Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. november 2013 i sag 34.2013

A

v/3F Fælles Fagligt Forbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Olsen, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 14. december 1989, og indklagede, B, blev den 31. oktober 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 31. oktober 2011 til den 25. september 2015.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, feriepenge og arbejdsmarkedspension.

A har ved sin organisation, 3F Fælles Fagligt Forbund, ved klageskrift modtaget den 17. juli 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede B, skal betale 29.839,17 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldsdato, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 4.095 kr. i skyldig løn på grund af forkert lønsats, 12.297,19 kr. i skyldig feriegodtgørelse og 13.446,98 kr. i skyldig arbejdsmarkedspension for 2011 og 2012.

Den indklagede virksomhed er efter det oplyste lukket pr. 31. oktober 2012 og har meddelt Tvistighedsnævnet, at virksomheden ikke ønsker at give personligt møde i nævnet.

Sagen er på den baggrund behandlet på skriftligt grundlag i medfør af § 23 i bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Tvistighedsnævnet.

Sagsfremstilling

Overenskomsten for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F Fælles Fagligt Forbund er den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Uddannelsesaftalen blev efter gensidig aftale ophævet med virkning fra den 13. august 2012.

Den 19. september 2012 rettede 3F ved anbefalet brev på elevens vegne henvendelse til virksomheden med anmodning om betaling af blandt andet de under denne sag rejste krav med samtidig forslag til møde i sagen. Mødet blev imidlertid ikke afholdt, da virksomheden ikke mødte op.

Der blev den 4. februar 2013 afholdt forligsmøde i Det Lokale Uddannelsesudvalg ved EUC Sjælland, Murer. B havde telefonisk meddelt afbud til mødet med den begrundelse, at virksomheden var lukket. Under mødet opnåedes der telefonisk kontakt med B, der efter mødereferatet dengang erklærede sig enig i, at virksomheden skyldte det under nærværende sag opgjorte krav.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter indholdet af referatet af 4. februar 2013 fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg og de i øvrigt foreliggende oplysninger finder Tvistighedsnævnet det bevist, at eleven har krav på betaling af løn mv., således som dette krav er opgjort under nærværende sag.

Elevens påstand tages derfor til følge.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede B, skal inden 14 dage betale 29.839,17 kr. til A med tillæg af procesrente fra forfaldsdato, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.