Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00554

Resumé

Først skrev Jyllands-Posten en artikel om en overlæge, der ifølge Jyllands-Posten havde brugt offentlige forskningsmidler til at betale privat gæld med. Derefter skrev Berlingske en kort version af artiklen. Den kopierede JydskeVestkysten, men det fritager ikke JydskeVestkysten for enten selv at spørge overlægen, om det var rigtigt, eller at gengive hans svar til Jyllands-Posten. Det gjorde JydskeVestkysten ikke, og derfor får JydskeVestkysten kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det følger af medieansvarslovens § 12, at redaktøren er ansvarlig for indholdet af en artikel eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i redaktørens skrift. Det forhold, at artiklen oprindeligt er bragt af Berlingskes Nyhedsbureau, ændrer således ikke JydskeVestkystens ansvar for at overholde god presseskik.

Korrekt information og forelæggelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at beskyldningerne om, at [Klager] har betalt en privat gæld på godt 30.000 kroner med offentlige forskningsmidler kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Nævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at den bragte artikel er Berlingske Nyhedsbureaus citat-version af en artikel fra Jyllands-Posten den 19. september 2013. Den bragte artikel gengiver ikke [Klager]s kommentarer til Jyllands-Posten, og JydskeVestkysten har ikke selvstændigt forsøgt at indhente [Klager]s kommentar til artiklen.

Pressenævnet udtaler derfor kritik af JydskeVestkysten.

Det forhold, at det af artiklen fremgår, at klager ifølge Jyllands-Posten har tilbagebetalt de godt 30.000 kroner til Glostrup Hospital, kan ikke føre til andet resultat.

Rubrikker og underrubrikker

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler, jf. punkt A.6.

JydskeVestkysten har i artiklen ”Læge betalte privat gæld med forskningspenge” omtalt, at [Klager] ifølge Jyllands-Posten har brugt penge fra sin forskningskonto til at betale privat gæld på godt 30.000 kroner. I artiklen fremgår det endvidere, at klagers arbejdsgiver, Glostrup Hospital, har indledt en personalesag mod klager og undersøger, om kontrollen med forskningsmidler skal strammes.

Ordet ”gæld” findes at kunne beskrive en bred vifte af skyldforhold.

På den baggrund finder nævnet, at artiklens rubrik har tilstrækkelig dækning i artiklens indhold.

Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

Oplysninger, der krænker privatlivets fred

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt [Klager] har brugt offentlige forskningsmidler til private formål, har klar almen interesse. [Klager] har endvidere i forbindelse med den oprindelige omtale af sagen i Jyllands-Posten udtalt sig til Jyllands-Posten om beskyldningerne.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik af JydskeVestkystens omtale af sagen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af JydskeVestkysten at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer JydskeVestkysten

[Brødtekst]

I artiklen Læge betalte privat gæld med forskningspenge skriver JydskeVestkysten, at en overlæge på Glostrup Hospital har brugt godt 30.000 kroner fra en offentlig forskningskonto til at betale privat gæld med.

Den beskyldning kan virke skadelig og krænkende på overlægen, og derfor burde JydskeVestkysten have indhentet overlægens kommentar til artiklen, inden den blev bragt, eller givet en dækkende gengivelse af overlægens kommentarer til Jyllands-Posten. Det gjorde JydskeVestkysten ikke.

Derfor får JydskeVestkysten kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt på JydskeVestkysten den 19. september 2013, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er afgjort sammen med sag nr. 13-70-00551, [Klager] mod Jyllands-Posten, sag nr. 13-70-00552, [Klager] mod Ritzaus Bureau, og sag nr. 13-70-00553, [Klager] mod Berlingske.

1 Sagsfremstilling

JydskeVestkysten bragte den 20. september 2013 på side 4 artiklen ”Læge betalte privat gæld med forskningspenge”, hvoraf følgende fremgik:

Ifølge Jyllands-Posten har overlæge [Klager] fra Glostrup Hospital brugt penge fra sin offentlige forskningskonto til at betale en privat gæld på godt 30.000 kr. Glostrup Hospital har indledt en personalesag mod overlægen og undersøger, om kontrollen med forskningsmidler skal strammes. Overlægen har ifølge avisen tilbagebetalt pengene til hospitalet.”

Yderligere oplysninger

Ifølge Den Danske Ordbog skal ”gæld” forstås som: ”sum penge som man skylder nogen” og ”skylde” skal forstås som: ”have pligt til at betale nogen et tilgodehavende; være i gæld til”.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at JydskeVestkysten viderebringer urigtige oplysninger fra Jyllands-Posten og derved hænger klager ud med navns nævnelse som uhæderlig og uden at give klager en chance for at svare på kritikken.

