse af tilskud, om tilskuddet skal udbetales i rater, og om tilskudsmodtageren i givet fald skal opfylde bestemte betingelser for at få udbetalt de enkelte rater.

Stk. 2. Rådet kan bemyndige sekretariatet til at påse, at betingelser efter stk. 1 for udbetaling af de enkelte rater opfyldes af tilskudsmodtageren.

§ 19. Det skal fremgå af Rådets afgørelser om ydelse af tilskud, at afgørelsen efter en konkret vurdering kan tilbagekaldes, hvis tilskudsmodtageren ikke anvender tilskuddet i overensstemmelse med det, der er ydet tilskud til, eller ikke overholder vilkårene for afgørelsen. Det skal endvidere fremgå af afgørelserne, at udbetalte tilskud i givet fald efter en konkret vurdering kan kræves tilbagebetalt.

§ 20. Sekretariatet forestår udbetaling af tilskud.

Kapitel 7

Tilsyn med tilskudsmodtageres anvendelse af tilskud

§ 21. Rådet fører tilsyn med, at tilskudsmodtagere anvender tilskuddet i overensstemmelse med det, der er ydet tilskud til, og at vilkårene for afgørelsen om ydelse af tilskud overholdes.

§ 22. Tilsynet efter § 21 varetages af sekretariatet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Rådet træffer afgørelse i sager om tilsyn. Kapitel 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8

Internt regnskab og årsberetning

§ 23. Rådet godkender senest den 1. februar Offerfondens interne regnskab for det foregående år.

Stk. 2. Det interne regnskab forberedes af sekretariatet.

Stk. 3. Rådets beslutning efter stk. 1 kan træffes ved skriftligt votering.

§ 24. Rådet afgiver hvert år senest den 1. juli en beretning til justitsministeren om Offerfondens virksomhed det foregående år. Beretningen skal indeholde fondens interne regnskab for det pågældende år.

Stk. 2. Årsberetningen forberedes af sekretariatet.

Stk. 3. Årsberetningen offentliggøres på Offerfondens hjemmeside.

Kapitel 9

Ikrafttræden mv.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 26. Det interne regnskab, jf. § 23, skal første gang godkendes senest den 1. februar 2015. Årsberetningen, jf. § 24, skal første gang afgives senest den 1. juli 2015.

Justitsministeriet, den 19. december 2013

Karen Hækkerup

/ Freja Sine Thorboe