Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. november 2013 i sag 59.2012

A

v/forhandlingssekretær Erik Jensen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Pernille Grenaae, DI, og forhandlingssekretær Karsten Kristensen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 20. februar 1988, og indklagede, B, blev den 1. marts 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som lageroperatør – lager og transport med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2011 til den 31. august 2012.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, 3F Transportgruppen, ved klageskrift modtaget den 20. december 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B skal anerkende EUD-lovens bestemmelser vedrørende aflønning af lærlinge og betale A 51.133 kr.

Påstanden er for opgjort som 17.390 kr. i manglende løntillæg, 2.389 kr. i særlig opsparing, 2.394 kr. i betaling for manglende afholdelse af feriefridage, 4.646,62 kr. og 28.960 kr., svarende til 12 % i pensionsbidrag af såvel optjent som tilgodehavende løn.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. november 2013, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden er ikke omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst 1 og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

Af denne overenskomst fremgår bl.a., at den ansatte betaler 4 % af det samlede pensionsbidrag på 12 %.

Det er oplyst, at løntilgodehavendet udgør manglende betaling af tillæg i henhold til overenskomsten for den del af arbejdstiden, der lå mellem kl. 04.30 og 06.00 om morgenen.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn og særlig opsparing, der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst. Elevens påstand herom tages derfor til følge.

Ad feriefridage

3 voterende udtaler:

Vi finder, at kravet på betaling af manglende afholdte feriefridage er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og vi stemmer derfor for at give eleven medhold i dette krav.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at kravet er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for kravet om betaling for ikke afholdte feriefridage.

Ad pensionsbidrag

3 voterende udtaler:

Eleven har efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst krav på betaling af pensionsbidrag med 12 %, hvoraf 4 % udgør elevens eget bidrag til pensionsordning. Vi finder efter dommen afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2012 i sag nr. B-0287-11 og Tvistighedsnævnets praksis herefter ikke grundlag for i en sag som den foreliggende, hvor virksomheden ikke er omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, at tilkende eleven erstatning for manglende indbetaling af elevens andel af pensionsbidraget af den allerede udbetalte pensionsberettigede løn, som efter de foreliggende oplysninger udgør 221.555 kr. Vi stemmer derfor for at tage elevens pensionskrav til følge med 17.724 kr., svarende til 8 % af 221.555 kr., og 2.373 kr., svarende til 12 % af 19.779 kr., eller i alt 20.097 kr.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at eleven efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har krav på det fulde pensionsbidrag af såvel udbetalt som tilgodehavende løn, hvorfor vi stemmer for at tage elevens påstand vedrørende betaling af pensionsbidrag til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i et samlet krav på 42.270 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 42.270 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.