[Klager] har videre anført, at der ikke er dækning for rubrikken ”Læge betalte privat gæld med forskningspenge”. Udtrykket ”privat gæld” indikerer, at [Klager] er i økonomisk uføre og skylder penge væk, hvilket ikke er tilfældet. Pengene tilhørte Dansk Selskab for Søvnmedicin, hvor klager var kasserer. Da [Klager] stoppede som kasserer, blev han i strid med sin aftale med selskabet ikke orienteret om, hvortil han skulle overføre pengene. Derfor var [Klager] nødt til indtil videre at beholde pengene.

[Klager] begik herefter den fejltagelse, at han hævede pengene på en forkert konto, da han flere år senere kunne komme til at overføre pengene til Dansk Selskab for Søvnmedicin. Det har [Klager] beklaget over for sin arbejdsgiver og har rettet fejltagelsen.

2.2 JydskeVestkystens synspunkter

JydskeVestkysten har anført, at [Klager]s kommentar til artiklen, der er Berlingske Nyhedsbureaus citat-version af en artikel fra Jyllands-Posten den 19. september 2013, ikke er blevet forsøgt indhentet, hvilket JydskeVestkysten beklager.

JydskeVestkysten kan ikke anerkende klagers kritik af rubrikken. Det fremgår af [Klager]s udtalelse i hans klage over Jyllands-Posten, at de 30.000 kroner blev overført fra Dansk Selskab for Søvnmedicins konto til klagerens private bankkonto. Det skyldige beløb må derfor betragtes som et økonomisk mellemværende mellem selskabet og klageren som privatperson. At transaktionen ikke er sket med personlig vinding for øje, ændrer efter JydskeVestkystens opfattelse ikke ved, at [Klager] hæfter personligt for beløbet, hvilket klageren heller ikke anfægter. [Klager] anfægter i sin udtalelse i klagen over Jyllands-Posten ikke, at det skyldige beløb blev tilbagebetalt fra en anden konto – kontoen til forskningsmidler – end den, klageren overførte pengene til i første omgang.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Rasmus Emborg, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det følger af medieansvarslovens § 12, at redaktøren er ansvarlig for indholdet af en artikel eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i redaktørens skrift. Det forhold, at artiklen oprindeligt er bragt af Berlingskes Nyhedsbureau, ændrer således ikke JydskeVestkystens ansvar for at overholde god presseskik.

Korrekt information og forelæggelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at beskyldningerne om, at [Klager] har betalt en privat gæld på godt 30.000 kroner med offentlige forskningsmidler kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Nævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at den bragte artikel er Berlingske Nyhedsbureaus citat-version af en artikel fra Jyllands-Posten den 19. september 2013. Den bragte artikel gengiver ikke [Klager]s kommentarer til Jyllands-Posten, og JydskeVestkysten har ikke selvstændigt forsøgt at indhente [Klager]s kommentar til artiklen.

Pressenævnet udtaler derfor kritik af JydskeVestkysten.

Det forhold, at det af artiklen fremgår, at klager ifølge Jyllands-Posten har tilbagebetalt de godt 30.000 kroner til Glostrup Hospital, kan ikke føre til andet resultat.

Rubrikker og underrubrikker

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler, jf. punkt A.6.

JydskeVestkysten har i artiklen ”Læge betalte privat gæld med forskningspenge” omtalt, at [Klager] ifølge Jyllands-Posten har brugt penge fra sin forskningskonto til at betale privat gæld på godt 30.000 kroner. I artiklen fremgår det endvidere, at klagers arbejdsgiver, Glostrup Hospital, har indledt en personalesag mod klager og undersøger, om kontrollen med forskningsmidler skal strammes.

Ordet ”gæld” findes at kunne beskrive en bred vifte af skyldforhold.

På den baggrund finder nævnet, at artiklens rubrik har tilstrækkelig dækning i artiklens indhold.

Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

Oplysninger, der krænker privatlivets fred

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt [Klager] har brugt offentlige forskningsmidler til private formål, har klar almen interesse. [Klager] har endvidere i forbindelse med den oprindelige omtale af sagen i Jyllands-Posten udtalt sig til Jyllands-Posten om beskyldningerne.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik af JydskeVestkystens omtale af sagen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af JydskeVestkysten at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer JydskeVestkysten

[Brødtekst]

I artiklen Læge betalte privat gæld med forskningspenge skriver JydskeVestkysten, at en overlæge på Glostrup Hospital har brugt godt 30.000 kroner fra en offentlig forskningskonto til at betale privat gæld med.

Den beskyldning kan virke skadelig og krænkende på overlægen, og derfor burde JydskeVestkysten have indhentet overlægens kommentar til artiklen, inden den blev bragt, eller givet en dækkende gengivelse af overlægens kommentarer til Jyllands-Posten. Det gjorde JydskeVestkysten ikke.

Derfor får JydskeVestkysten kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk

Afgjort den 17. december 2013