Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. november 2013 i sag 21.2013

A

v/konsulent Johnny Frimann Storm, 3F - Byggegruppen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Olsen, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 7. april 1988, og indklagede, B, blev den 8. november 2010 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 25. oktober 2010 til den 1. april 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv. for 2010 og 2011.

A har ved sin organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 16. april 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 19.326,94 kr. med tillæg af procesrente fra den 10. september 2012, til betaling finder sted.

Påstanden er opgjort som 1.385,05 kr. i manglende løntillæg, 1.747,88 kr. i betaling for manglende afholdelse af feriefridage, 4.646,62 kr. i feriegodtgørelse og 11.547,39 kr., svarende til 12 % i pensionsbidrag af såvel optjent som tilgodehavende løn i perioden.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. november 2013, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden er ikke omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (nu 3F).

Af overenskomstens § 40 fremgår bl.a., at pensionsbidraget udgør 12 % af den ansattes ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling, og at den ansatte heraf betaler 4 % af bidraget.

3F rettede ved brev af 10. september 2012 henvendelse til virksomheden og fremsatte krav om betaling af løn mv. Virksomheden har ikke reageret herpå eller på senere henvendelser i sagen.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn og feriegodtgørelse mv., der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst. Elevens påstand herom tages derfor til følge, dog således at kravet ikke forrentes med procesrente fra et tidspunkt, der ligger før klageskriftets indgivelse til Tvistighedsnævnet.

Ad feriefridage

3 voterende udtaler:

Vi finder, at kravet på betaling af manglende afholdte feriefridage er omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og vi stemmer derfor for at give eleven medhold i dette krav.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at kravet er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for kravet om betaling for ikke afholdte feriefridage.

Ad pensionsbidrag

2 voterende udtaler:

Eleven har efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst krav på betaling af pensionsbidrag med 12 %, hvoraf 4 % udgør elevens eget bidrag til pensionsordning. Vi finder efter dommen afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2012 i sag nr. B-0287-11 og Tvistighedsnævnets praksis herefter ikke grundlag for i en sag som den foreliggende, hvor virksomheden ikke er omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, at tilkende eleven erstatning for manglende indbetaling af elevens andel af pensionsbidraget af den allerede udbetalte pensionsberettigede løn, som efter de foreliggende oplysninger udgør 95.432,55 kr. med fradrag af de opgjorte løn- og feriepengetilgodehavender mv., i alt 87.653 kr. Vi stemmer derfor for at tage elevens pensionskrav til følge med 7.012,24 kr., sv.t. 8 % af 87.653 kr., og 723,80 kr., svarende til 12 % af løn- og feriepengekravet på 6.031,67 kr., eller i alt 7.736,04 kr.

1 voterende udtaler:

Jeg er enig i, at virksomheden alene skal betale arbejdsgiverens andel af pensionsbidraget i relation til udbetalt løn, og 12 % af ikke udbetalt løn, som jeg imidlertid finder skal opgøres med tillæg af elevens krav på betaling for manglende afholdelse af feriefridage, således at de 12 % beregnes af 7.779,55 kr. Jeg stemmer derfor for at tage elevens krav på pensionsbidrag til følge med 7.945,79 kr.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at eleven efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har krav på det fulde pensionsbidrag af såvel udbetalt som tilgodehavende løn, hvorfor vi stemmer for at tage elevens påstand vedrørende betaling af pensionsbidrag til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i et samlet krav på 15.725,34 kr. med renter fra modtagelsen af klageskriftet den 16. april 2013.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 15.725,34 kr. til A med tillæg af procesrente fra den 16. april 2013, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.