Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

(Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1560 af 21. december 2010 og senest ved § 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 59, stk. 1, 2. pkt., ændres »tillæg af 2 procentenheder« til: »fradrag af 1,2 procentpoint«.

2. I § 61, stk. 2, 2. pkt., ændres »4 procentenheder« til: »0,8 procentpoint«.

3. I § 62, stk. 2, 2. pkt., ændres »2 procentenheder« til: »5,2 procentpoint«.

§ 2

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og senest ved § 2 i lov nr. 1347 af 3. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 B, stk. 1, ændres »stk. 2-11« til: »stk. 2-10«.

2. I § 29 B, stk. 4, 3. pkt., og stk. 8, 2. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

3. I § 29 B, stk. 6, 2. og 3. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.

4. I § 29 B, stk. 7, 2. pkt., ændres »60 pct.« til: »25 pct.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning for afregning af indkomstskatter fra indkomståret 2013.

Stk. 3. § 2, nr. 4, har virkning for afregning af indkomstskatter fra indkomståret 2014.

Givet på Amalienborg, den 20. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jonas Dahl